Ważne komunikaty

Kategorie

 
W związku z rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 19 września 2023 r., w sprawie rozszerzenia koszyka stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, o leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych u osób powyżej 18 r.ż. Komisja Stomatologiczna OIL w Gdańsku, stoi na stanowisku, że bez zwiększania środków finansowych w budżecie stomatologicznym NFZ, dodatkowe świadczenia gwarantowane, spowodują ograniczenie dostępności do świadczeń jak i wydłużenie kolejek oczekujących.
 
W imieniu Komisji Stomatologicznej

Wiceprzewodnicząca

Joanna Skonecka 

Informacja dla absolwentów studiów medycznych

Absolwencie studiów medycznych, aby załatwić sprawę w biurze Komisji ds. Rejestracji Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku prosimy o zapisanie się na wizytę w kalendarzu znajdującym się w zakładce „Prawo Wykonywania Zawodu”. Standardowy czas na załatwienie sprawy to 10 minut (prosimy zaznaczyć datę i jedno okienko czasowe).

Przekierowanie do kalendarza

Składanie dokumentów w celu uzyskania PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego oraz złożenie podania na staż odbywać będzie się od dnia 26.06.2023r. w pokoju 306 (III piętro). Instrukcja oraz niezbędne informację pod linkiem:

https://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/prawo-wykonywania-zawodu/uzyskanie-prawa-wykonywania-zawodu-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego-lekarze-z-obywatelstwem-polskim/

Uwaga! Absolwenci, którzy chcą zostać członkami OIL w Gdańsku, powinni dołączyć do grupy na Facebooku w celu uzyskiwania informacji ws stażu podyplomowego. Prosimy osoby, które nie chcą być członkami gdańskiej OIL, o niedołączanie do grupy. 

Link do grupy FB staż 2023 /2024

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 stycznia 2023 roku wysyłanym zarówno do podmiotów wykonujących działalność leczniczą jak i do praktyk zawodowych, udzielających świadczeń na terenie kraju (znak odpowiednio: WS.612.1.2023, WS.612.2.2023) w sprawie obowiązku statystycznego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 19 listopada 2021 r. (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 informujemy, że termin składania sprawozdań: MZ-88 oraz MZ-89 minął dnia 10 kwietnia br.

Prosimy o niezwłoczne nadrobienie zaległości.

Uwaga!

  1. Sprawozdania należy złożyć elektronicznie logując się do Systemu statystyki w ochronie zdrowia: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html
  2. Konta założone w poprzednich latach obowiązują po dziś dzień. W razie potrzeby przypomnienia hasła proszę skorzystać z adresu: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/forgotpassword.html
  3. Nowe osoby proszone są o uprzednią rejestrację (instrukcja w załączeniu).

Pragniemy dodać, że wyniki prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia badań statystycznych są kluczowe do rzetelnej oceny rzeczywistości i podejmowania kluczowych decyzji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) zebrane od Państwa dane podlegają bezwzględnej ochronie i mogą być publikowane i udostępniane jedynie w formie zagregowanej.

W razie dodatkowych pytań w kwestiach merytorycznych prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Wojewódzkim/Statystycznym pod numerami telefonów:

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

85 743 92 30

85 743 92 61

85 743 93 37

85 743 95 45

 
Pomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

58 307 71 81

 
Śląski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia
i Oddział do spraw Monitorowania, Analiz
i Statystyki Medycznej

32 207 76 02

32 207 76 03

32 207 76 04

32 207 76 05

 
Łódzki Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

Oddział Zdrowia Publicznego

Sprawozdania niefinansowe:

42 664 10 36

42 664 10 58

 zd@lodz.uw.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

Oddział analiz, mapy potrzeb zdrowotnych

i statystyki w ochronie zdrowia

89 523 25 08

89 523 25 88

89 523 24 01

89 523 26 77

89 523 26 09

 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego

17 867 12 00

17 867 12 00

17 867 12 00

17 867 12 23

ebarton@rzeszow.uw.gov.pl

epieklo@rzeszow.uw.gov.pl

pnowak@rzeszow.uw.gov.pl

jkotwica@rzeszow.uw.gov.pl

W przypadku problemów technicznych w dni robocze w godzinach 8-16 pomoc techniczną otrzymacie Państwo pod numerami telefonów:

501 369 856, 501 370 599, 501 369 795 lub mailowo na adres statystyka@cez.gov.pl .

