Regulamin XVI Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,

19 czerwca 2021 r.

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja triathlonu,
  • Upowszechnianie aktywnych form rekreacji ruchowej (pływania, biegania i jazdy na rowerze) na terenie Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”,
 2. Organizator główny:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją XVI Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest wykonawca techniczny zawodów, (zwany dalej Administratorem). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w XVI Triathlonie o Puchar Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zawodnikom, którzy podali dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
i będzie je udostępniał na stronie internetowej.

 

 1. Współorganizatorzy:
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku,
 • Okręgowa Izba Lekarska w Płocku,
 • Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

 1. Termin i miejsce:

 19 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 12.00 – Kąpielisko Miejskie „Sobótka”.

 

 1. Imprezy towarzyszące:

 W ramach XVI Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka zostaną przeprowadzone:

 VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie,

 

 1. Dystanse:

 Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie,

Pływanie – 375 m,

Rower – 8 km,

Bieg – 2,5 km.

 

XVI Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,

VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:

(start wspólny)

Pływanie – 750 m,

Rower – 20 km,

Bieg – 5 km.

 

Uwaga: zawody zostaną przeprowadzone na wszelkiego rodzaju rowerach o dowolnych rozmiarach kół.

 Obowiązuje zakaz startu na rowerach szosowych i przełajowych!

 

Program zawodów:

08:00 – 11:00 weryfikacja zawodników startujących w zawodach, wydawanie pakietów startowych i ewentualne przyjmowanie zapisów,

09:00 – otwarcie parku rowerowego, kontrola stanu technicznego rowerów oraz przyjmowanie rowerów,

10:20 – odprawa techniczna dla STARTU Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów (park rowerowy),

10:30 – START Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów w Triathlonie,

11:30 – zamknięcie parku rowerowego,

11:40 – odprawa techniczna dla STARTU GŁÓWNEGO (park rowerowy),

12:00 – START XVI Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, VIII Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,

14:00 – odbiór rowerów z parku rowerowego,

14:15 – ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie nagród.

 

 1. Uczestnictwo:
 •  W Pucharze Prezydenta Miasta Płocka oraz Mistrzostwach Polski Lekarzy w Triathlonie MTB mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej:

https://foxter-sport.pl/xvi-triathlon-o-puchar-prezydenta-miasta-plocka

lub w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie oświadczenia.

Organizator wprowadza limit startujących: 100 zawodników w Pucharze Prezydenta Miasta Płocka łącznie z zawodnikami startującymi w VIII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, decyduje kolejność opłaty startowej.

 • W Otwartych Mistrzostwach Płocka Amatorów
  w Triathlonie
  mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej:

https://foxter-sport.pl/xvi-triathlon-o-puchar-prezydenta-miasta-plocka

lub w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie oświadczenia.

Organizator wprowadza limit startujących: 100 zawodników, decyduje kolejność opłaty wpisowego.

 • Obowiązuje posiadanie sprawnego ROWERU oraz kasku rowerowego.
 • Wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od NNW.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość raz dowód opłaty startowej.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów jest:
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej,
 • Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację niniejszych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
 • Złożenie oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach,
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawodnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Administratora na adres mailowy zawodnika informacji dotyczących zawodów. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji zawodów (XVI Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, VIII Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów w Triathlonie),
 • Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego
  w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zawodnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji,
  w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli zawody będzie realizowany systemem elektronicznym.

 

 1. Zgłoszenia:

 do dnia 19 maja 2021 r. po dokonaniu opłaty startowej i wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej:

 https://foxter-sport.pl/xvi-triathlon-o-puchar-prezydenta-miasta-plocka
zgłoszonym po 19 maja 2021 r. organizator nie gwarantuje otrzymania na mecie pamiątkowego medalu, posiłku
i upominków od sponsorów,

 • W dniu zawodów od godz. 08.00, Kąpielisko Miejskie „Sobótka”,
 • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania opłaty startowej,
 • wszystkie koszty opłaty startowej pokrywa osoba wpłacająca.

 

 1. Opłaty startowe:
 • XVI Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,

VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:

130,00 PLN płatne do 14 kwietnia 2021 r.

180,00 PLN płatne od 15 kwietnia do 4 czerwca 2021 r.

