Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia

„UWAGA ! Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza plus kserokopie tychże dokumentów” OPIS PROCEDURY: Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu na obszarze RP na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym – W-2E
 2. Decyzja Ministra Zdrowia, o której mowa w art. 7 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Dyplom/odpis dyplomu potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów, zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierający apostille
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierającego apostille
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza upoważnionego na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( wyłącznie na wzorze izbowym załączonym poniżej )
 6. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód
 7. Zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny
 8. Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu leczniczego o którym mowa w pkt. 7
 9. Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów ( np. suplement do dyplomu ) oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli takie przeszkolenie lekarz odbył
 10. Dokument tożsamości
 11. Zdjęcie dowodowe spełniające wymagania ustawy o dowodach osobistych
 12. Oświadczenie RODO
 13. Dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL (jeżeli lekarz/lekarz dentysta taki dokument posiada)
 14. Oświadczenie o braku innych postępowań w podmiocie Prawa Wykonywania Zawodu (załącznik poniżej)
UWAGI Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski należy przedstawić w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Dokument Prawo wykonywania zawodu przyznawany jest na okres nie dłuższy niż 5 lat bez możliwości jego przedłużenia czy wydania nowego prawa wykonywania zawodu na warunkach określonych w art. 7 ust.2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty po upływie 5 lat od daty jego wydania.   PLIKI DO POBRANIA   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA Komisja ds. Rejestracji Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku ( II piętro, pok. 216 ) TRYB ODWOŁAWCZY Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
PODSTAWA PRAWNA