Okręgowe izby lekarskie zobowiązane są na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, uchwalonej przez Sejm RP, do prowadzenia  rejestru  praktyk lekarskich . Jest to czynność administracyjna  państwa podlegająca  szczegółowej regulacji ustawowej , która nakłada na izby szereg zobowiązań nadzorczych, gdyż rejestr musi  charakteryzować się  dokładnością i aktualnością danych w nim zawartych.  Podmioty wykonujące działalność leczniczą jakimi są  praktyki zawodowe lekarzy podlegają  takim samym regulacjom jak wszystkie placówki medyczne w Polsce, jak szpitale  czy przychodnie itp.


Ustawa  zobowiązała wszystkich lekarzy prowadzących praktyki lekarskie do odnowienia danych i ich uzupełnienia w rejestrze praktyk do  31 grudnia 2012r. Dotyczy to zarówno spraw drobnych, takich jak:

  • poinformowanie OIL o posiadanej przez lekarza polisie ubezpieczeniowej OC zawodowego
  • zarejestrowanie praktyki wykonywanej wyłącznie w siedzibie podmiotu leczniczego.  
  • zgłoszenie wszystkich zmian  dotyczących praktyki (np. zmiana, lub wykreślenie adresu,   dodanie, wykreślenie  podmiotu z którym podpisano umowę itp. ) w terminie 14 dni od zajścia takiej zmiany. 


Konieczność  aktualizacji danych  zawartych w rejestrze podlega  ostrym  rygorom , a uchylanie się od tej czynności surowym karom, które nakłada  podmiot prowadzący rejestr. Kara pieniężna  sięga  16.000 zł. Wynika to z  art.104 ust.2 ustawy o działalności leczniczej   

 

Z uwagi na to, że nie wszyscy lekarze zdołali dokonać czynności aktualizacyjnych, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, podjęło decyzję o zastosowaniu 3-miesięcznego okresu karencji w nakładaniu kar dla lekarzy, którzy z jakichkolwiek względów nie dopełnili obowiązku aktualizacji   do końca 2012r.

 

Tym samym lekarze, którzy dokonają aktualizacji danych dotyczących praktyki do końca marca 2013r. nie będą obciążeni karą finansową przewidzianą w w/w przepisie.

 

Raz jeszcze przypominamy iż nałożenie opisanej wyżej kary finansowej przewidziane zostało w przepisach ustawy o działalności leczniczej, także w przypadku każdego przypadku niezgłoszenia zmiany danych praktyki w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

 

Niestosowanie się do powyższych przepisów może doprowadzić  także do skreślenia praktyki z rejestru bez możliwości ponownego jej zarejestrowania przez okres 3 lat po skreśleniu. Wszystkich lekarzy prowadzących praktyki lekarskie prosimy zatem, aby pamiętali o konieczności zgłaszania w izbie lekarskiej każdej zmiany danych praktyki objętej wpisem do rejestru w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. 

   

Przewodniczący

Komisji ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk

Lek. dent. Wojciech Ratajczak

Możliwość komentowania została wyłączona.