APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

z dnia 26 listopada 2020r.

o odrzucenie w całości projektu ustawy z dnia 17 listopada 2020r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia kadr medycznych
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

albo usunięcie fundamentalnych wad

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku jednoznacznie negatywnie ocenia proponowane rozwiązania zawarte w poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 17 listopada 2020r. (druk sejmowy 763).

Proponowane zmiany budzą liczne i fundamentalne zastrzeżenia albowiem:

1. będzie zachodzić sprzeczność z podstawowymi zasadami przyznawania i wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski, w szczególności z uwagi na:

– brak weryfikacji kwalifikacji formalnych i merytorycznych lekarza cudzoziemca;

– brak procedury potwierdzenia znajomości języka polskiego w odpowiednim stopniu;

– możliwość wykonywania zawodu przez lekarza cudzoziemca bez przyznanego prawa wykonywania zawodu (gdy izba lekarska nie przyzna prawa w terminie 7 dni lub odmówi przyznania);

– możliwość wykonywania zawodu pod nadzorem lekarza specjalisty, bez instrumentów prawnych pozwalających na weryfikację rzeczywistego spełnienia tej przesłanki.

2. praktycznie pozbawia samorząd lekarski możliwości spełniania konstytucyjnego i ustawowego zadania sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarza gdyż:

– rola samorządu została sprowadzona jedynie do działań pod presją czasu (w terminie 7 dni od doręczenia decyzji Min. Zdrowia);

– izby lekarskie mają podejmować działania wyłącznie o charakterze ewidencyjnym (wpis do rejestru oraz wydanie dokumentu prawo wykonywania zawodu)

– faktyczna decyzja co do zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza cudzoziemca w Polsce zasadzie będzie należała do kompetencji Ministra Zdrowia;

3. w rażący sposób zostaną naruszone obowiązujące normy prawa Unii Europejskiej co do potwierdzenia kwalifikacji lekarza i lekarza dentysty w Polsce, w szczególności z uwagi na faktyczny brak weryfikacji kwalifikacji lekarza cudzoziemca w zakresie programu studiów;

4. narzucenie 7-dniowego terminu do przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi oznacza, że:

– będzie to w znakomitej większości zadanie niewykonalne,

– nie daje szansy na rzetelną weryfikację kwalifikacji lekarza cudzoziemca

– skutkować będzie dodatkową niepotrzebną dezorganizacją systemu ochrony zdrowia.

Przyjęcie ustawy w obecnej wersji niesie za sobą zagrożenie życia i zdrowia pacjentów poprzez dopuszczenie do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty osób bez rzeczywistej weryfikacji ich kompetencji oraz znajomości języka polskiego

Mając na uwadze powyższe względy konieczne jest odrzucenie projektu w całości w obecnym brzmieniu albo wprowadzenie zmian po rzeczywistych konsultacjach z przedstawicielami samorządu lekarskiego.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w Gdańsku

lek. dent. Dariusz Kutella

 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

lek. Krzysztof Wójcikiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.