Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, o rozpoczęciu przygotowań do wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy oraz do innych organów okręgowych izb lekarskich, jak również do organów Naczelnej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji. Harmonogram wyborczy jest następujący:

  1. do dnia 28 lutego 2017r. – przedstawienie propozycji rejonów wyborczych,
  2. do dnia 14 kwietnia 2017r. – ostateczne ustalenie listy członków rejonu wyborczego oraz liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy, jak również rozpatrywanie wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu,
  3. do dnia 15 maja 2017r. – ustalenie listy kandydatów w rejonach wyborczych
  4. do dnia 31 października 2017r. – głosowania w rejonach wyborczych
  5. do dnia 15 listopada 2017r. – ogłoszenie wyników wyborów
  6. do dnia 15 grudnia 2017r. – rozpatrywanie protestów wyborczych
  7. do dnia 31 stycznia 2018r. – kolejne tury wyborów (w razie konieczności)
  8. do dnia 31 marca 2018r. – zwołanie sprawozdawczo – wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy – wybory do pozostałych organów
  9. do dnia 31 maja 2018r. – zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy

 

Obecnie rozpoczęliśmy prace nad tworzeniem propozycji imiennych list członków rejonów wyborczych. W związku z tym poniżej przedstawiamy Państwu kilka najważniejszych informacji z tym związanych.

A zatem: uchwałą 45/16/RD Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 27 października 2016r., minimalna liczebność rejonu wyborczego została ustalona na 50 osób, natomiast maksymalna na 1000 osób. Ponadto rejony wyborcze mogą obejmować zakłady lecznicze, jednostki podziału terytorialnego kraju (np. gmina lub kilka gmin), jak również grupy lekarzy. Dodatkowo grupa lekarzy i/lub lekarzy dentystów z obszaru tej samej delegatury, licząca nie mniej niż 50 osób, może złożyć pisemny wniosek o utworzenie tzw. ,,indywidualnego” rejonu wyborczego, składającego się z listy osób składających taki wniosek. Wzór wniosku o utworzenie w/w rejonu publikujemy dla Państwa poniżej. Przy ewentualnym tworzeniu indywidualnego rejonu wyborczego proszę uwzględnić współczynnik wyborczy, który został ustalony w/w uchwałą na 1:50 – co oznacza, że 50 osób może wskazać tylko jednego delegata. Jeżeli na skutek podzielenia ogólnej liczby członków rejonu przez 50, reszta z dzielenia jest większa niż 0,5 – rejon taki jest upoważniony do wyboru dodatkowego kandydata. Przykładowo: rejon liczący 126 członków może wybrać 3 kandydatów (50+50+26 – reszta z dzielenia 26/50 jest większa niż 0,5), ale rejon liczący 120 członków – już tylko 2 kandydatów (50+50+20 – reszta z dzielenia 20/50 jest mniejsza niż 0,5).

Zważywszy na powyższe, zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustalonymi dla obecnej kadencji listami rejonów wyborczych, które zostały opublikowane na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), jak również o weryfikację ich aktualności. Informacje przekazane przez Państwa zostaną uwzględnione przy tworzeniu propozycji imiennych list rejonów.

Ogłoszenie wstępnych list rejonów wyborczych nastąpi do dnia 28 lutego. Wstępne imienne listy członków rejonu wyborczego zostaną ogłoszone za pośrednictwem BIP, jak również udostępnione do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. O wpisie na listę członków rejonu wyborczego zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie.

Lekarz lub lekarz dentysta umieszczony na liście określonego rejonu wyborczego, może w terminie 30 dni od daty opublikowania listy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), wystąpić do okręgowej komisji wyborczej o umieszczenie go na liście innego rejonu wyborczego istniejącego w obrębie tej samej delegatury. Wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu zamieszczamy poniżej.

Ostateczne listy rejonów wyborczych zostaną opublikowane do dnia 14 kwietnia 2017r.

Kolejne etapy wyborów przedstawimy Państwu następnym  Magazynie Lekarskim.

Wniosek o utworzenie innego rejonu wyborczego

Wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego

Możliwość komentowania została wyłączona.