1. Co to jest RODO?

Używając skrótu RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych). 

  1. Od kiedy i w jakim zakresie będzie obowiązywać RODO w Polsce?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 – nazywane potocznie RODO – wejdzie w życie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej) z dniem 25 maja 2018r. Od tego dnia wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki zawodowe i podmioty lecznicze, będą zobowiązane do jego stosowania.

  1. Czy pacjent w gabinecie prywatnym podczas wizyty „komercyjnej” musi podawać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL)?

Każdy pacjent – w tym ten w gabinecie prywatnym podczas wizyty „komercyjnej” – powinien podawać określone dane osobowe Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wyraźnie wskazują, jakie dane lekarz może i powinien odbierać od pacjenta – nie dzieląc pacjentów na tych, którzy korzystają ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych (NFZ) czy też komercyjnych (którzy płacą z własnych środków). Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, w tym nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, czy numer PESEL.     

oprac. adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.