Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że zgodnie z §8 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, każdy lekarz lub lekarz dentysta dokonujący wykreślenia prowadzonej praktyki indywidualnej lub grupowej z rejestru jest obowiązany wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej.

Jednocześnie należy zauważyć, że dokonanie wykreślenia Państwa działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z wykreśleniem praktyki w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Co do zasady wykreślenie to jest dokonywane na wniosek zainteresowanego. W sytuacjach wyjątkowych, w wypadku uzyskania przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku informacji o wykreśleniu przez lekarza lub lekarza dentystę działalności gospodarczej z CEiDG, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, możliwe jest wszczęcie procedury wykreślenia takiej praktyki z urzędu. W takim wypadku lekarz/lekarz dentysta jest wzywany do wskazania miejsca przechowywania dokumentacji medycznej. W razie braku reakcji ze strony lekarza, Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku – na podstawie art. 30a ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – zamieści samodzielnie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą informację, iż dokumentacja medyczna będzie przechowywana pod adresem do korespondencji lekarza/lekarza dentysty zamieszczonym w okręgowym rejestrze lekarzy. Należy podkreślić, iż adres ten będzie miał charakter jawny dla każdej osoby zainteresowanej, która będzie mogła się z nim zapoznać na stronie internetowej rpwdl.csioz.gov.pl. 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.