Aktualności biura prawnego

Nowe zasady postępowania z odpadami medycznymi

Z dniem 24 listopada 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z odpadami medycznymi, które wprowadza m.in. nowe oznaczenia worków i pojemników służących do przechowywania odpadów. Szerszy katalog odpadów Określony w...

Czytaj więcej
 

Miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po wykreśleniu praktyki

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że zgodnie z §8 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność...

Czytaj więcej
 

Elektroniczna dokumentacja medyczna znów przesunięta

W związku z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2017 roku ponownie uległ wydłużeniu termin wprowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Tym razem ma ona...

Czytaj więcej
 

Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 19 lipca 2017r. Prezydent podpisał ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która wiąże wynagrodzenie pracowników medycznych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce. Przedmiotowa ustawa znajdzie zastosowania zarówno do publicznych, jak i niepublicznych...

Czytaj więcej
 

Kody resortowe na skierowaniach – problemy praktyk prywatnych

Do OIL w Gdańsku napływają sygnały o kwestionowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia prawidłowości wystawianych skierowań na leczenie lub diagnostykę, pochodzących z praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej wyjaśniamy stan prawny dotyczący tego zagadnienia wraz...

Czytaj więcej
 

Do 30 czerwca 2017 roku należy dopełnić formalności związane z wystawieniem recept refundowanych

Ponownie przypominamy, iż termin na składanie wniosków o utrzymanie upoważnienia do pobierania numerów recept refundowanych upływa w dniu 30 czerwca 2017r. Do tej daty powinni Państwo: Dokonać elektronicznej aktualizacji swoich danych osobowych w Portalu Personelu...

Czytaj więcej

W przypadku utraty uprawnień należy powiadomić pracodawcę

W związku z coraz większą ilością spraw, w których okręgowe rady lekarskie rozpatrują zasadność zawieszenia lekarzy w prawie wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia, warto przyjrzeć się sytuacji prawnej lekarza, który staje w obliczu...

Czytaj więcej
 

Wezwania od rzekomego CEIDG – Ministerstwo Rozwoju odpowiada

  Pojawiły się kolejne próby kierowania do lekarzy żądań zapłaty mających stanowić warunek utrzymania wpisu ich praktyk zawodowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym razem wezwania różnią się jednak do poprzednich, gdyż...

Czytaj więcej
 

Przechowywanie dokumentacji medycznej − zasady i terminy

Z dniem 4 września 2016 r. zmianie uległ jeden z terminów przechowywania dokumentacji medycznej. Poniżej przedstawiamy aktualny stan prawny oraz przypominamy jakie są obecnie obowiązujące lekarzy terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej. ZASADA PEŁNYCH 20 LAT Terminy...

Czytaj więcej
 

Ważne projekty ustaw Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia zamieściło w Biuletynie Informacji Publicznej projekty: ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz rozporządzenia w sprawie profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych...

Czytaj więcej