Ratownictwo medyczne do specjalizacji CMKP lipiec 2024- 05-712/3-41-043-2024

poniedziałek, 8 lip 2024, 8:00

Opłatyzł0,00
ProwadzącyOkręgowa Izba Lekarska

Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie

Zasady zgłaszania się na kursy w ramach specjalizacji:
1. Osoba pragnąca wziąć udział w wybranym kursie powinna zgłosić się na niego poprzez:
a. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) – na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK),
b. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną – na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP (przez profil użytkownika),
c. Rekrutacja na kursy doskonalące odbywa się poprzez stronę CMKP lub zgodnie z informacją podaną w polu „Zgłoszenia na kurs”.
2. W przypadku zgłoszenia się na kurs większej niż planowano liczby osób – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji i ustalenia priorytetów zgłoszeń do osiągnięcia limitu uczestników. Przy kwalifikacji na kursy specjalizacyjne priorytetem jest data zakończenia specjalizacji lub modułu podstawowego, a na kursy doskonalące – data wpływu zgłoszenia. W kursach organizowanych przez Okręgowe Izby Lekarskie czynnikiem decydującym jest przynależność do OIL organizującej dany kurs,
3. Status „Rekrutacja zamknięta” oznacza, że na kurs zgłosiło się więcej osób niż przewidziano miejsc, jednak dalej istnieje możliwość zgłoszenia się na kurs.
4. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w kursie, na około 60 dni przed terminem kursu, otrzyma na podany w profilu adres e-mail, zaproszenie na kurs z informacją o terminie i miejscu lub formie odbywania kursu. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie wyżej wymienionego terminu.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na kursach, osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do poinformowania CMKP o swojej decyzji co do udziału w kursie (potwierdzenie udziału lub zgłoszenie rezygnacji), dotyczy to również kursów transmitowanych na platformie e-learningowej CMKP.
6. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do zgłoszenia się w miejscu odbywania zajęć lub do zalogowanie się na platformie, w dniu ich rozpoczęcia do godz. 8:00 – jeśli nie podano innej godziny.
7. Aktywne śledzenie transmisji jest równoznaczne z udziałem osobistym. Warunkiem zaliczenia kursu jest min. 70% czasu logowania oraz pozytywny wynik testu końcowego (podsumowującego kurs).
8. W czasie wybranych wykładów online będzie sprawdzana lista obecności. Słuchacz w wybranym przez prowadzącego momencie, musi potwierdzić swoją obecność.
9. Dostęp do kursu będzie możliwy najpóźniej dzień przed jego rozpoczęciem. Osoby, które nie mają konta na platformie e-learningowej CMKP, otrzymają z Działu e-Learningu emaila z loginem i hasłem.
10. W danym kursie specjalizacyjnym można uczestniczyć tylko raz.
11. Zajęcia dydaktyczne są nieodpłatne. Osoba zakwalifikowana na kurs pokrywa ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia.

 

Dzień 1 – data: 08.07.2024

l.p.tytuł wykładu lub innych zajęćtytuł, imię i nazwisko wykładowcyliczba godz. dydaktycznych stacjonarnychmetoda dydaktyczna*
1.8.00 – 8.45

Wprowadzenie do medycyny ratunkowej. Rozpoczęcie kursu.

lek. Marzena Szarafińska1wykład
2. 8.45 – 9.30

Aspekty prawne resuscytacji.

lek. Marzena Szarafińska1wykład
3.9.30 – 11.00

Łańcuch przeżycia wg ERC 2021. Wewnątrz szpitalne i poza szpitalne zatrzymania krążenia.

lek. Marzena Szarafińska

 

2wykład
4.11.00 – 11.45

Etyka w resuscytacji.

lek. Marzena Szarafińska1wykład
11.45 – 12.15 PRZERWA
5.12.15 – 14.30

Podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych. Użycie defibrylatora AED.

mgr Łukasz Wrycz-Rekowski

mgr Bartosz Krasiński

mgr Krzysztof Flis

mgr Dawid Laskowski

3ćwiczenia praktyczne

 

