Sprawozdanie z posiedzenia Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej z 10 lipca 2014 r.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie (kadencji 2014-2017) obecny był Prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz i Wiceprezes NRL dr Agnieszka Ruchała-Tyszler, która jednocześnie pełni rolę opiekuna Komisji Młodych Lekarzy.

Po oficjalnym otwarciu obrad przez Przewodniczącego KML kol. Filipa Dąbrowskiego głos zabrali zaproszeni goście. Wyrazili zadowolenie z zaangażowania młodych lekarzy w działania Izb Lekarskich i deklarowali pomoc oraz wsparcie w realizowaniu podejmowanych działań.

Kolejnym punktem obrad był wybór Prezydium Komisji. Po zgłoszeniu kandydatur oraz jednogłośnym głosowaniu wybrano poniższy skład osobowy:
Przewodniczący KML NIL – Filipa Dąbrowski (OIL w Warszawie)
Z-ca Przewodniczącego KML NIL – Łukasz Szmygel (OIL w Gdańsku)
Sekretarz KML NIL – Anna Zajączkowska (Wielkopolska OIL)


W dalszej części obrad omówiono apele podjęte podczas XXIII Konferencji Młodych Lekarzy w Krakowie. Ustalono szczegółowe zadania konieczne do ich realizacji oraz rozdzielono je pomiędzy poszczególnych członków Komisji. Pierwszym efektem działań Młodych Lekarzy jest opinia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia w sprawie dyżurowania rezydentów na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Za bardzo korzystną uznajemy interpretację, która mówi, że specjalizant nie może być zmuszany do dyżurowania na SOR-e, o ile program specjalizacji nie obliguje go do tego. Następnym etapem naszych działań będzie rozpowszechnianie tej opinii i wprowadzanie jej wniosków w życie.

Ponadto zdecydowano o stworzeniu i wysłaniu do konsultantów krajowych listu z prośbą o uproszczenie kryteriów przyznawania miejsc akredytacyjnych jednostkom szkolącym, rozpoczęto prace nad przygotowaniem ankiety kierowanej do kierowników specjalizacji w celu zebrania opinii na temat pomysłu ich wynagradzania za kształcenie specjalizantów, a także zdecydowano o stworzeniu propozycji zmian systemu przyznawania miejsc rezydenckich. Zobligowano członków Komisji Młodych Lekarzy poszczególnych Okręgowych Izb Lekarskich do przeanalizowania nowych programów specjalizacji, celem ich omówienia na kolejnym posiedzeniu.
W dalszym ciągu będą prowadzane działania mające na celu zmianę decyzji Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie publikowania pytań z egzaminów LEK, LDEK oraz PES. Podjęto również uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz Izb Lekarskich. Młodzi Lekarzy wnioskują o pozostawienie wysokości składki na obecnym poziomie.
Kolejne posiedzenie KML NIL zaplanowano na początek października.
Arkadiusz Szycman

Możliwość komentowania została wyłączona.