Aktualności biura prawnego

Czemu służy i jak wygląda Lekarski Egzamin Weryfikacyjny?

Jedną z podstawowych przesłanek przyznania cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest posiadanie : a) dyplomu lekarza albo lekarza dentysty - wydany przez polską szkołę wyższą...

Czytaj więcej
 

Po co lekarz odbiera pisemną zgodę na leczenie i inne oświadczenia od pacjenta?    

Prawidłowe pozyskiwanie oświadczeń woli i innych oświadczeń pacjenta  jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i osób wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy: z uwagi na możliwość potwierdzenia prawidłowej realizacji praw...

Czytaj więcej
 

Wzrosty wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 roku

Po długich konsultacjach społecznych, licznych uwagach do projektu, ostatecznie 23 czerwca 2022r. Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja została już...

Czytaj więcej
 

Odroczenie obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi do 2025 roku

Z dniem 1 lipca 2022 r. miały wejść w życie kolejne przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców, które nakładały na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia współpracy kasy fiskalnej on-line z terminalem płatniczym. Przepis ten nie wprowadzał wprost obowiązku...

Czytaj więcej
 

Nowa lista podmiotów uprawnionych do zakupów produktów leczniczych w hurtowniach

 Z dniem 21 maja 2022r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które na nowo określiło katalog podmiotów, które mogą nabywać produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych oraz zakres ich uprawnień. Zmiany w głównej mierze dotyczą praktyk...

Czytaj więcej
 

Obligatoryjne wypełnianie przez wszystkie praktyki formularzy statystycznych MZ-88 i MZ-89

    W związku ze stanowiskiem Centrum e-Zdrowie (jednostki podległej Ministrowi Zdrowia) wskazujemy Państwu na zmianę interpretacji obowiązków sprawozdawczych praktyk wyłącznie kontraktowych (wykonywanych wyłącznie w zakładzie leczniczym). Zdaniem urzędu, od sprawozdań za 2021r. druki MZ-88...

Czytaj więcej

Wyniki wyborów XLI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OIL w Gdańsku

Wyniki wyborów XLI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OIL w Gdańsku Obwieszczenie Prezes Obwieszczenie-KZL Obwieszczenie OSL Obwieszczenie Zastępcy Obwieszczenie OROZ Obwieszczenie ORL Obwieszczenie OKW Obwieszczenie OKR

Czytaj więcej

Nowe uprawnienia stażystów w stosunku do obywateli Ukrainy

W dniu 12 marca 2022r. weszła w życie ustawa rozszerzająca uprawnienia stażystów do udzielania świadczeń zdrowotnych również poza podmiotem leczniczym, w którym odbywają staż. Zgodnie z art. 62 z dnia 12 marca 2022 r. o...

Czytaj więcej
 

Prawo do świadczeń obywateli Ukrainy na nowych zasadach

 Z dniem 12 marca 2022r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która reguluje m.in. kwestie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy....

Czytaj więcej
 

Gdy lekarz z Ukrainy chce pomóc rodzinie – informacje o uprawnieniach

Tragiczna sytuacja trwającej od kilku dni wojny na terytorium Ukrainy, wpływa także na los lekarzy pochodzących z Ukrainy, którzy na terenie naszego kraju wykonują zawód lekarza lub dopiero planują rozpocząć jego wykonywanie. Lekarze ci zwracają...

Czytaj więcej