W związku z pojawiającymi się ostatnio w mediach zarzutami wobec lekarzy przypominamy zapisy prawa polskiego i unijnego, dotyczące zasad pracy lekarzy w sytuacji konfliktu sumienia.     

Kodeks Etyki Lekarskiej  
Art. 7  W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz winien wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomocy lekarskiej.

Ustawa z dn 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty  
Art. 30 Lekarz ma obowiazek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Art. 39 Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonując swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1763 z dnia 7 października 2010 roku
1. Żadna osoba, szpital ani instytucja nie mogą być zmuszone, pociągnięte do odpowiedzialności ani dyskryminowane w żaden sposób z powodu odmowy wykonania, udzielania wsparcia, pomocy ani skierowania do aborcji, przeprowadzenia ludzkiego poronienia, eutanazji lub jakichkolwiek działań, które mogłyby sposowdować śmierć płodu lub zarodka ludzkiego, z jakiegokolwiek powodu.

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje także, że wszystkim lekarzom którzy z powodu powoływania się na klauzulę sumienia mieliby jakiekolwiek kłopoty, zapewni poradę i opiekę prawną. Podkreślić należy, że klauzula sumienia nie wynika z jakichkolwiek przekonań religijnych czy politycznych, ale jest od czasów najdawniejszych jedną z elementarnych wartości tworzących zasady etyczne i deontologiczne naszego zawodu.

Możliwość komentowania została wyłączona.