Miniony rok 2017 był siódmym już rokiem działalności obecnych władz Fundacji. Fundacja w poprzednim roku udzieliła wsparcia 12 lekarzom seniorom w łącznej wysokości 33 000 zł. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego, na środki, którymi dysponujemy, składają się więc odpisy 1% podatku od dochodów osobistych i regularne bądź doraźne wpłaty od darczyńców.

W 2017 r. z tytułu odpisu 1% od podatku na rzecz Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom wpłynęło łącznie 21 573 zł. Kwota ta jest nieco wyższa aniżeli w roku poprzednim, co świadczy, że poszerza się krąg osób wspierają- cych. Gorąco dziękujemy i prosimy nie zapominać o nas, dokonując rozliczenia podatkowego za rok 2017! Mamy też, jakkolwiek nieliczną, ale ogromnie cenną grupę wiernych darczyńców, którzy regularnie wspomagają Fundację już od paru lat. To ludzie wielkiego serca, szczególnie wrażliwi na nieszczęście i potrzeby innych. Wpłaty indywidualnych darczyńców w 2017 r. przyniosły Fundacji 13 206 zł. Za tę ofiarność i zrozumienie potrzeb Fundacji dziękujemy z całego serca. Łącznie przychody Fundacji w roku 2017 wyniosły więc 34 779 zł. Każdy grosz się liczy, ale szczególnie gorąco pragniemy podziękować tym osobom i instytucjom, które w minionym roku przekazały Fundacji kwoty przekraczające tysiąc złotych. Takie szczególnie podziękowanie składamy Jadwidze Ciechanowskiej z Gdań- ska, Żanecie i Łukaszowi Jendrzejewskim ze Starogardu Gdańskiego, Joannie i Mirosławowi Kiełbińskim z Gdyni, Beacie Katarzynie Lalewicz z Gdańska, Wojciechowi Lewenstamowi ze Słupska, Annie Palmowskiej z Gdyni i Leonowi Żelewskiemu z Gdańska. Dziękujemy wszystkim wymienionym z nazwiska i tym licznym niewymienionym darczyńcom z całego serca. Dziękujemy za to, co już otrzymaliśmy, i prosimy o jeszcze.

Zwracamy się z gorącym apelem do środowiska lekarskiego nie tylko o hojność na rzecz Fundacji, lecz także o wrażliwość na potrzeby tych spośród nas, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Nie miejmy oporów w korzystaniu z pomocy Fundacji. Istnieje po to, by wspierać potrzebujących. Celem statutowym Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom jest udzielanie pomocy finansowej lekarzom-seniorom, którzy w jesieni pracowicie spędzonego życia niejednokrotnie doświadczają wyzwań, z jakimi nie potrafią już sobie sami radzić. Fundacja dokłada wszelkich starań, by otoczyć ich opieką i nieść im pomoc. Wiemy dobrze, że starość niesie ze sobą choroby i niepełnosprawność, co z kolei powoduje konieczność większych wydatków na leki i zabiegi rehabilitacyjne tudzież na opłacenie niezbędnej opieki pielęgnacyjnej. Nie wahajmy się zwracać do Fundacji o pomoc, jeżeli jest potrzebna dla siebie, ale także dla koleżanki lub kolegi, który być może nie wie o istnieniu Fundacji lub krępuje się poprosić o pomoc.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lekarzomseniorom.pl Apelujemy więc do środowiska lekarskiego: Pomóżcie nam pomagać! Zadowalające wypełnianie naszej misji będzie możliwe jedynie dzięki zrozumieniu i poparciu środowiska lekarskiego o któ- re nieustannie zabiegamy. Potrzebujących jest wielu, bądźmy więc solidarni! Każdy może pomóc i każdy grosz się liczy! FUNDACJA POMOCY LEKARZOM SENIOROM, KRS 0000069804 Bank Zachodni WBK 73 1090 1102 0000 0000 1001 3748 prof. Wiesław Makarewicz prezes Zarządu Fundacji

Możliwość komentowania została wyłączona.