Przepis art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach lekarskich stanowi, że jeżeli w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy świadek bez usprawiedliwienia nie stawił się na rozprawę przed sądem lekarskim albo bezpodstawnie odmawia zeznań, sąd lekarski może zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o nałożenie kary za nieusprawiedliwione niestawiennictwo albo za odmowę zeznań lub
o przymusowe sprowadzenie świadka. Wysokość ww. kary określa przepis art. 285 § 1 k.p.k.
– na świadka można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 złotych.

Adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.