Od chwili uzyskania pełnoletności przez dziecko, rodzic traci przymiot jego przedstawiciela ustawowego, a tylko status przedstawiciela ustawowego uprawnia go do dostępu do dokumentacji medycznej dziecka bez jego zgody (art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Od chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia rodzic może uzyskać taki dostęp wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego przez dziecko, a wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której dziecko to jest ubezwłasnowolnione całkowicie, rodzic zaś został wyznaczony przez sąd jako opiekun dziecka. Jeśli nie mamy do czynienia z przypadkiem dziecka ubezwłasnowolnionego całkowicie, lekarz nie tylko nie ma obowiązku ale i prawa udostępnić dokumentacji medycznej rodzicom bez upoważnienia ze strony dziecka.

Możliwość komentowania została wyłączona.