Powszechnie wiadomo, że pracujący na kontraktach z NFZ muszą się zmagać z coraz to nowymi wymaganiami płatnika. Sprawozdawczość zaczyna przyrastać w tempie geometrycznym, zapewne i urzędników w takim tempie też przybywa.
W sieci placówek prowadzonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obciążenie lekarzy obowiązkami personelu niższego sięgnęło jednak rozmiary gargantuiczne.

KWIECIEŃ 2014
Lekarze specjaliści muszą wpisywać w systemie komputerowym procedury ICD9/1.To przechodzi bez większych protestów, wszak to tylko kolejny kod. To nic, że system komputerowy często się zawiesza, trwają prace naprawcze…

LIPIEC 2014
Pod koniec lipca lekarze specjaliści otrzymują pismo od Zarządu o zmianach w zasadach rejestracji. Muszą opanować kolory zielony, fioletowy, żółty, przeznaczone dla różnych grup pacjentów.
Od pierwszego sierpnia z nieznanych ogółowi przyczyn zawieszono możliwą do tej pory rejestrację do lekarzy specjalistów przez internet. Pacjenci chętnie korzystali z tej możliwości. Teraz to rejestratorki umawiają pacjenta na pierwszą wizytę. Na kolejne wizyty umawia lekarz specjalista! Trwa to zwykle kilka minut, bo pacjent często musi wyjąć kalendarzyk, skonsultować się z małżonkiem: „Hela! To kiedy Jadzia z Heniem przyjadą? wtorek? Nie pamiętasz? to zadzwoń do nich, a ja poczekam u doktora”, zmienia decyzję tuż po zarejestrowaniu: „A nie, we wtorek nie, bo idę do dentysty, przypomniało mi się, sorki. Może czwartek? Nie?, a środa w przyszłym tygodniu, najlepiej po 18.00, Nie? Ojej to już nie wiem” itp. itd., cenne minuty uciekają. System komputerowy nadal lubi się zawieszać…

SIERPIEŃ 2014
Lekarze specjaliści wysyłają pismo do Prezesa Zarządu NCM, prosząc o zmianę niekorzystnych dla nich rozwiązań. Piszą m.in.:
Zakres obecnych czynności lekarza (świadczeniodawcy) w poradni specjalistycznej jest już niezwykle szeroki i obejmuje w szczególności
− badanie lekarskie kończące się diagnozą wstępną lub ostatecznym rozpoznaniem
− udzielanie świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków oraz wyrobów medycznych,
− kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne lub uzdrowiskowe albo rehabilitację leczniczą,
− orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
− wykonywanie badań profilaktycznych i promocję zachowań prozdrowotnych

Obciążenie lekarza specjalisty dodatkowymi czynnościami administracyjnymi spowoduje skrócenie czasu przeznaczonego na czynności lecznicze pacjentów, co przełoży się na pozycję naszych poradni na konkurencyjnym rynku usług medycznych. Niewątpliwie pacjent wybierze tę przychodnię, w której lekarz specjalista podczas wizyty zajmie się stanem jego zdrowia, a czynności administracyjne, takie jak np. uzgodnienie terminów wizyt, załatwia pracownik obsługi (rejestracji), gdyż nie są to czynności wymagające wiedzy i doświadczenia medycznego.
Pod pismem podpisało się ponad 30 lekarzy specjalistów. Trzy lekarki straciły już pracę, w tym jedna która w NCM pracowała od początku jego istnienia… Część lekarzy się ugięła pod presją Dyrekcji, kredyty, „tylko rok do emerytury” itp. Inicjatorce wysłania listu odebrano premię.

PAŹDZIERNIK 2014
W „Dzienniku Bałtyckim” ukazuje się artykuł Doroty Abramowicz o tej sytuacji. Nosi tytuł „Lekarz jak rejestratorka, a na pacjenta czasu brak”. Przechodzi kompletnie bez echa, nic się nie zmienia.

LISTOPAD 2014
Powstaje kolejne pismo do Dyrekcji, lekarze chcą się spotkać, porozmawiać o tej sprawie, mają dość komunikacji przez pisma urzędowe, chcą przedstawić własne argumenty. Do przekazania pisma jednak nie dochodzi ze względu na planowane na 20.12.2014 zebranie lekarzy specjalistów dotyczące pakietu onkologicznego. To teoretyczna możliwość omówienia innych spraw − przypomnienia, że nie było, zgodnie z art. 42 Kodeksu Pracy, wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy; powiedzenia, że czują się jak maszynki do robienia pieniędzy dla rozrastającego się zarządu… Od 4 lat nie dostali podwyżki.

GRUDZIEŃ 2014
Na zebraniu omówiono tylko kwestie pakietu onkologicznego, problemów organizacji pracy lekarzy nie poruszono.
 
STYCZEŃ 2015
Sytuacja bez zmian. Lekarze nadal rejestrują pacjentów. Muszą także dokonywać zmian w grafikach − jeśli pacjent chce zmienić datę wizyty lub ją odwołać, rejestracja kieruje go do lekarza specjalisty, który w czasie przyjmowania innego pacjenta jest zmuszony przerwać wizytę i zajmować się czynnościami rejestratorki…
 
CO NA TO PRAWO
•     art. 114 Kodeksu Pracy
     [Odpowiedzialność materialna pracownika] Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

•     art. 100 § 1
    Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

•     II PK 216/2011 Wyrok Sądu Najwyższego − Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

•     Art. 100 § 1 kodeksu pracy nie wyklucza wydawania pracownikom poleceń innych niż wynikające z zakresu ich obowiązków, nie mogą one jednak stanowić podstawy do zmiany rodzaju pracy. Stanowiłoby to bowiem obejście art. 42 § 4 kodeksu pracy, który przewiduje możliwość czasowego powierzenia pracownikowi innych obowiązków niż te wynikające z umowy o pracę.

Agnieszka Grzeczka
tekst z Pomorskiego Magazynu Lekarskiego styczeń 2015 r

Możliwość komentowania została wyłączona.