Komunikaty OKW

 • Obwieszczenie OKW

Obwieszczenie obie tury - rejony

Obwieszczenie kolejna tura - rejony

Obwieszczenie wyniki wyborów - alfabetycznie

 

 

 • Wyniki głosowania i wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2022-2026

Wyniki wyborów kolejna tura

Uchwała nr 2/2022 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 roku  

 

 

 • SPROSTOWANIE z dnia 13 stycznia 2022 r. uchwały nr 1/2022 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie sporządzenia i zamknięcia listy kandydatów na delegatów w kolejnej turze wyborów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2022-2026

SPROSTOWANIE z dnia 13 stycznia 2022 r (1)

 

 

 • W dniu 13 grudnia b.r. zakończyła się I tura wyborów na Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2022-2026. Wyniki wyborów zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Izby.
  Niestety w niektórych rejonach wybory nie odbyły się – z powodu braku wymaganego kworum lub braku chętnych do kandydowania osób. Tym samym Okręgowa Komisja Wyborcza przystąpiła do przeprowadzenia kolejnej tury wyborów - dla ważności wyborów konieczne jest bowiem osiągnięcie minimalnej wskazanej ordynacją liczby wybranych Delegatów.

Komunikat kolejna tura

 

 • Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2022-2026

17 załącznik

17 wybory II tura

16 załącznik wyniki

16 wyniki I tura

 

 • Szanowni Państwo, Szanowni Kandydaci na Delegatów,

Informujemy, że w dniu 30 września 2021 roku Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku zatwierdziła listy kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku w nadchodzącej kadencji 2022-2026 we wszystkich rejonach wyborczych. Wszystkim kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Spisy kandydatów w poszczególnych rejonach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Izby, oraz zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Izby.

Jednocześnie informujemy, że Okręgowa Komisja Wyborcza na wniosek kandydata na delegata (wniosek taki jest całkowicie dobrowolny) może opublikować na stronie internetowej w zakładce „Wybory” oraz Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie lub część z poniżej wymienionych informacji:

 1. zdjęcie kandydata,
 2. rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,
 3. tytuł i stopień naukowy,
 4. posiadane specjalizacje,
 5. miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
 6. funkcje pełnione w samorządzie,
 7. adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu,
 8. inne informacje o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej,
 9. zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.

Jeżeli życzą sobie Państwo zamieścić w/w informacje na swój temat prosimy o ich przesyłanie na adres: wybory@oilgdansk.pl

Od listopada 2021 roku rozpoczynamy kolejny etap wyborów – głosowania w poszczególnych rejonach. Członkowie wszystkich rejonów będą sukcesywnie otrzymywać przesyłki pocztowe z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Z uwagi na trwającą epidemię zachęcamy do skorzystania z opcji głosowania korespondencyjnego. Wszelkie informacje na ten temat znajdą Państwo w swoich pakietach wyborczych.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

dr n. med. Roman Budziński

 

 • Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 roku 

Obwieszczenie Bogdański PDF

Obwieszczenie Drozdowski PDF

Obwieszczenie Pączek PDF

Obwieszczenie Kosińska-Kornacka PDF

Obwieszczenie Kosińska-Kornacka KZL PDF

 

 • Wybory do organów okręgowych izb lekarskich kadencji IX

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, że przygotowania do wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy oraz do innych organów okręgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej IX kadencji weszły w kolejną fazę przygotowań.

Nadchodzący tydzień pozwoli zakończyć tworzenie imiennych list rejonów wyborczych – w braku przeszkód uchwała w tej sprawie zostanie podjęta przez Okręgową Komisję Wyborczą w dniu 29 kwietnia 2021r.

Niezwłocznie po tej dacie listy rejonów zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej naszej Izby, wyłożone do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, a także zostaną Państwo indywidualnie poinformowani o wpisie na listę danego rejonu.

Kolejne 30 dni po opublikowaniu list rejonów w BIP będą przeznaczone na umożliwienie Państwu przenoszenia się pomiędzy rejonami. Ewentualna zmiana rejonu będzie możliwa w drodze indywidualnie składanych wniosków.

Dalsze etapy prac wyborczych przedstawiają się następująco:

1) ostateczne ustalenie listy członków rejonu wyborczego i liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy, rozpatrywanie wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu – do końca maja/początku czerwca 2021roku.,

2) etap wyłaniania kandydatów w rejonach – do 1 września 2021 roku.

– Okręgowa Komisja Wyborcza ogłosi w PMLu oraz w BIP informacji o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych,

– kandydaci mogą być zgłaszani przez członków rejonów wyborczych,

– Okręgowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę ustalającą listy kandydatów w rejonach;

4) ogłoszenie wyników wyborów – najpóźniej do 15 grudnia 2021r.,

5) rozpatrywanie protestów wyborczych – najpóźniej do 15 stycznia 2022r.,

6) kolejne tury wyborów (gdy konieczne) – najpóźniej do 15 stycznia 2022r.,

7) zwołanie sprawozdawczo-wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy – wybory do pozostałych organów – najpóźniej do 31 marca 2022 roku,

8) zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy – najpóźniej do 31 maja 2022 roku;

Jednocześnie w związku z najbliższymi etapami prac poniżej przedstawiamy Państwu kilka najważniejszych informacji z tym związanych:

Minimalna liczebność rejonu wyborczego została ustalona uchwałą nr 9/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021r.na 40 osób, a maksymalna na 800 osób.

Przy ewentualnym rozważaniu zgłaszania kandydatur proszę mieć na uwadze, że współczynnik wyborczy został ustalony ww. uchwałą na 1:40 – oznacza to, że 40 osób może wskazać 1 delegata. Jeżeli w wyniku podzielenia ogólnej liczby członków rejonu przez 40 reszta z dzielenia jest większa niż 0.5 rejon taki jest upoważniony do wyboru dodatkowego kandydata.

Przykładowo:

rejon liczący 59 osób (40 + 19) jest uprawniony do wyboru 1 delegata ze wszystkich zgłoszonych w tym rejonie kandydatów, ale już rejon liczący 61 osób (40 + 21) może wybrać 2 delegatów;

Wobec trwających prac zachęcamy Państwa do zapoznania się listami rejonów wyborczych ustalonymi dla obecnej kadencji – zostaną one opublikowane na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – oraz weryfikację ich aktualności.

Wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu wyborczego – WNIOSEK O PRZENIESIENIE DO INNEGO REJONU WYBORCZEGO  DOCX DOCX

Wzór wniosku zgłoszenia kandydata – KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA OZL  DOCX DOCX

O kolejnych etapach wyborów będziemy Państwa informować na bieżąco.