Kolejny rok pracy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za nami.  Czas go podsumować streszczając na kilku kartkach stosy dokumentów i notatek, próbując opisać pracę ponad dwustu lekarzy i lekarzy dentystów aktywnie działających w samorządzie oraz pracowników i współpracowników Biura Izby.


Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej za okres 04.03.2012 – 9.03.2013

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku spotykała się w tym czasie na ośmiu posiedzeniach. Podjęto 69 uchwał, uchwalono 1 stanowisko i 1 apel. Wszystkie te dokumenty były opublikowane w Pomorskim Magazynie Lekarskim. Dziesięciokrotnie uchwały Rady dotyczyły spraw Komisji orzekających o przydatności do wykonywania zawodu lekarza. Regularnie raz lub dwa razy w miesiącu odbywały się posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, w czasie których podejmowano decyzje o bieżących sprawach Izby dotyczących w większości wpisów do rejestrów, praw wykonywania zawodu, przynależności do Izby, płatności składek oraz innych spraw napływających. Podjęto łącznie 1 564 uchwały, uzgodniono 4 stanowiska, wystosowano 1 apel. W kwietniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium ORL w Chojnicach połączone ze spotkaniem z lekarzami z tego regionu.

Porządek w obiegu dokumentacji związanej z pracą Rady i całej Izby zapewnia zaangażowanie i sumienna praca Sekretarz Izby – Koleżanki Haliny Porębskiej oraz pracowników Sekretariatu i całego Biura Izby. Za ten codzienny wysiłek bardzo im dziękuję. Dziękuję też vice-Prezesom Okręgowej Rady Lekarskiej: Koledze Tomaszowi Gorczyńskiemu i Koledze Dariuszowi Kutelli za niezawodne wsparcie w Gdańsku, oraz Koleżance Danucie Podjackiej i Koledze Józefowi Dobreckiemu za rozwijanie działalności samorządowej w  Delegaturach Izby.  Finanse naszego samorządu znajdują się w dobrych rękach Kolegi Krzysztofa Wójcikiewicza, który mimo znacznych obciążeń zawodowych nie tylko potrafi skrupulatnie i oszczędnie kierować strumieniami pieniędzy z naszych wspólnych składek, ale twórczo włączać się do całej działalności Izby. Jemu również bardzo dziękuję. Dziękuję też wszystkim pozostałym członkom Okręgowej Rady Lekarskiej za zaangażowanie w jej pracę, za inicjatywy podejmowane dla naszego dobra wspólnego, a szczególnie za odrębne zdania wywołujące trudne, ale potrzebne dyskusje.

Większość prac Rady i Prezydium koncentrowała się na bieżących sprawach naszego samorządu oraz na różnorodnych problemach naszych zawodów: lekarza i lekarza dentysty.
Pierwszą połowę roku zdominowały problemy związane z wystawianiem recept. Ustawa refundacyjna, jej nowelizacja, rozporządzenia ministerialne i ich nowelizacje, kolejne listy refundacyjne ogłaszane co dwa miesiące, charakterystyki produktu leczniczego – opanowanie i śledzenie tych dokumentów było i jest ponad siły i możliwości czasowe większości zapracowanych lekarzy. Zorganizowaliśmy cykl spotkań informacyjnych dla lekarzy w ich miejscach pracy – członkowie ORL starali się w przystępny sposób wyjaśnić zagrożenia wynikające z nowych przepisów refundacyjnych. Zarówno Okręgowa jak i Naczelna Rada lekarska podejmowały w tym czasie liczne działania w celu zmiany  owych przepisów, a w szczególności zniesienia drakońskich kar. Protest lekarski, spotkania z politykami, dążenie do przebicia się z informacją do mediów, akcje informacyjne wśród pacjentów, konferencje, współpraca z samorządem aptekarskim oraz z Pomorskim Związkiem Pracodawców POZ dały w końcu niewielki efekt w postaci korekt kar. Nadal można stwierdzić, że wielu lekarzy nieświadomie popełnia błędy wystawiając recepty. Jako przykład można wymienić grupę kilkuset lekarzy z Województwa Pomorskiego, którzy wystawiali recepty refundowane dla siebie, swoich rodzin i znajomych bez wymaganej przez NFZ umowy. Po kilku moich apelach około dwudziestu z nich zgłosiło się do Izby znajdując pełne wsparcie prawne i reprezentację przez mec. Iwonę Kaczorowską-Kossowską z naszego Biura Prawnego. Niestety wielu lekarzy płacąc składki na swój samorząd nie chce korzystać z możliwości, jakie on daje – myślę o tych kilkuset lekarzach którzy potulnie poddali się żądaniom NFZ, zamiast zgłosić się do Biura Prawnego Izby.  Obecnie sprawa recept refundowanych jest nadal aktualna. Mimo że przygasły emocje, a lekarze wyposażeni w programy komputerowe starają się dostosować do trudnej sytuacji, staramy się na poziomie tworzenia prawa (przez Naczelną Radę Lekarską) i na poziomie lokalnym (przez rozmowy z Dyrekcją NFZ, współpracę z Okręgową Izbą Aptekarską i inne działania) oraz pomoc prawną ze strony Izby poprawiać sytuację lekarzy wystawiających recepty.

