Informuję, że n/w petycja nie była konsultowana ani nie jest oficjalnym stanowiskiem Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku, Komisji ds. kontaktów z NFZ OIL w Gdańsku ani Zespołu ds. NFZ Naczelnej Komisji Stomatologicznej.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Zarządzenie Prezesa NFZ weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r oraz że trwają cały czas rozmowy Naczelnej Komisji Stomatologicznej i Centrali NFZ. Jutro uczestniczę w rozmowach w Warszawie w Centrali NFZ, po tym spotkaniu Naczelna Komisja Stomatologiczna chce wydać oficjalny komunikat.

Joanna Skonecka
Wiceprzewodnicząca Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku
Przewodnicząca Komisji ds. kontaktów z NFZ OIL w Gdańsku
Członek Zespołu ds. NFZ Naczelnej Komisji Stomatologicznej


 

My, lekarze dentyści, świadczeniodawcy usług stomatologicznych finansowanych z NFZ, żądamy natychmiastowego wykreślenia z Zarządzenia Nr 60/2023/DSOZ Prezesa NFZ zapisu wprowadzającego w zakresie naszych umów z NFZ odrębnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego.

Uzasadnienie:

Zarządzenie zostało wprowadzone w życie z datą wsteczną, bez odpowiedniego czasu na przygotowanie merytoryczne, jak i techniczne środowiska, a zapis o wyodrębnieniu w ramach obowiązujących umów grupy świadczeń limitowanych spowodował totalny chaos  w funkcjonowaniu naszych gabinetów stomatologicznych. Do tej pory część świadczeniodawców i tak nie zna właściwie zasad, na których już pracuje od 1 kwietnia 2023roku! 

Zapis o wyodrębnieniu osobnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami jest policzkiem wymierzonym Pacjentom w zakresie dostępności do refundowanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki stomatologicznej, w tym najbardziej podstawowego z podstawowych świadczeń, czyli badania/ badania kontrolnego (ale i pozostałych świadczeń podstawowych, jak ekstrakcje, higienizacja, itd.). Jest to niezgodne z konstytucyjnym zapisem o równej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Po otrzymaniu kilka dni temu przez część z nas aneksów do umów okazało się, że wprowadzone z dniem 1.04.23r. zmiany w zasadach rozliczania świadczeń wykluczają możliwość wykonywania przez nas już na długi czas (często do końca okresu obowiązującego planu finansowego!) wszystkich świadczeń rozliczanych obecnie w ramach pakietów, a jednocześnie nie ma możliwości rozliczenia ich poza tymi pakietami. Jest to sytuacja absurdalna, powodująca, że Pacjenci oczekujący (często przez długi czas) na zabiegi zostali pozbawieni możliwości leczenia w ramach NFZ z dnia na dzień, a ich wizyty zostaną odwołane, bo limity na te świadczenia zostały już przekroczone/ i wyczerpane. Wiąże się to tym samym z drastycznym ograniczeniem przez Prawodawcę dostępności do świadczeń i wydłużeniem kolejek oczekujących na leczenie.

Więcej informacji/podpisanie petycji

Możliwość komentowania została wyłączona.