Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zmiany miejsca odbywania stażu podyplomowego w trakcie stażu podyplomowego 

  1. Wskazanie lekarzowi stażyście nowego podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu podyplomowego, innego niż podmiot w którym lekarz ten odbywa staż na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej, odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

  1. Zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego nie może prowadzić do naruszenia zasad kierowania do odbywania stażu podyplomowego wynikających z §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

 

  1. Lekarz stażysta może zwrócić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku o zmianę miejsca odbywania stażu podyplomowego w przypadku:

a/ zmiany miejsca zamieszkania, a także zmiany miejsca zameldowania, gdy dotyczy delegatur;

b/ wystąpienia ważnych spraw rodzinnych.

 

  1. Komisja Kształcenia wyraża zgodę na zmianę miejsca odbywania stażu podyplomowego pod warunkiem, że:

a/ lekarz wnioskujący posiada średnią kwalifikującą go do skierowania do wskazanego podmiotu,

b/ podmiot, do którego lekarz wnioskuje o przeniesienie nie wyczerpał miejsc stażowych w postępowaniu o przydział miejsc w okresie dotyczącym wnioskodawcy.

 

  1. Wniosek o zmianę miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarz stażysta składa Komisji Kształcenia Medycznego OIL w Gdańsku.

 

  1. Wniosek winien być umotywowany, ze wskazaniem jednej z przyczyn, o których mowa w ust 3.

 

  1. We wniosku lekarz stażysta winien wskazać podmiot (lub podmioty), w którym chciałby kontynuować odbywanie stażu podyplomowego.

 

  1. Ograniczenia wymienione w ust. 4 nie wiążą Komisji w przypadku gdy przyczyną przeniesienia jest:

a/ likwidacja zakładu leczniczego, w którym wnioskodawca odbywał staż,

b/ wnioskodawcą jest lekarz – członek innej OIL, który wskutek zmiany miejsca stażu przenosi się na teren OIL w Gdańsku.

 

  1. Do wniosku należy dołączyć opinię koordynatora lekarza stażysty o dotychczasowym przebiegu stażu podyplomowego.

 

  1. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie przez Komisję Kształcenia Medycznego, która przedstawia go Okręgowej Radzie Lekarskiej wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany bądź o nieuwzględnienie wniosku.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.