230,00 PLN płatne w dniu zawodów.

 

 • Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie:

100,00 PLN płatne do 14 kwietnia 2021 r.

150,00 PLN płatne od 15 kwietnia do 4 czerwca 2021 r.

200,00 PLN płatne w dniu zawodów.

 

Opłaty startowe uiszczać należy za pomocą płatności elektronicznych (Przelewy24 w serwisie Foxter-Sport) w trakcie rejestracji na zawody.

Link do ponownej płatności (w przypadku problemów) przesłany zostanie również na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

Prawo bezpłatnego startu przysługuje osobom zwolnionym z opłaty startowej przez Organizatora.

Uwagi: Opłata startowa nie podlega zwrotowi!

Rachunki za wpisowe będą wystawiane tylko w biurze, w dniu zawodów.

 

 1. Wyżywienie:

Organizator zapewnia po zawodach w ramach opłaty startowej posiłek regeneracyjny, napoje w trakcie zawodów na trasie i na mecie.

 

 1. Klasyfikacje:

 XVI Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka:

 • Generalna: kobiet i mężczyzn,
 • Kategorie wiekowe kobiet (K):
 • K – 1 do 29 lat,
 • K – 2 30 – 44 lata,
 • K – 3 45 lat i powyżej,
 • K – P kat. płockich zawodniczek.

 

 

 • Kategorie wiekowe mężczyzn (M):
 • M – 1 do 29 lat,
 • M – 2 30 – 39 lat,
 • M – 3 40 – 49 lat,
 • M – 4 50 – 59 lat,
 • M – 5 60 lat i powyżej,
 • M – P kat. płockich zawodników.

 

 • Kategorie VIII Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:
 • K1 – kobiety do 35 lat,
 • K2 – kobiety powyżej 35 lat,
 • M1 – mężczyźni do 35 lat,
 • M2 – mężczyźni 36 – 45 lat,
 • M3 – mężczyźni 46 – 55 lat,
 • M4 – mężczyźni powyżej 55 lat.

 

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie:

 • Kategorie wiekowe kobiet (K):
 • K – 1 do 34 lat,
 • K – 2 35 lat i powyżej,
 • K – P kat. płockich zawodniczek.

 

 • Kategorie wiekowe mężczyzn (M):
 • M – 1 do 29 lat,
 • M – 2 30 – 39 lat,
 • M – 3 40 – 49 lat,
 • M – 4 50 lat i powyżej,
 • M – P kat. płockich zawodników.

 

 1. Nagrody:

 

XVI Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka:

 • Klasyfikacja generalna kobiet:
  • I – VI miejsce: nagrody pieniężne,
 • Klasyfikacja generalna mężczyzn:
  • I – VI miejsce: nagrody pieniężne.
 • Pierwsza trójka najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzyma puchary,
 • Za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet
  i mężczyzn zawodnicy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe lub pieniężne),
 • Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I – VI) nie są brani pod uwagę w klasyfikacji kategorii wiekowych,
 • Zawodnicy kończący triathlon (z wyjątkiem zgłoszonych po 19 maja 2021) otrzymają na mecie pamiątkowy medal i upominki od sponsorów.

 

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie:

 • Za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet
  i mężczyzn zawodnicy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe lub pieniężne,
 • Zawodnicy kończący triathlon (z wyjątkiem zgłoszonych po 19 maja 2021) otrzymają na mecie pamiątkowy medal i upominki od sponsorów.
 1. 14. Bezpieczeństwo zawodników.
 • Zawody odbędą się przy wyłączonym ruchu kołowym.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie we wszystkich konkurencjach zawodów.
 • Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania zawodów są ostateczne i niezmienne.
 • Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz służby porządkowej.
 • Wszyscy zawodnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

 

 1. Postanowienia końcowe.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną i zabezpieczenie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na trasie zawodów.
 • Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
 • czepki pływackie na trasie pływackiej,
 • numery startowe na trasie kolarskiej i biegowej.
 • Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych (informacja
  o noclegach: plock.eu/pl/noclegi.html).
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów, wynikające z winy zawodników.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują
 • Informacje dotyczące XVI Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka na pttdelta.pl

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.