Dzień 2 – data: 09.07.2024

l.p.tytuł wykładu lub innych zajęćtytuł, imię i nazwisko wykładowcyliczba godz. dydaktycznych stacjonarnychmetoda dydaktyczna*
1.8.00 – 9.30

Zaawansowane czynności resuscytacyjne ALS część I, metody udrożnienia dróg oddechowych, wspomaganie oddechu workiem samorozprężalnym i wentylacja zastępcza.

lek. Łukasz Skorupa2wykład
2.9.30 – 11.00

Zaawansowane czynności resuscytacyjne, ALS część II, elektroterapia w leczeniu NZK, algorytm postępowania w zagrażających życiu brady- i tachyarytmiach.

lek. Łukasz Skorupa2wykład
3.11.00 – 11.45

Algorytm zaawansowanych czynności resuscytacyjnych wg ERC 2021

lek. Łukasz Skorupa1wykład
11.45 – 12.15 PRZERWA
4.12.15 – 14.30

Wentylacja z użyciem maski twarzowej i worka samorozprężalnego. Elektroterapia w stanach zagrożenia życia. Proste scenariusze kliniczne.

mgr Łukasz Wrycz-Rekowski

mgr Bartosz Krasiński

mgr Krzysztof Flis

mgr Dawid Laskowski

3ćwiczenia praktyczne

 

Dzień 3 – data: 10.07.2024

l.p.tytuł wykładu lub innych zajęćtytuł, imię i nazwisko wykładowcyliczba godz. dydaktycznych stacjonarnychmetoda dydaktyczna*
1.8.00 – 9.30

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w sytuacjach szczególnych.

dr Piotr Woźniak2wykład
2.9.30 – 11.00

Resuscytacja okołourazowa.

dr Piotr Woźniak2wykład
311.00 – 11.45

Opieka poresuscytacyjna.

dr Piotr Woźniak1wykład
11.45 – 12.15 PRZERWA
412.15 – 14.30

Zaawansowane scenariusze kliniczne w zatrzymaniu krążenia.

Elementy zabezpieczenia urazowego.

mgr Łukasz Wrycz-Rekowski

mgr Bartosz Krasiński

mgr Krzysztof Flis

mgr Dawid Laskowski

3ćwiczenia praktyczne

 

Dzień 4 – data: 11.07.2024

l.p.tytuł wykładu lub innych zajęćtytuł, imię i nazwisko wykładowcyliczba godz. dydaktycznych stacjonarnychmetoda dydaktyczna
18.00 – 8.45

Leczenie bólu ostrego w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

lek. Anna Ingielewicz1wykład
28.45 – 10.15

Rozpoznawanie i leczenie wstrząsu różnego pochodzenia.

lek. Anna Ingielewicz2wykład
310.15 – 11.45

Segregacja medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

lek. Piotr Rychlik2wykład
11.45 – 12.15 PRZERWA
412.15 – 14.30

Zaawansowane scenariusze kliniczne w zatrzymaniu krążenia.

 

mgr Łukasz Wrycz-Rekowski

mgr Bartosz Krasiński

mgr Krzysztof Flis

mgr Dawid Laskowski

3ćwiczenia praktyczne

 

Dzień 5 – data: 12.07.2024

 

l.p.tytuł wykładu lub innych zajęćtytuł, imię i nazwisko wykładowcyliczba godz. dydaktycznych stacjonarnychmetoda dydaktyczna
1.8.00 – 10.15

Odrębności stanów nagłych u dzieci. Urazy w populacji dziecięcej.

lek. Maciej Zając3wykład
210.15 – 11.45

Centra Urazowe. Medycyna Katastrof.

dr Jacek Gwoździewicz2wykład
11.45 – 12.15 PRZERWA
312.15 – 13.45

Scenariusze kliniczne NZK, współpraca w zespole leczniczym.

mgr Łukasz Wrycz-Rekowski

mgr Bartosz Krasiński

mgr Krzysztof Flis

mgr Dawid Laskowski

2ćwiczenia praktyczne
413.45 – 14.30

Zaliczenie praktyczne i teoretyczne. Zakończenie kursu.

mgr Łukasz Wrycz-Rekowski

mgr Bartosz Krasiński

mgr Krzysztof Flis

mgr Dawid Laskowski

1test teoretyczny, test praktyczny