Finansowanie działania naszego samorządu opiera się przede wszystkim na składkach nas wszystkich. Niestety około 20 proc. z lekarzy sprytnie uchyla się od płacenia niewielkich przecież składek. Za wszystkich 11500 naszych członków odprowadzamy pewien procent składki do Naczelnej Izby Lekarskiej. Dlatego ci, którzy nie płacą w pewien sposób okradają tych którzy są sumienni. Ja myślę, że powinni się wstydzić… Często postuluje się poszerzenie działań w sferze medialnej i lobbingowej na rzecz naszych lekarskich spraw. Postuluje się też poszerzenie pomocy prawnej, pomocy socjalnej czy edukacyjnej, większe wsparcie dla imprez sportowych czy kulturalnych. W pełni się z tym zgadzam – zaczynamy od jutra, pod warunkiem, że wpłyną wszystkie zaległe składki.

Dodatkowym źródłem finansowania pracy Izby jest refundacja, którą otrzymujemy od Ministerstwa Zdrowia na zadania administracji państwowej powierzone naszemu samorządowi na mocy ustaw. Te zadania to np. prowadzenie przez nas rejestrów (lekarzy, praktyk lekarskich, podmiotów kształcących lekarzy) czy prowadzenie pionu odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Jak dotąd refundacja tych zadań jest co roku arbitralnie ustalana przez Ministerstwo Zdrowia na poziomie maksymalnie 30 proc. rzeczywiście ponoszonych kosztów.  W listopadzie 2012 roku Konwent Prezesów wszystkich Okręgowych Rad Lekarskich w Polsce zgodził się z naszą gdańską inicjatywą wytoczenia procesu Ministerstwu Zdrowia przez OIL w Gdańsku. Chodzi nam o ustalenie przed sądem precyzyjnych zasad wyliczania należnych nam pieniędzy corocznej dotacji ministerialnej. Będzie to precedensowy wyrok, chcemy uzyskać jak największy procent refundacji, a skorzystają na tym wszystkie Okręgowe Izby Lekarskie w Polsce. Koszty procesu pokryją solidarnie prawie wszystkie Izby a prowadzi go mecenas Karol Kolankiewicz.

Uruchomiliśmy w mijającym roku nową stronę internetową Izby, która powoli się rozrasta. Od 1 lutego 2013 roku podjęła pracę w naszej Izbie redaktor Alicja Katarzyńska pracująca wcześniej w „Gazecie Wyborczej”. Staramy się poprawić jakość Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, który od wielu lat prowadzi Koleżanka Wiesława Klemens. Bardzo jej dziękuję za kolejny rok pracy. Cieszymy się z zasilenia zespołu redakcyjnego naszej Izby przez młodych lekarzy. Nasz newsletter dociera już do prawie czterech tysięcy odbiorców, którzy podali swoje adresy e-mailowe.
    W mijającym roku ogłosiliśmy konkurs na znaczek Okręgowej Izby Lekarskiej. Przyjęliśmy znaczek w trzech wariantach: emaliowany – zwykły, srebrny – dla tych z nas, którzy przynajmniej cztery lata swojego życia (jedną kadencję) poświęcili na pracę w Izbie dla naszego dobra wspólnego, złoty – dla laureatów nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae” przyznawanej przez naszą Izbę. Po raz pierwszy wręczyliśmy te znaczki przystępującym do naszej korporacji młodym lekarzom i lekarzom dentystom w czasie uroczystości przyznania pełnego prawa wykonywania zawodu. Przypomnieć wypada, że ta wieloletnia tradycja zapoczątkowana została jeszcze w poprzedniej kadencji przez ówczesnego prezesa Krzysztofa Wójcikiewicza. Po raz już kolejny korzystaliśmy z życzliwej gościny Filharmonii Bałtyckiej, a uroczystość uświetnił koncert orkiestry Wojciecha Rajskiego. Wręczyliśmy też dziesięć nagród „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”. Dzięki pozyskaniu kilku sponsorów większość kosztów tej uroczystości pokryto ze środków pozabudżetowych.

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku kontynuowała współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Już drugi rok organizujemy wspólnie comiesięczne wykłady dla młodzieży licealnej zainteresowanej naukami medycznymi – Młodzieżowe Spotkania z Medycyną. Cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem i przyczyniają się poza kreowaniem pozytywnego wizerunku Izby do kształtowania przyszłych członków naszego samorządu. Przedstawiciele władz GUMed uczestniczą we wszystkich uroczystościach samorządowych, a przedstawiciele Izby w ważnych wydarzeniach w środowisku uniwersyteckim. W mijającym roku wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami Władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ważnych sprawach dotyczących zarówno samorządu lekarskiego jak i naszej Uczelni.

Podtrzymujemy stałe, robocze kontakty z władzami wojewódzkimi: z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Staramy się aby przedstawiciele Izby uczestniczyli  (z głosem najczęściej niestety doradczym) we wszystkich spotkaniach związanych ze sprawami systemu zdrowia.  
Na zakończenie spraw ogólnych wypada z dumą wspomnieć, że w mijającym roku Kolega Krzysztof Chlebus – dotychczasowy członek Okręgowego Sądu Lekarskiego w naszej Izbie, został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W mijającym roku intensywnie pracowały też prawie wszystkie komisje tematyczne przy Okręgowej Radzie Lekarskiej.
Komisja Stomatologiczna organizowała regularne spotkania lekarzy dentystów, konferencje i szkolenia dotyczące zmian prawnych, doskonalenia zawodowego oraz integrujące środowisko lekarzy dentystów. Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Naczelnej Komisji Stomatologicznej. Ważnym wydarzeniem była zorganizowana kwietniu 2012 roku ogólnopolska konferencja dla lekarzy dentystów „Doświadczenia europejskich ekspertów w leczeniu dzieci i młodzieży” z udziałem kilkuset lekarzy. Na ręce Przewodniczącego Komisji – Kolegi Dariusza Kutelli składam podziękowania za ten trud. Warto wspomnieć, że wypracowany w budżecie tej konferencji zysk został przeznaczony na pomoc potrzebującym lekarzom seniorom poprzez Komisję Socjalną.

Komisja Rejestru Lekarzy zajmowała się trudną pod względem prawnym i żmudną z uwagi na dużą ilość pracy administracyjnej pracą związaną z prowadzeniem Rejestru Lekarzy. Wydawała również ograniczone i pełne prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty osobom do tego uprawnionym. Na ręce Przewodniczącego Komisji – Kolegi Piotra Szafrana składam podziękowania za tą pracę. Na bazie naszego rejestru, dzięki współpracy z  Urzędem Wojewódzkim, funkcjonuje w naszej Izbie unikalne narzędzie pozwalające prognozować liczbę lekarzy poszczególnych specjalizacji w Województwie Pomorskim w ciągu najbliższych sześciu lat.

