Od 23 stycznia 2021r. została zmieniona kolejność szczepień przeciwko COVID-19. Utrzymano  sposób ustalania kolejności szczepień przeciw COVID-19 polegający na wyliczeniu poszczególnych grup osób w ramach etapu „O” i etapu „I”.

W ramach etapu „O” dodano osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W ramach etapu I”  dodano:

            –          pacjentów hospicjum domowego / osoby przebywające w domu pomocy społecznej / osoby przebywające w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

            –          osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dializowane / z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 / w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej / po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów);

            –          osoby zatrudnione w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

            –          strażników straży gminnej (miejskiej).

 W dalszym ciągu w żadnym z etapów nie zostali „uwzględnieni” lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci -> którzy aktualnie nie są zatrudnieni w jakiejkolwiek placówce leczniczej i nie prowadzą własnych gabinetów.  

Poniżej zestawienie obu etapów – z zaznaczonymi zmianami.

Etap „0”

Aktualnie do etapu „0” zostały zaliczone następujące grupy osób:

 1. osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym -> wykonujące zawód medyczny (w tym  lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta);
 2. osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym -> których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie;
 3. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci prowadzący własne praktyki zawodowe;
 4. osoby zatrudnione przez ww. praktykę lekarską, pielęgniarską itd. -> których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce;
 5. przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, przy czym od razu wskazano na dodatkowe wymogi, które muszą być łącznie spełnione:

            –          w dniu podania przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki     przeciwko COVID-19 dziecko musi być hospitalizowane w podmiocie leczniczym;

            –          przewidywany okres hospitalizacji dziecka powinien być dłuższy od (bliżej    nieokreślonego) czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej      odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2

 1. inne osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym lub ww. praktyce zawodowej lekarza, pielęgniarki itd.;
 2. farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
 3. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej;
 4. doktoranci i studenci uczelni medycznej biorący udział w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym (jeżeli tak stanowi program studiów).
 5. osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej -> dodano: osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.  

 

Etap „I”

Aktualnie do etapu „I” zostały zaliczone następujące grupy osób:

 1. pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego, oddziału medycyny paliatywnej -> dodano: pacjentów hospicjum domowego / osoby przebywające w domu pomocy społecznej / osoby przebywające w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 2. osoby przebywające w domu pomocy społecznej;
 3. osoby urodzone w latach 1941 – 1961;

dodano osobny punkt: osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

 1. dializowane,
 2. z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku (licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19),
 3. w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej
 4. osoby po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów;  
 5. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni (oraz osoby niebędące nauczycielami zatrudnione do prowadzenia zajęć w przedszkolu publicznym / szkole publicznej posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola / szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć)
  -> zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -> dodano: osoby zatrudnione w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 6. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna;
 7. inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami (zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia);
 8. funkcjonariusze m.in. Policji, Straży Granicznej, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Służby Więziennej;
 9. żołnierze Sił Zbrojnych RP,
 10. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, , straży ochrony kolei -> dodano:  strażników straży gminnej (miejskiej);
 11. prokuratorzy i asesorzy prokuratury;
 12. członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

 

Zmiana powyższa została wprowadzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst dostępny pod adresem:  https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015301.pdf).

 

Karol Kolankiewicz                                                

adwokat                                                                                

———-

Karol Kolankiewicz jest adwokatem – członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku; współzałożyciel Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia; od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; świadczy także usługi doradztwa prawnego dla podmiotów leczniczych; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. dla Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, czy Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Możliwość komentowania została wyłączona.