Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż z dniem 10 kwietnia 2015r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015r., poz. 438). Określa ono nowe wzory oświadczeń składanych przez pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych w sprawie uprawnień do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (np. w wypadku negatywnej weryfikacji w systemie e-WUŚ).

Dotychczasowe wzory oświadczeń mogą być stosowane jedynie do dnia 10 października 2015r., z wyłączeniem przypadków, gdy oświadczenie składa świadczeniobiorca posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Wzór – oświadczenie pacjenta

Wzór – oświadczenia przedstawiciela ustawowego

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.