Punkty edukacyjne

 

Punkty edukacyjne czyli doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów

Doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego np. poprzez odbywanie specjalizacji. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza polega na stałej aktywności zawodowej, którą lekarz potwierdza poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

Okresy rozliczeniowe to kolejne czteroletnie okresy (48 miesięcy) licząc od dnia uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu.

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego nie dotyczy lekarza:

  1. odbywającego staż podyplomowy albo
  2. przebywającego na urlopie macierzyńskim, albo
  3. będącego na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby przekraczającej łącznie 50% okresu rozliczeniowego.

Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta pełni służbę w ramach misji poza granicami kraju w polskich kontyngentach wojskowych, każdy rozpoczęty miesiąc tej służby w danym okresie rozliczeniowym obniża liczbę punktów niezbędnych do dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i w § 5, o 2 % wymaganej liczby punktów. Przepis § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

W przypadku obowiązywania w okresie rozliczeniowym stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii za dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego uznaje się uzyskanie przez lekarza i lekarza dentystę w tym okresie rozliczeniowym 100 punktów edukacyjnych: COVID-19 okres od 20.03.2020r. do 30.06.2023r.

Punkty edukacyjne uzyskane przez lekarza i lekarza dentystę w okresie rozliczeniowym nie są przenoszone na kolejny okres rozliczeniowy.

Lekarzowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy, który nie realizuje w danym roku kalendarzowym szkolenia specjalizacyjnego, na jego wniosek przysługuje, w celu realizacji doskonalenia zawodowego, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu szkoleniowego jest uzgadniany każdorazowo z kierownikiem jednostki organizacyjnej. Lekarz i lekarz dentysta mają obowiązek przedstawić kierownikowi jednostki organizacyjnej dokument poświadczający ich udział w doskonaleniu zawodowym.

Jak rozliczać się z punktów?

W celu uzyskania potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, lub właściwej Delegaturze OIL (Słupsk, Elbląg) dokumenty, poświadczające zdobyte przez niego punkty edukacyjne. Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone. Prosimy o chronologiczne ułożenie dokumentów w teczce.

Warunkiem przyjęcia dokumentów przez Komisję Kształcenia jest uregulowanie składek członkowskich.

Komplet dokumentów należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku w pok. 306.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie