Przetwarzanie danych osobowych pacjentów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą nie jest uzależnione od  zgody osób, których dane są przetwarzane. Jak wynika bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne m.in. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zgodnie zaś z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej, która stosownie do art. 25 tej ustawy zawiera co najmniej:

 1. oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
  1. nazwisko i imię (imiona),
  2. datę urodzenia,
  3. oznaczenie płci,
  4. adres miejsca zamieszkania,
  5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  6. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
 2. oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
 3. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
 4. datę sporządzenia.

Stosownie do art. 29 w/w ustawy dokumentacja medyczna podlega przechowywaniu przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, i przez ten okres żadne dane, w tym dane identyfikujące pacjenta, nie mogą być z nie usunięte. Zgodnie bowiem z § 4 ust.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, jedynie wówczas, gdy został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.

Reasumując, przetwarzanie danych osobowych pacjenta w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkiem podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, i jako takie nie jest zależne od zgody pacjenta ani też dane te nie mogą zostać usunięte na wniosek pacjenta do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania dokumentacji medycznej. 

Możliwość komentowania została wyłączona.