Aktualności biura prawnego

Sukces samorządu lekarskiego. NIL udostępnia pytania z PES

Po długiej batalii sądowej i borykaniu się z nieuzasadnionymi wymaganiami ze strony Centrum Egzaminów Medycznych w końcu pytania z egzaminów specjalizacyjnych z lat 2018-2020 zostały nam udostępnione. Trzeba uznać to za sukces samorządu lekarskiego. Jesteśmy właśnie...

Czytaj więcej
 

Kiedy lekarz traci uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich

Prawidłowość wystawiania zwolnień lekarskich (orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby) podlega kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - kontrolę wykonują lekarze orzecznicy ZUS (art. 59 i nast. ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych...

Czytaj więcej
 

Nowe programy stażu podyplomowego od 1 marca 2023 roku

Ustawodawca przyzwyczaił nas już do tego, że ogłaszanie nowych aktów prawnych następuje krótko przed ich wejściem w życie. Nie inaczej było w wypadku nowego programu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, który obowiązuje od 1...

Czytaj więcej
 

Upoważnienie pacjenta do udzielania informacji innej osobie

Upoważnienie pacjenta do udzielania informacji innej osobie Zasadą jest to, że lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom za zgodą pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego). Lekarz jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy...

Czytaj więcej
 

Poświadczenie nieprawdy przez lekarza jest karalne

Lekarz posiada uprawnienia do wystawienia rozlicznych dokumentów, które mają znaczenie prawne, np. wystawiając zwolnienie lekarskie potwierdza, że pracownik nie może się stawić w pracy i jego nieobecność jest usprawiedliwiona, a dalszym skutkiem tego stanu rzeczy...

Czytaj więcej
 

Formy wykonywaniu zawodu lekarza i przerwa w jego wykonywaniu

Z każdym rokiem ustawodawca dodaje kolejne formy, w których lekarz może wykonywać swój zawód. Dzięki temu coraz rzadziej mamy do czynienia z ponad 5-letnią przerwą w wykonywaniu zawodu, która skutkuje koniecznością odbycia przeszkolenia. Należy jednak...

Czytaj więcej
 

Lekarz – biegły sądowy może ponieść karę przed Sądem Lekarskim

Wydawanie opinii lekarskich jest jedną z równorzędnych form wykonywania zawodu lekarza. Wykonywania zawodu to nie tylko udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. Wyraźnie stanowi o tym przepis art. 2 ust. 1...

Czytaj więcej
 

Czemu służy i jak wygląda Lekarski Egzamin Weryfikacyjny?

Jedną z podstawowych przesłanek przyznania cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest posiadanie : a) dyplomu lekarza albo lekarza dentysty - wydany przez polską szkołę wyższą...

Czytaj więcej
 

Po co lekarz odbiera pisemną zgodę na leczenie i inne oświadczenia od pacjenta?    

Prawidłowe pozyskiwanie oświadczeń woli i innych oświadczeń pacjenta  jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i osób wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy: z uwagi na możliwość potwierdzenia prawidłowej realizacji praw...

Czytaj więcej
 

Wzrosty wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 roku

Po długich konsultacjach społecznych, licznych uwagach do projektu, ostatecznie 23 czerwca 2022r. Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja została już...

Czytaj więcej