Bardzo wiele pracy miała w mijającym roku Komisja Rejestru Praktyk Lekarskich oraz pracownicy jej Biura. Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła ogólnopolski rejestr wszystkich podmiotów leczniczych. Jego część obejmującą praktyki lekarskie powierzono do prowadzenia naszemu samorządowi. Oznaczało to, że dotychczas prowadzony na zupełnie innych zasadach rejestr trzeba na nowo przepisać do centralnego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ministerstwo Zdrowia zleciło w 2011 roku Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia stworzenie takiego rejestru. Bezpośrednim wykonawcą została firma Forsystem, a następnie przejęła zadanie firma Asseco. Pomimo formalnego uruchomienia oprogramowania praktycznie do listopada 2012 roku nie było możliwe jego użytkowanie z powodu bardzo istotnych wad funkcjonalnych, prawnych i technicznych. W związku z tym już w kwietniu 2012 roku podjęliśmy decyzję o prowadzeniu rejestru praktyk w dwóch równoległych systemach – nowym i starym (sprawdzonym i pewnym). Narzuconą nam konieczność przerejestrowania praktyk staraliśmy się zorganizować w sposób możliwie przyjazny dla lekarzy traktując jako priorytet zachowanie wszystkich danych. Akcję prowadzimy aż do tej pory. Bardzo trudne są kontakty z informatykami z firmy Asseco, ponieważ podlegają oni bezpośrednio CSIOZ a to z kolei – Ministerstwu Zdrowia, a Izby Lekarskie nie mają formalnego wpływu na funkcjonowanie rejestru, który mają obowiązek prowadzić.  Podejmowane bardzo liczne interwencje ze strony OIL w Gdańsku, NIL, działania poprzez CSIOZ, Ministerstwo Zdrowia a nawet NFZ – prowadzą do stopniowego „uzdatniania” nowego rejestru. Za olbrzymią pracę i liczne poważne stresy związane z koniecznością rzetelnego prowadzenia rejestru w tak trudnych warunkach dziękuję Komisji Rejestru Praktyk na ręce Kolegi Wojciecha Ratajczaka, Koleżance Halinie Porębskiej oraz pracownikom Biura. Problemy techniczne i prawne z rejestrem praktyk spowodowały dla naszej Izby dodatkowy wydatek rzędu 30 tysięcy złotych  w mijającym roku.

Komisja Kształcenia Medycznego prowadziła Rejestr Podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe oraz nadzór na nimi, rozwiązywała trudne problemy związane z uznawaniem kwalifikacji i kierowaniem na konieczne przeszkolenia lekarzy np. powracających do zawodu po wieloletniej przerwie, koordynowała sprawy staży podyplomowych oraz prowadziła Ośrodek Kształcenia naszej Izby. W mijającym roku ponownie wzrosła ilość szkoleń organizowanych w Izbie, jak i uczestniczących w nich lekarzy i lekarzy dentystów. Stworzone zaplecze pozwala obecnie prowadzić w Izbie równolegle 5 niezależnych szkoleń i warsztatów. Zakupiliśmy wyposażenie multimedialne do kolejnych pomieszczeń w w naszej siedzibie w Gdańsku oraz w delegaturze w Elblągu. Wymiana nieporęcznych mebli w sali obrad ORL pozwala obecnie w ciągu godziny przekształcić ją w salę wykładową dla 100 osób. Coraz większe grono lekarzy korzysta z częściowo umarzalnych pożyczek na cele edukacyjne. Również zapoczątkowany w 2012 roku fundusz wspomagania aktywności edukacyjnej pozwolił na wsparcie organizowanych poza ośrodkami akademickimi przedsięwzięć edukacyjnych. Newsletter informujący o szkoleniach w Izbie rozsyłany pocztą elektroniczną do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy wyrazili na to zgodę. Podejmowane są inicjatywy współpracy w zakresie szkolenia podyplomowego Naczelną Izbą Lekarską. Na ręce Przewodniczącej Komisji – Koleżanki Barbary Sarankiewicz- Konopki składam podziękowania za całą tą niezwykle owocną pracę.

Komisja do spraw Konkursów zajmowała się nadzorem i organizacją Komisji Konkursowych na stanowiska kierownicze. Pomimo zmiany przepisów prawa ograniczającej rolę samorządu lekarskiego w Komisjach Konkursowych, dążyła do zachowania wpływu środowiska lekarskiego na obsadę kluczowych stanowisk w szpitalach. Temu celowi służyły między innymi opracowane wspólnie z Biurem Prawnym wytyczne dla członków Komisji Konkursowych. Wielokrotnie też Komisja podejmowała interwencje prawne z powodu nieprawidłowości przy organizacji konkursów w różnych szpitalach. Składam podziękowania za wszystkie te prace na ręce przewodniczącego Komisji – Kolegi Jerzego  Kossaka.

Komisja Socjalna bardzo rozważnie gospodarując środkami budżetowymi pomagała Koleżankom i Kolegom w różnych niepomyślnych zdarzeniach losowych, udzielając nieoprocentowanych pożyczek i zapomóg bezzwrotnych. Na ręce Przewodniczącej Komisji – Koleżanki Magdaleny Gorczyńskiej składam podziękowania za tą jakże potrzebną pracę.
Komisja do spraw etyki lekarskiej byłą współorganizatorem cyklicznych Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską. Dziękuję jej Przewodniczącemu – Koledze Józefowi Dobreckiemu za tą pracę.

Komisja Kultury Sportu i Rekreacji rozwinęła w mijającym roku zakres swojej działalności.  Przy zachowaniu dyscypliny budżetowej udało się zorganizować imprezy tradycyjnie już wpisane w kalendarz (turnieje tenisowe, regaty w klasie Puck) oraz zorganizować bardzo udane nowe np. bieg lekarzy w Parku Regana w Gdańsku, turnieje siatkówki plażowej. Komisja wsparła też organizację ogólnopolskiego zlotu lekarzy motocyklistów w lipcu 2012 w Szymbarku. Poszerzyła się grupa Koleżanek i Kolegów korzystających – przy instytucjonalnej pomocy naszej Izby –  z kart abonamentowych umożliwiających korzystanie z różnych form aktywności sportowej. Regularnie odbywały się spotkania w Klubie Lekarza organizowane przez Koleżankę Jolantę Kuszyńską-Szmudę. Dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku zorganizowano kilka wernisaży dla członków naszej Izby. Rozwija się też współpraca z Filharmonią Bałtycką w Gdańsku – w Sekretariacie naszej Izby każdy z nas może uzyskać darmowy dwuosobowy bilet na dowolny koncert w zamian za napisanie recenzji z tego wydarzenia.

Komisja Lekarzy Seniorów organizowała cykliczne spotkania integracyjne, kulturalne i  naukowe oraz wycieczki krajoznawcze, z których korzystało liczne grono naszych Koleżanek i Kolegów w wieku emerytalnym. Składam na ręce Koleżanki Alicji Wojciechowskiej podziękowania za tą potrzebną aktywność. Pracownicy naszego Biura nadal pomagają emerytowanym lekarzom w uzyskaniu umowy i numerów recept refundowanych dla siebie i członków rodziny.

Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom działająca przy naszej Izbie dzięki staraniom jej Prezesa – profesora Wiesława Makarewicza – uzyskała statut organizacji pożytku publicznego. Podjęła obecnie działania zmierzające z jednej strony do zapewnienia wpływów na konto fundacji a z drugiej strony do dotarcia z niezbędną informacją do osób potrzebujących pomocy.

Praca Komisji Młodych Lekarzy w mijającym roku prawie zamarła. Nieliczne spotkania i udział w ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy nie zaowocowały żadną inicjatywą. Piszę o tym z przykrością, ponieważ wiem, że problemów mają młodzi lekarze wiele, a samorząd powinien działać w ich imieniu w znacznie większym zakresie. Pewnym wytłumaczeniem jest zapewne duże obciążenie zawodowe młodych, specjalizujących się lekarzy, jednak odczuwamy w naszej Izbie brak dostatecznie silnej reprezentacji tego środowiska.

Działająca przy naszej Izbie Komisja Bioetyczna, poza swoimi statutowymi obowiązkami, wspomagała ze swojego wydzielonego budżetu niektóre samorządowe przedsięwzięcia. Składam za to podziękowania na ręce jej Przewodniczącego – Kolegi Jerzego Umiastowskiego.
W mojej ocenie Zespół do spraw kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez kolejny rok nie spełniał pokładanych w nim nadziei. Niewątpliwie potrzebne są działania Rady zmierzające do rekonstrukcji i aktywacji tego jakże potrzebnego zespołu.
 Zespół do spraw opiniowania legislacyjnego również nie spełniał swoich zadań. W tej sytuacji  analiza projektów aktów prawnych, które nasz samorząd mógł opiniować, spadła jako dodatkowy obowiązek na członków Prezydium ORL. Szczególne podziękowania w tej dziedzinie wypada złożyć na ręce Koleżanki Haliny Porębskiej, Kolegi Krzysztofa Wójcikiewicza, Kolegi Wojciecha Ratajczaka i Kolegi Dariusza Kutelli. Wiele wysiłku wkładają w tą pracę Prawnicy z naszego Biura Prawnego.

