Z dniem 1 stycznia 2016r. wejdą w życie przepisy przewidujące obligatoryjne prowadzenie dla małoletnich pacjentów książeczek zdrowia dziecka.

W dniu 9 listopada 2015r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie  Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Jednym z nowych rodzajów dokumentacji medycznej przewidzianych w rozporządzeniu jest Książeczka zdrowia dziecka. Wzór karty zdrowia dziecka stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Książeczka będzie wydawana przez szpital, w którym nastąpił poród dziecka albo do którego przyjęto dziecko urodzone w warunkach pozaszpitalnych, przy wypisie noworodka. Wyjątek stanowią porody domowe, w wypadku których książeczkę będzie wydawał odpowiednio lekarz lub położna. Książeczka powinna zostać wydana przedstawicielowi ustawowemu za pokwitowaniem (może być to np. podpis w dokumentacji medycznej dziecka).

Książeczka zawiera informacje m.in. przebiegu okresu prenatalnego i porodu, przeprowadzanych badań profilaktycznych, przebytych chorobach zakaźnych, uczuleniach oraz zwolnieniach z zajęć sportowych. Wpisy w książeczce będą dokonywane do ukończenia przez pacjenta pełnoletności.

Z każdej wizyty i innego świadczenia zdrowotnego należy dokonać wpis w książeczce. Jeżeli nie będzie to możliwe (np. z uwagi na nieprzedstawienie jej lekarzowi przez opiekuna) wpisów dokonuje się przy następnej wizycie.

Zgodnie z przepisami przejściowymi książeczki zdrowia dziecka są wydawane noworodkom urodzonym od dnia 1 stycznia 2016r. Książeczki wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, bez względu na ich treść i formę pozostają obowiązujące.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.