Aktualności

Nagroda dla pracownika gdańskiej ochrony zdrowia. Zgłoś, złóż wniosek do 19 października 2022 roku

Trwa nabór wniosków do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta”. Wnioski można składać do 19 października 2022 roku.  W tym...

Czytaj więcej
 

Z wokandy Sądu Lekarskiego. Spór o łuk

Nieczęsto zdarza się, by Naczelny Sąd Lekarski całkowicie zmienił orzeczenie Sądu I instancji w stosunku do lekarza ukaranego za popełnienie dwóch przewinień zawodowych. Dwa zarzuty Pierwszy zarzut dotyczył braku należytej staranności w leczeniu protetycznym pacjenta...

Czytaj więcej
 

Informacja nt. lekarzy posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Szanowni Państwo, W związku z sygnałami o nieprawidłowościach, które występują przy zatrudnianiu lekarzy cudzoziemców posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przypomina, iż osoby...

Czytaj więcej
 

Czemu służy i jak wygląda Lekarski Egzamin Weryfikacyjny?

Jedną z podstawowych przesłanek przyznania cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest posiadanie : a) dyplomu lekarza albo lekarza dentysty - wydany przez polską szkołę wyższą...

Czytaj więcej
 

Po co lekarz odbiera pisemną zgodę na leczenie i inne oświadczenia od pacjenta?    

Prawidłowe pozyskiwanie oświadczeń woli i innych oświadczeń pacjenta  jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i osób wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy: z uwagi na możliwość potwierdzenia prawidłowej realizacji praw...

Czytaj więcej
 

Szkolenie z języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Wniosek o dofinansowanie kosztów

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 22i ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy...

Czytaj więcej
 

Wzrosty wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 roku

Po długich konsultacjach społecznych, licznych uwagach do projektu, ostatecznie 23 czerwca 2022r. Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja została już...

Czytaj więcej
 

VI edycja – Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Istotnym elementem w planowaniu rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia jest uwzględnienie potrzeb i możliwości pomiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących...

Czytaj więcej
 

Ankieta dotycząca skutków pandemii wśród pracowników służby zdrowia

Studenci SKN Przyszłe Położne oraz pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego wraz Zakładem Badań nad Jakością Życia, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uprzejmie proszą o wypełnienia ankiety, dotyczącej wpływu wybranych zmiennych na poziom satysfakcji z życia oraz...

Czytaj więcej
 

Odroczenie obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi do 2025 roku

Z dniem 1 lipca 2022 r. miały wejść w życie kolejne przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców, które nakładały na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia współpracy kasy fiskalnej on-line z terminalem płatniczym. Przepis ten nie wprowadzał wprost obowiązku...

Czytaj więcej