Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 

Struktura osobowa

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej kadencja 2022-2026 

Maciej Dziurkowski

Pierwszy zastępca OROZ

Sildatke-Bauer Magdalena

Drugi zastępca OROZ

Michalska-Ostrowska Celina

Zastępcy

Janikowska Bogna Mirosława

Jankowska Magdalena

Janikowski Tomasz Aleksander

Kabata Paweł Marcin

Kijowska-Drewla Anna

Landowski Tomasz Samuel

Łasińska-Kowara Magdalena

Marjański Tomasz Wojciech

Mincewicz Grzegorz

Myślicka Dominika

Nesterowicz Violetta

Nowaczyk Monika

Pancerz-Łoś Mirosława

Ratajczak Michał Marcin

Wojnarowski Klaudiusz

Zalewski Janusz

Żuk Krzysztof Adam

Żurek Krzysztof Wojciech.

Kierownik Biura: mgr Alicja Kuźniewska
Radca Prawny Biura: adwokat Marcin Klamann 

PRACOWNICY

Pracownik administracyjny:  Anna Wesołek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – zgodnie z art. 21 pkt. 5 ustawy z dn. 02 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U.2015 poz.651), to organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza,  z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Cele i zadania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy:

 1. Wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 (zasadą jest właściwość rzeczowa);
 2. Sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 3. Składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. Działa przy pomocy swoich Zastępców;
 5. Posiada własne Biuro do wykonywania czynności  prawno-administracyjnych.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 • nie jest organem właściwym do ścigania przestępstw,
 • nie rozpatruje roszczeń cywilnoprawnych,
 • nie rozpatruje skarg (odwołań) złożonych na opinie sądowe wydawane w ramach postępowania przed Sądem Powszechnym/Prokuraturą,
 • nie rozpatruje skarg (odwołań) na decyzje wydawane przez organy rentowe,
 • nie rozpatruje skarg związanych z kontraktowaniem usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i realizacji świadczeń medycznych w aspekcie NFZ,
 • nie rozpatruje skarg dotyczących personelu średniego medycznego.

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  może prowadzić postepowanie dowodowe na wniosek stron lub z urzędu.

Postępowanie może zakończyć się przedstawieniem lekarzowi zarzutu/ów i skierowaniem sprawy (wniosek o ukaranie) do Okręgowego Sądu Lekarskiego, umorzeniem postępowania , odmową wszczęcia postepowania lub zakończeniem w inny sposób np. przekazaniem organowi właściwemu do rozpoznania sprawy.

Na zasadzie art. 63 cytowanej ustawy Rzecznik – wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy nie wskazuje na popełnienie przewinienia zawodowego, jeżeli nie stanowi przewinienia zawodowego, jeżeli brak jest dostatecznych  danych uzasadniających popełnienia zawodowego, jeśli obwiniony zmarł, lub jeżeli czyn którego dotyczy postępowanie się przedawnił lub ustała jego karalność.

Na zasadzie art.72 cytowanej ustawy jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy  – tj. zgromadzona w toku postępowania wyjaśniającego dokumentacja medyczna, protokoły przesłuchań stron i świadków, opinie biegłych – wskazują na fakt popełnienia przewinienia zawodowego, Rzecznik wydaje postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutu/ów. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, Rzecznik wydaje postanowienie o jego zamknięciu i w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia o zamknięciu postępowania wyjaśniającego, składa do Sądu Lekarskiego wniosek o ukaranie.

Zażalenie - Na wydane przez OROZ postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego pokrzywdzonemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia, które wnosi się do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku za pośrednictwem OROZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.

Przedawnienie – Zgodnie z art. 64 cytowanej ustawy OROZ nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Podstawowymi przepisami w postępowaniu przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej zwanym dalej OROZ jest wyżej cytowana ustawa o izbach lekarskich, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie przepisy kodeksu postępowania karnego.


Biuro

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 

 • Nie prowadzi korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz w drodze mailowej. Pisma obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy wniesione w postaci elektronicznej nie wywołują skutków prawnych i pozostają bez biegu;
 • Nie prowadzi porad prawnych z zakresu praw pacjenta i praw lekarzy;
 • Nie prowadzi telefonicznej informacji o toku postępowania, ani o zakresie prowadzonych czynności /zasada poufności postępowania przez OROZ;

Składanie dokumentów

Informację o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i wszelką korespondencję można składać:

 1. Osobiście – w Biurze OROZ
 2. Listownie na adres:
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33 80-204 Gdańsk

Wzór zawiadomienia do OROZ o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego


Kontakt

Tel.:  (58) 524 32 10
Fax: (58) 524 32 12

GODZINY OTWARCIA BIURA DLA INTERESANTÓW

Poniedziałek, wtorek, środa: 11:00 – 15:30
Czwartek: 11:00 – 17:30

W piątek Biuro OROZ dla interesantów jest nieczynne.

PRZEGLĄDANIE AKT

Poniedziałek:  11:00 – 15:30

Po uprzednim uzyskaniu zgody OROZ na przeglądanie akt i uzgodnieniu terminu.

Regulamin Przeglądania Akt