W Biurze Prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pracuje nadal pięcioro Prawników.  Poza pracą na rzecz Organów i Komisji Izby Biuro Prawne organizuje szkolenia w zakresie prawa medycznego, z których korzysta coraz większa liczba lekarzy. Nasze Biuro udzieliło w ciągu mijającego roku ponad tysiąc porad prawnych.  Wspomniałem już o procesie przeciw Ministerstwu Zdrowia o wysokość kwoty refundacji, który prowadzi mecenas Karol Kolankiewicz oraz o reprezentowaniu lekarzy w sprawie recept refundowanych przez mecenas Iwonę Kaczorowską-Kossowską. Zauważyć należy wygrane sprawy sądowe dotyczące niekorzystnych umów o pracę narzuconych lekarzom rezydentom przez jeden ze szpitali, który wygrała dla nich mecenas Elżbieta Czarnecka. Mecenas Damian Konieczny i mecenas Aleksandra Kosiorek zdają właśnie egzaminy aplikacyjne. Mamy nadzieję, że mimo uzyskania pełnych uprawnień adwokackich i radcowskich zechcą nadal pracować dla naszego samorządu. Warto wspomnieć o współpracy Izby z firmą Wolters-Kluwer, dzięki której zakupiliśmy na preferencyjnych warunkach grupowy dostęp do serwisu w zakresie prawa.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej składa odrębne sprawozdanie, dlatego nie będę pisał o działalności tego organu naszej Izby. Składam jednak wyrazy wdzięczności i szacunku na ręce Koleżanki Marii Adamcio-Deptulskiej dla całego zespołu Rzecznika oraz dla pracowników Biura.

Podobne podziękowania składam na ręce Kolegi Romana Abramowicza za pracę całego zespołu Okręgowego sądu Lekarskiego. Składam podziękowania również pani mgr Mirosławie Chaleckiej z Biura Sądu i bardzo liczę na skończenie w nadchodzącym roku jej publikacji – podręcznika postępowania przed Rzecznikiem i Sądem Lekarskim, nad którym pracuje.
Jak co roku pracę całego naszego Biura można ocenić bardzo dobrze. Powszechnie słyszy się opinie o kompetencji i życzliwości pracowników Biura. Muszę dodać, że również w sytuacjach trudnych widoczna jest kompetencja, umiejętność pracy zespołowej i sprawność organizacyjna. Niedociągnięcia, jeżeli się zdarzają, są z reguły impulsem do doskonalenia jakości pracy. Na ręce Dyrektor naszego Biura – pani Joanny Dałek składam tą drogą wszystkim bez wyjątku Osobom pracującym dla naszego samorządu serdeczne podziękowania.
W najbliższych miesiącach czekają nas wybory delegatów na Zjazd Lekarski  kolejnej kadencji. Z tej okazji mam obowiązek i przyjemność podziękować i pogratulować wszystkim Delegatom, Członkom Okręgowej Rady, członkom Komisji i wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy umieli znaleźć czas, siły i energię do pracy dla naszego wspólnego dobra. Myślę, że mijająca kadencja była trudna, ale jej bilans w wielu dziedzinach można ocenić dobrze. Zapraszam do udziału i kandydowania w wyborach zarówno Koleżanki i Kolegów, którzy posiadają już doświadczenie w pracy samorządowej jak i tych, którzy go jeszcze nie zdobyli. Zapraszam także lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uważają, że samorząd lekarski jest beznadziejny. Może czas wziąć sprawy w swoje ręce?

Jeżeli kogoś pominąłem w podziękowaniach – proszę o wybaczenie. Praca w samorządzie jest pracą zespołową i zdecydowanie to doceniam, również jeżeli nie wymieniłem kogoś z imienia i nazwiska.
                        
Dr med. Roman Budziński
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

Sprawozdania, obwieszczenia, uchwały, apele dotyczące pracy organów OIL można znaleźć i przeczytać w zakładce DOKUMENTY OIL  (lewa strona menu),

Możliwość komentowania została wyłączona.