Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż w dniu 4 października 2014r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2014r., poz. 1239).

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
– lekarz będzie uprawniony do wskazania na recepcie ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania (poprzednio do 90 dni). Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.

– lekarz może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania (poprzednio do 3 recept na 90 dni stosowania);

– w przypadku recept na leki recepturowe w postaci maści, kremów, mazideł, past albo żeli do stosowania na skórę lekarz może wystawić do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania;

– na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych (poprzednio pojedynczą ilość). W przypadku leków recepturowych w postaci maści, kremów, mazideł, past albo żeli do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego.

Z dniem 18 września 2014r. weszła w życie również nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2014r., poz. 1172) dotyczącego wystawiania recept Rpw. Wprowadzane zmiany dotyczą:
a) treści recepty
– recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawierać będzie sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki. Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu MZ, a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– uchylono obowiązek zamieszczania na recepcie obok przepisanej dawki wykrzyknika i zapisu słownego oraz podpisu i pieczęci lekarza – jeżeli przepisana dawka jednorazowa lub dobowa leku zawierającego w swoim składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P przekracza dawkę maksymalną.

b) ilości preparatów na recepcie
– recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania (poprzednio 30 dni).

c) ilości kolejnych recept
– na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P będzie można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania (poprzednio 1 recepta do 30 dni stosowania).

d) okresu ważności recepty
– recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia (poprzednio 14 dni).

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.