Praca z pacjentem w praktyce lekarskiej w ujęciu psychologicznym

sobota, 13 kwi 2024, 9:00

Opłatyzł0,00
Prowadzącydr Katarzyna Milska-Musa
Punkty6

1.Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:

-bariery komunikacyjne;

-dystraktory;

-istota precyzji wypowiedzi;

-techniki „aktywnego słuchania”, np.:

  • Parafrazowanie
  • Precyzowanie
  • Klaryfikacja
  • Podsumowanie

-efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pacjentem;

-informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia.

2.Komunikacja niewerbalna:

-mowa ciała-kineza;

-sposób ‘mówienia’ w komunikacji niewerbalnej;

-rola komunikatów niewerbalnych;

-dystans interpersonalny;

-różnice międzykulturowe.

3.Rozwój człowieka :

-dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior – potrzeby rozwojowe

na każdym z wymienionych etapów oraz ich możliwy wpływ na proces leczenia;

-istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior)

-praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnosprawność sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej) oraz fizyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu).

4.Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:

-konfliktowym, agresywnym, manipulującym, pacjentem z zaburzeniami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie chorym:

  • przyczyny ‘trudnych’ sytuacji;
  • sposoby postępowania w ‘trudnych’ sytuacjach;
  • istota pracy zespołowej.

5.Konflikt:

-konflikt w środowisku zawodowym (relacje między współpracownikami);

-przyczyny konfliktów;

-postępowanie w obliczu konfliktu;

-cykl konfliktu;

-struktura konfliktu (koło konfliktu Moore’a);

-sposoby rozwiązywania konfliktu;

-strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy.

6.Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu:

-różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych;

-asertywna ochrona granic;

-asertywna odmowa.

7.Wypalenie zawodowe:

-charakterystyka;

-przyczyny;

-konsekwencje;

-zapobieganie.