Ważne komunikaty

Kategorie

Uprzejmie informujemy, że jest już możliwość odbierania Prawa Wykonywania Zawodu (p.316) oraz kompletu dokumentów na staż podyplomowy (p.406). Przed rozpoczęciem stażu należy zgłosić się niezwłocznie do nowego miejsca pracy z Prawem Wykonywania Zawodu, dowodem osobistym oraz numerem konta bankowego, aby dokonać reszty formalności z podmiotem i koordynatorem stażu.

Witam

Szukam lekarzy obcokrajowców, z krajów spoza EU, którzy w ostatnim czasie (1-2 lata) pracowali lub teraz pracują na stażu podyplomowym bez wynagrodzenia. Chciałbym w artykule dla Dużego Formatu (Gazeta Wyborcza) opisać tę sytuację. W razie potrzeby zapewniam anonimowość. Proszę o kontakt.

Krzysztof Boczek
k.boczek@sluzbazdrowia.com.pl
tel. 506 061 821

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej i Wiceprezes NRL lek. dent. Andrzej Cisło przekazał następującą informację w sprawie stosowania przez lekarzy dentystów amalgamatu po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008:

Komisja Stomatologiczna NRL informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 z dniem 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie można stosować w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta.

Zakaz ten dotyczy zarówno lekarzy dentystów realizujących kontrakt z NFZ, jak również lekarzy dentystów, którzy nie działają na podstawie umowy z Funduszem.

Mimo wejścia w życie ww. unijnego rozporządzenia nie wprowadzono zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 193), w szczególności w załączniku nr 11, który zawiera wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych.

W przedmiotowym rozporządzeniu zakaz ten powinien znaleźć odzwierciedlenie. Wprowadzenie ww. zmian byłoby pożądane z uwagi na przejrzystość i spójność przepisów w przedmiotowym zakresie.
Niemniej, brak nowelizacji:
* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 193) oraz
* zarządzenia Nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
nie oznacza, iż wspomniane ograniczenia w stosowaniu amalgamatu nie obowiązują.

Rozporządzenie Parlamentu UE i Rady (UE) jest aktem prawnym, którego postanowienia implementowane są do polskiego porządku prawnego bezpośrednio, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146) świadczeniodawca jest obowiązany wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ograniczenie stosowania materiału znajdującego się w wykazie powinno wywołać dyskusję nad zmianami w zasadach udzielania świadczeń publicznych wobec tych grup pacjentów, wobec których ograniczono jego stosowanie. Naczelna Rada Lekarska prowadzi prace konsultacyjne w tej sprawie.

Poniżej przypominam pełne brzmienie art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008
„Art. 10
1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. amalgamat stomatologiczny stosuje się wyłącznie w formie kapsułkowanej w odmierzonej dawce. Zakazuje się stosowania przez lekarzy dentystów rtęci w formie niekapsułkowanej.
2. Od dnia 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie można stosować w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta.
3. Do dnia 1 lipca 2019 r. każde państwo członkowskie opracuje krajowy plan dotyczący środków, jakie zamierza wdrożyć w celu stopniowego ograniczania stosowania amalgamatu stomatologicznego. Państwa członkowskie publicznie udostępniają w Internecie swoje krajowe plany oraz przekazują je Komisji w ciągu miesiąca od ich przyjęcia.
4. Od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia zapewniają wyposażenie swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.
5. Podmioty te zapewniają, aby:
a) separatory amalgamatu wprowadzone do użytku od dnia 1 stycznia 2018 r. zapewniały zatrzymywanie co najmniej 95 % cząstek amalgamatu;
b) od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie separatory amalgamatu będące w użyciu zapewniały zatrzymywanie cząstek amalgamatu na poziomie określonym w lit. a).
6. Separatory amalgamatu muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić najwyższy wykonalny poziom zatrzymania amalgamatu.
7. Kapsułki i separatory amalgamatu zgodne z normami europejskimi lub z innymi krajowymi lub międzynarodowymi normami zapewniającymi równoważny poziom jakości i zatrzymywania uważa się za spełniające wymogi określone w ust. 1 i 4.
8. Lekarze dentyści zapewniają, aby ich odpadami amalgamatu, w tym również pozostałościami amalgamatu, jego cząstkami, wypełnieniami raz zębami, lub ich częściami, zanieczyszczonymi amalgamatem stomatologicznym, zajmował się i dokonywał ich zbiórki upoważniony do tego zakład lub przedsiębiorstwo specjalizujące się w gospodarowaniu odpadami.
Lekarze dentyści w żadnym przypadku nie mogą uwalniać – bezpośrednio lub pośrednio – takich odpadów amalgamatu do środowiska.”

 

Dokumenty o Prawo Wykonywania Zawodu i staż podyplomowy do 31 lipca 2018 roku

Komisja Rejestru oraz Komisja Kształcenia Medycznego informuje, że składanie dokumentów o Prawo Wykonywania Zawodu oraz na staż podyplomowy trwa do 31 lipca 2018 roku. Rozpatrzenie wniosków o miejsce stażowe odbędzie się 30 sierpnia 2018 roku. Wyniki ukażą się na początku września na stronie internetowej OIL w Gdańsku. Po 15 września 2018 roku  zapraszamy wszystkich stażystów po odbiór PWZ oraz dokumentów na staż podyplomowy.

 

Ogłoszenie Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Gdańsku  

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zwraca się z prośbą do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty w sesji jesiennej 2017 i sesji wiosennej 2018 o przekazanie kopii dyplomów specjalizacyjnych do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku celem uzupełnienia danych w Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Gdańsku. Jednocześnie informujemy, że należy dokonać wpisu informacji o uzyskaniu specjalizacji do dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu (tu należy zgłosić się z dokumentem Prawo Wykonywania Zawodu i dyplomem specjalizacji do siedziby OIL w Gdańsku pok.316 II piętro).

Kopię dyplomu specjalizacji można przekazać listownie, osobiście lub mailowo: rejestr@oilgdansk.pl

Obowiązek dostarczania powyższej dokumentacji wynika z Ustawy z dnia 2 grudnia 2009r o izbach lekarskich art. 49 ust. 6 i 7.

-->