Struktura organizacyjna

 

Zgodnie z art. 2 ustawy o izbach lekarskich okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków.


Organy Okręgowej Izby Lekarskiej

Okręgowy Zjazd Lekarzy

Okręgowa Rada Lekarska

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

Okręgowy Sąd Lekarski 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest Okręgowy Zjazd Lekarzy. Zgodnie z art. 25 ww. ustawy okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą.

Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy:

 • którym uchwałą okręgowej rady lekarskiej zawieszono prawo wykonywania zawodu,
 • wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka karnego pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego
 • zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,  zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, albo
 • postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego zawieszenia w wykonywaniu zawodu,
 • skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ukaranych przez sąd lekarski karą:
  • upomnienia,
  • nagany,
  • karą pieniężną,
  • zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia,
  • ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza,
  • zawieszeniem prawa wykonywania zawodu.

Na członków sądów lekarskich i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej mogą kandydować lekarze i lekarze dentyści wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.


Organy Naczelnej Izby Lekarskiej

Zgodnie z art. 35 ustawy najwyższą władzą samorządu lekarzy jest Krajowy Zjazd Lekarzy.