Ewidencja odpadów

 

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk kontraktowych oraz praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne.

OBOWIĄZEK

TERMIN

 • prowadzenie ewidencji odpadów
 • na bieżąco
 • składanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania
 • do 15 marca każdego roku za rok poprzedni,
 • do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa,
 • przechowywanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych
 • na bieżąco (w formie papierowej lub elektronicznej) 

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych
 • odpadów weterynaryjnych
 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie