Od 1 marca 2015 r. wszystkie gabinety lekarskie i stomatologiczne muszą posiadać kasy fiskalne. Dotychczas część lekarzy, w przypadku kiedy prowadzone przez nich praktyki osiągały niewielki obrót (w poprzednim roku podatkowym niższy niż 20 tys. zł), była z tego obowiązku zwolniona.

Po wejściu w życie nowych przepisów kasy fiskalnej nie będą musiały posiadać tylko te praktyki lekarskie, które nie świadczą usług zdrowotnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W praktyce krąg zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej zostanie ograniczony do lekarzy świadczących swoje usługi wyłącznie w ramach kontraktu z NFZ lub z innym podmiotem gospodarczym – ci lekarze nie rozliczają usług bezpośrednio z pacjentem.


Opinia prawna na temat kas fiskalnych
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Podatnikami zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza, zgodnie z przepisami ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej wydaje rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W dniu 7 listopada 2014r. zostało opublikowane (Dziennik Ustaw poz.1544) rozporządzenie, którego treść wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i obowiązywać będzie do 31.12.2016 r. Przepis § 4 tegoż rozporządzenia stanowi, że zwolnień wymienionych w rozporządzeniu nie stosuje się w przypadku świadczenia, między innymi, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Regulacja ta oznacza, że prowadząc powyższą działalność gospodarczą, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, każdy należny przychód należy zaewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli przedmiotem sprzedaży są usługi medyczne świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Cała opinia nt kas fiskalnych


Jak uzyskać zwrot kwoty za zakup kasy fiskalnej

Zgodnie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnikowi, który zainstaluje kasę fiskalną w obowiązujących terminach, przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
Przed rozpoczęciem sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej podatnik jest zobowiązany do jej fiskalizacji, tj. uruchomienia modułu kasowego. Wcześniej kasa może działać w trybie szkoleniowym. Fiskalizacji dokonuje podmiot uprawniony – najczęściej pracownik sklepu, w którym zakupili Państwo kasę.

W terminie 7 dni od momentu fiskalizacji kasy są Państwo zobowiązani do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej. Zgłoszenie mogą Państwo złożyć osobiście w US lub wysłać je pocztą (liczy się data nadania). Często serwisy sprzedające kasy oferują Państwu również możliwość przesłania zgłoszenia za ich pośrednictwem. WZÓR ZGŁOSZENIA (str. 15-16)

Pełna informacja dot. procedury zwrotu kwoty za zakup…

Rodzaje kas fiskalnych

Kasy fiskalne można podzielić na kasy ERC – o mniejszej funkcjonalności i  POS – specjalistyczne urządzenia rejestrujące obroty.
Kasy ERC:
  Kasy przenośne (mobilne) – są niewielkie i lekkie, proste w obsłudze, idealne dla osób wystawiających powtarzające się w treści paragony oraz dla osób przemieszczających się. Mają niewielki zakres funkcjonalności. Są dobrym rozwiązaniem dla lekarzy, którzy przemieszczają się pomiędzy gabinetami lub dojeżdżają na wizyty domowe do pacjentów.
  Kasy jednostanowiskowe – posiadają większą funkcjonalność niż kasy przenośne. Można do nich podłączyć dodatkowe urządzenia, takie jak czytnik kodów kreskowych, wagę, komputer. Niektóre z tego typu kas nadają się do pracy przenośnej.
  Kasy systemowe – przeznaczone są do pracy w placówkach o dużym natężeniu sprzedaży.

Kasy rejestrujące powinny być zgłaszane do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego podmiotu prowadzącego serwis główny co 24 miesiące.

więcej informacji:http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Możliwość komentowania została wyłączona.