Z dniem 1 maja 2019r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zakłada ono konieczność zapoznania osób korzystających z kas fiskalnych w imieniu podatnika z zasadami ich używania oraz złożenia pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie. Jednocześnie zmieniła się obligatoryjna treść paragonu fiskalnego, co może skutkować koniecznością przeprogramowania kasy.

 Zgodnie z §6 ust. 3 rozporządzenia podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję z użyciem kasy fiskalnej z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia (do pobrania poniżej).

Osoby, które w imieniu podatnika używają kas fiskalnych (np. rejestratorki, asystentki) w momencie wejścia w życie nowych przepisów (w dniu 1 maja 2019r.), są zobowiązane do złożenia stosownego oświadczenia do dnia 31 maja 2019r. Nowi pracownicy powinni natomiast stosowne oświadczenie złożyć przed przystąpieniem do korzystania z kasy fiskalnej.

Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach (jeden dla pracownika i jeden dla podatnika) i przechowuje w dokumentacji księgowej. Nie ma w tym wypadku znaczenia na jakiej podstawie prawnej zatrudniona jest osoba używająca w imieniu podatnika kasy fiskalnej (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług itp.).

Drugą ze zmian jest wprowadzenie literowego oznaczenia na paragonie fiskalnym stawki podatku VAT. Dotychczas osoby korzystające z kas fiskalnych były zobowiązane co do zasady stosować jedynie oznaczenie „A” przy stawce 23%. Po zmianach na paragonie fiskalnym może się znaleźć aż 7 oznaczeń literowych (A-G):

„A” – stawka podstawowa podatku (22% albo 23%),

„B” – stawka obniżona podatku (7% albo 8%),

„C” – stawka obniżona podatku (5%),

„D” – stawka obniżona podatku (0%),

„E” – zwolnienie od podatku,

„F” i „G” – pozostałe stawki podatku.

Zgodnie z przepisem przejściowym nowe ustawienia kasy fiskalnej należy wprowadzić do dnia 31 lipca 2019r. W związku z powyższym należy skontaktować się z serwisantem Państwa kasy celem ustalenia zasad jej przeprogramowania.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019r., poz. 816)

Wzór oświadczenia

Możliwość komentowania została wyłączona.