Punkty edukacyjne

 

Punkty edukacyjne czyli doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów

Doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego np. poprzez odbywanie specjalizacji. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza polega na stałej aktywności zawodowej, którą lekarz potwierdza poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

Okresy rozliczeniowe to kolejne czteroletnie okresy licząc od dnia uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu. 

Jak rozliczać się z punktów?

  1. Poświadczenia uzyskanych punktów należy dokonywać pod koniec lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
  2. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie winien wpisać do indeksu doskonalenia zawodowego wszystkie zdarzenia edukacyjne, w których uczestniczył w następujący sposób:  okresy rozliczeniowe należy wpisywać oddzielnie, a wszystkie aktywności zawodowe w sposób chronologiczny.
  3. Do wypełnionych książeczek należy załączyć do wglądu oryginał lub kopię zaświadczenia (lub innego dokumentu, o którym mowa w RMZ) potwierdzającego udział w danej formie kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w sposób chronologiczny.
  4. Indeks wraz z potwierdzeniami należy przekazać do Komisji Kształcenia Medycznego osobiście lub drogą pocztową.
  5. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie poświadczy ilość uzyskanych punktów edukacyjnych.

Indeks wraz załącznikami zostanie zwrócony lekarzowi.

Warunkiem przyjęcia dokumentów przez Komisję Kształcenia jest uregulowanie składek członkowskich.

Komplet dokumentów należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku w pok. 306.

 

 


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie