Aktualności biura prawnego

Poświadczenie nieprawdy przez lekarza jest karalne

Lekarz posiada uprawnienia do wystawienia rozlicznych dokumentów, które mają znaczenie prawne, np. wystawiając zwolnienie lekarskie potwierdza, że pracownik nie może się stawić w pracy i jego nieobecność jest usprawiedliwiona, a dalszym skutkiem tego stanu rzeczy...

Czytaj więcej
 

Formy wykonywaniu zawodu lekarza i przerwa w jego wykonywaniu

Z każdym rokiem ustawodawca dodaje kolejne formy, w których lekarz może wykonywać swój zawód. Dzięki temu coraz rzadziej mamy do czynienia z ponad 5-letnią przerwą w wykonywaniu zawodu, która skutkuje koniecznością odbycia przeszkolenia. Należy jednak...

Czytaj więcej
 

Lekarz – biegły sądowy może ponieść karę przed Sądem Lekarskim

Wydawanie opinii lekarskich jest jedną z równorzędnych form wykonywania zawodu lekarza. Wykonywania zawodu to nie tylko udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. Wyraźnie stanowi o tym przepis art. 2 ust. 1...

Czytaj więcej
 

Czemu służy i jak wygląda Lekarski Egzamin Weryfikacyjny?

Jedną z podstawowych przesłanek przyznania cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest posiadanie : a) dyplomu lekarza albo lekarza dentysty - wydany przez polską szkołę wyższą...

Czytaj więcej
 

Po co lekarz odbiera pisemną zgodę na leczenie i inne oświadczenia od pacjenta?    

Prawidłowe pozyskiwanie oświadczeń woli i innych oświadczeń pacjenta  jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i osób wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy: z uwagi na możliwość potwierdzenia prawidłowej realizacji praw...

Czytaj więcej
 

Wzrosty wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 roku

Po długich konsultacjach społecznych, licznych uwagach do projektu, ostatecznie 23 czerwca 2022r. Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja została już...

Czytaj więcej
 

Odroczenie obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi do 2025 roku

Z dniem 1 lipca 2022 r. miały wejść w życie kolejne przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców, które nakładały na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia współpracy kasy fiskalnej on-line z terminalem płatniczym. Przepis ten nie wprowadzał wprost obowiązku...

Czytaj więcej
 

Nowa lista podmiotów uprawnionych do zakupów produktów leczniczych w hurtowniach

 Z dniem 21 maja 2022r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które na nowo określiło katalog podmiotów, które mogą nabywać produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych oraz zakres ich uprawnień. Zmiany w głównej mierze dotyczą praktyk...

Czytaj więcej
 

Obligatoryjne wypełnianie przez wszystkie praktyki formularzy statystycznych MZ-88 i MZ-89

    W związku ze stanowiskiem Centrum e-Zdrowie (jednostki podległej Ministrowi Zdrowia) wskazujemy Państwu na zmianę interpretacji obowiązków sprawozdawczych praktyk wyłącznie kontraktowych (wykonywanych wyłącznie w zakładzie leczniczym). Zdaniem urzędu, od sprawozdań za 2021r. druki MZ-88...

Czytaj więcej

Wyniki wyborów XLI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OIL w Gdańsku

Wyniki wyborów XLI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OIL w Gdańsku Obwieszczenie Prezes Obwieszczenie-KZL Obwieszczenie OSL Obwieszczenie Zastępcy Obwieszczenie OROZ Obwieszczenie ORL Obwieszczenie OKW Obwieszczenie OKR

Czytaj więcej