Podstawy Prawne Działania

 

Zgodnie z art. 1 ustawy o izbach lekarskich Samorząd Lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie.

W szczególności organizacja, sposób działania oraz kompetencje Izb Lekarskich wynikają z następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich
 4. Kodeks Etyki Lekarskiej

AKTY PRAWNE NRL III KADENCJI

 1. Uchwała NRL nr 2/98/III
 2. Uchwała NRL nr 18/98/III
 3. Uchwała NRL nr 80/99/III w sprawie obszarów, siedzib i nazw OIL
 4. Uchwała NRL nr 81/99/III
 5. Uchwała NRL nr 1/85/00/III
 6. Obwieszczenie Prezesa NRL nr 1/01/III
 7. Uchwała NRL nr 1/119/01/III
 8. Uchwała NRL nr 19/137/01/III
 9. Uchwała NRL nr 20/138/01/III
 10. Uchwała NRL nr 23/141/01/III

AKTY PRAWNE NRL I I II KADENCJI

 1. Uchwała NRL nr 17/90/I
 2. Uchwała NRL nr 49/91/I
 3. Uchwała NRL nr 67/92/I
 4. Uchwała NRL nr 4/94/II
 5. Uchwała NRL nr 8/94/II
 6. Uchwała NRL nr 54/95/II
 7. Uchwała NRL nr 86/96/II
 8. Uchwała nr 9 IV KZL z 12.12.1997

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:

 • sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
 • ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
 • reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
 • integrowanie środowiska lekarskiego,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
 • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
 • prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
 • zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich,
 • wykonywanie innych zasad określonych odrębnymi przepisami.

Zadania określone powyżej samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:

 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,
 • negocjowanie warunków pracy i płac,
 • sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,
 • współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
 • przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
 • opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
 • prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
 • sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego,
 • występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.