Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie, zgodnie z którym świadczeniodawcy posiadający umowę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, u których wystawiane są zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy mogą składać wnioski o częściowy zwrot kosztów zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkoleń. Akcja ta ułatwić ma wdrożenie elektronicznego trybu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Z pełna treścią Zarządzenia i załącznikami do pobrania zapoznać można się na stronie:

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1152018def,6842.html

Zarządzenie przewiduje możliwość złożenia przez świadczeniodawcę POZ wniosku o przekazanie mu przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na dofinansowanie:

1) zakupu urządzeń informatycznych;

2) zakupu oprogramowania;

3) kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2018r.

Całość wymaganej dokumentacji to:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania (wzór wniosku jest załącznikiem do Zarządzenia)

2) specyfikacja dofinansowania (wzór specyfikacji jest załącznikiem do Zarządzenia)

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r.:

  1. a) urządzeń informatycznych,
  2. b) oprogramowania, lub
  3. c) niezbędnych szkoleń świadczeniodawców.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku przekazywana jest uprawnionemu świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego oddziału.

Kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

  1. a) 65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego dalej „lekarzem POZ”,
  2. b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł oraz podatek VAT na jednego lekarza POZ;

W przypadku wydatków przekraczających w/w kwoty, dofinansowanie liczone jest od kwoty 3 500 zł (lub odpowiednio 3 500 zł oraz podatek VAT). Wysokość dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy jest uzależniona wprost proporcjonalnie od liczby lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie, jednak nie więcej niż na czterech lekarzy POZ.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania;

W zakresie szkoleń – dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych osób wystawiających zaświadczenia lekarskie i osób upoważnionych do wystawiania takich zaświadczeń (asystenci medyczni).

Źródło: Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 15/2018/DEF z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.