Rejestracja praktyki wyjazdowej (w miejscu wezwania)

 

Lekarz rejestrujący praktykę indywidualną, specjalistyczną w miejscu wezwania (wizyty domowe - doraźne udzielanie świadczeń) powinien spełniać warunki:

 • posiadać  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z Urzędu Miasta lub Gminy (informacje na www.ceidg.gov.pl)

  Uwaga!  w CEiDG mogą być zamieszczane wyłącznie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co do których przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny do nieruchomości.Wpis do CEiDG nie podlega opłacie!

 • posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ważne od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej (suma gwarancyjna ubezpieczenia 350 000 Euro na wszystkie zdarzenia i 75 000 Euro na jedno zdarzenie).
  Pobierz wzór oświadczenia polisa OC
 • posiadać produkty leczniczewyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny (przystosowany do transportu), odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • złożyć elektroniczny wniosek o wpis/zmianę wpisu na portalu: rpwdl.ezdrowie.gov.pl – aplikacja dla praktyk zawodowych (podpisując wniosek profilem zaufanym e-puap lub podpisem certyfikowanym).

Załączniki do wniosku:

 wpis do rejestru

polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC

potwierdzenie dokonania  opłaty

zmiana wpisu

potwierdzenie dokonania  opłaty

TERMIN  ROZPATRZENIA WNIOSKU – w przypadku przesłania kompletu dokumentów dotyczących wpisu/zmiany wpisu w rejestrze-wpis dokonywany jest w ciągu  1-3 dni roboczych (maksymalny ustawowy czas rozpatrzenia wniosku wynosi do 30 dni)

UWAGA! W przypadku kiedy lekarz/lekarz dentysta wykonuje działalność leczniczą na terenie kilku Izb Lekarskich wymagane jest złożenie wniosku o wpis do rejestru do każdej z nich odrębnie

 • Wnieść opłatę rejestracyjną:
  149 zł – wpis do rejestru
  74 zł – zmiana wpisu w rejestrze

Opłaty rejestracyjne należy kierować na główny rachunek bankowy Okręgowej Izby Lekarskiej:

Santander Bank Polska S. A
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Ważne! Podany numer konta służy wyłącznie do dokonywania opłaty za wpis lub zmianę wpisu w rejestrze. Do opłacania składek posiadają Państwo indywidualne numery rachunków bankowych

 


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie