9 grudnia 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U. z 2014r., poz. 1751)

Rozporządzenie określa wzór tzw. karty pacjenta onkologicznego wydawanej przez świadczeniodawców w ramach wprowadzonego pakietu onkologicznego.

 

16 grudnia 2014r.

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2014r., poz. 1802)

Nowelizacja przesuwa datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla lekarza systemu, który posiada 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala (z 1 stycznia 2015r. na 1 stycznia 2018r.)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów (Dz.U. z 2014r., poz. 1810)

Rozporządzenie określa zasady ustalania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów dla lekarzy POZ oraz wskazuje minimalny poziom tego wskaźnika, który powinien osiągać lekarz POZ. Indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów jest ustalany raz w miesiącu. Ustalenia indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów nastąpi po raz pierwszy po dniu 1 marca 2015 r. Minimalny wskaźnik wynosić będzie 1/15.

 

.

 

23 grudnia 2014r.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1877)

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rezydentów. Zgodnie z nowelizacją:

– Minister Zdrowia, a nie wojewoda będzie decydował o przyznaniu dodatkowym lekarzom miejsc specjalizacyjnych w ramach rezydentury, które nie zostały wykorzystane w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą. (art. 16e ust. 3 u.z.l.);

– lekarz nie może złożyć ponownie wniosku o odbywanie rezydentury, jeżeli uzyskał już potwierdzenie realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego (art. 16ea ust. 2 u.z.l.);

– lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć ponownego wniosku o odbywanie rezydentury, z wyjątkiem przypadku, gdy posiada on orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji (art. 16 ea ust. 2 u.z.l.);

– lekarz, który dwukrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć kolejnego wniosku o odbywanie rezydentury (art. 16ea ust. 2 u.z.l.);

– lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania tego szkolenia specjalizacyjnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jednostka szkoląca uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania (art. 16h ust. 8 i 9 u.z.l.);

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

 29 grudnia 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014r., poz. 1914)

Z listy badań wchodzących w zakres podstawowej opieki zdrowotnej wykreślono:

– 88.715 USG węzłów chłonnych i szyi,

– 88.719 USG krtani,

– 88.743 USG przełyku,

– 88.749 USG przewodu pokarmowego – inne,

– 88.763 USG gruczołu krokowego,

– 88.799 USG moszny, w tym jąder i najądrzy,

– echokardiografię,

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1923)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. Zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Obecny katalog odpadów medycznych przedstawia się następująco:

18

Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

18 01

Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80*

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82*

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02

Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

 

30 grudnia 2014r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1958)

Rozporządzenie określa zasady wymiany informacji i dokumentacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej pomiędzy jednostkami służby medycyny pracy a komisjami lekarskimi podlegającymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2014r., poz. 1963)

Nowelizacja wprowadza pojęcie lekarza w trakcie specjalizacji:

a)      rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. – w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.    ), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

b)      ukończył pierwszy rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

c)      ukończył drugi rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;

 

Rozporządzenie zmienia również wymogi dla placówek udzielających świadczenia uzdrowiskowe (załącznik nr 1 do rozporządzenia). Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014r. Przepisy nowelizacji stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

31 grudnia 2014r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1973)

Rozporządzenie określa nowe wzory kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014r., poz. 1979)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2014r., poz. 1986)

Nowelizacja modyfikuje zakres danych przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez świadczeniodawców, w szczególności w zakresie kart leczenia onkologicznego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.