Kto? Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego oraz praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne

Co?
– prowadzenie ewidencji odpadów – NA BIEŻĄCO
– składanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania – DO 15 MARCA KAŻDEGO ROKU ZA ROK POPRZEDNI, do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa,
– przechowywanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na bieżąco (w formie papierowej lub elektronicznej)

Kto? Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, którzy: a) posiadają pojazd mechaniczny (osobowy lub ciężarowy), lub b) korzystają z własnej kotłowni (niepodłączone do sieci ciepłowniczej), lub c) korzystają z własnego ujęcia wody (niepodłączone do sieci wodociągowej).
– składanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, wraz z wniesieniem należnej opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego – DO 31 MARCA KAŻDEGO ROKU, ZA ROK POPRZEDNI, do właściwe go urzędu marszałkowskiego.
Aktualna tabela z całorocznymi (2015 r) obowiązkami przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe w zakładce: Praktyki lekarskie/Obowiązki lekarza…

Możliwość komentowania została wyłączona.