Struktura organizacyjna

 

Zgodnie z art. 2 ustawy o izbach lekarskich okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków.


Organy okręgowej izby lekarskiej

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy.

Zgodnie z art. 25 ww. ustawy okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą.

Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy:

 • którym uchwałą okręgowej rady lekarskiej zawieszono prawo wykonywania zawodu,
 • wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka karnego pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego
 • zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,  zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, albo
 • postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego zawieszenia w wykonywaniu zawodu,
 • skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ukaranych przez sąd lekarski karą:
  • upomnienia,
  • nagany,
  • karą pieniężną,
  • zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia,
  • ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza,
  • zawieszeniem prawa wykonywania zawodu.

Na członków sądów lekarskich i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej mogą kandydować lekarze i lekarze dentyści wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.


Organy Naczelnej Izby Lekarskiej

Zgodnie z art. 35 ustawy najwyższą władzą samorządu lekarzy jest Krajowy Zjazd Lekarzy.