Instrukcja rejestracji do Systemu Statystyki MZ

Instrukcja wypełniania sprawozdań w pigułce

Pismo do praktyk zawodowych

W przypadku wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego niniejszą wiadomość prosimy potraktować jako nieaktualną.

Wydział Statystyki

Departament Centrum Analiz

Centrum E-Zdrowie

Informuję, że n/w petycja nie była konsultowana ani nie jest oficjalnym stanowiskiem Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku, Komisji ds. kontaktów z NFZ OIL w Gdańsku ani Zespołu ds. NFZ Naczelnej Komisji Stomatologicznej.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Zarządzenie Prezesa NFZ weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r oraz że trwają cały czas rozmowy Naczelnej Komisji Stomatologicznej i Centrali NFZ. Jutro uczestniczę w rozmowach w Warszawie w Centrali NFZ, po tym spotkaniu Naczelna Komisja Stomatologiczna chce wydać oficjalny komunikat.

Joanna Skonecka
Wiceprzewodnicząca Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku
Przewodnicząca Komisji ds. kontaktów z NFZ OIL w Gdańsku
Członek Zespołu ds. NFZ Naczelnej Komisji Stomatologicznej


 

My, lekarze dentyści, świadczeniodawcy usług stomatologicznych finansowanych z NFZ, żądamy natychmiastowego wykreślenia z Zarządzenia Nr 60/2023/DSOZ Prezesa NFZ zapisu wprowadzającego w zakresie naszych umów z NFZ odrębnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego.

Uzasadnienie:

Zarządzenie zostało wprowadzone w życie z datą wsteczną, bez odpowiedniego czasu na przygotowanie merytoryczne, jak i techniczne środowiska, a zapis o wyodrębnieniu w ramach obowiązujących umów grupy świadczeń limitowanych spowodował totalny chaos  w funkcjonowaniu naszych gabinetów stomatologicznych. Do tej pory część świadczeniodawców i tak nie zna właściwie zasad, na których już pracuje od 1 kwietnia 2023roku! 

Zapis o wyodrębnieniu osobnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami jest policzkiem wymierzonym Pacjentom w zakresie dostępności do refundowanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki stomatologicznej, w tym najbardziej podstawowego z podstawowych świadczeń, czyli badania/ badania kontrolnego (ale i pozostałych świadczeń podstawowych, jak ekstrakcje, higienizacja, itd.). Jest to niezgodne z konstytucyjnym zapisem o równej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Po otrzymaniu kilka dni temu przez część z nas aneksów do umów okazało się, że wprowadzone z dniem 1.04.23r. zmiany w zasadach rozliczania świadczeń wykluczają możliwość wykonywania przez nas już na długi czas (często do końca okresu obowiązującego planu finansowego!) wszystkich świadczeń rozliczanych obecnie w ramach pakietów, a jednocześnie nie ma możliwości rozliczenia ich poza tymi pakietami. Jest to sytuacja absurdalna, powodująca, że Pacjenci oczekujący (często przez długi czas) na zabiegi zostali pozbawieni możliwości leczenia w ramach NFZ z dnia na dzień, a ich wizyty zostaną odwołane, bo limity na te świadczenia zostały już przekroczone/ i wyczerpane. Wiąże się to tym samym z drastycznym ograniczeniem przez Prawodawcę dostępności do świadczeń i wydłużeniem kolejek oczekujących na leczenie.

Więcej informacji/podpisanie petycji

Zmiana wysokości składek członkowskich

Informujemy, że 21 października 2022 roku Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę dotyczącą wysokości składek członkowskich.

Według przyjętych założeń, od 1 stycznia 2023 roku, składka członkowska będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty. Zdecydowano, że lekarze stażyści będą uiszczać połowę tej kwoty 60 zł, a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok życia.

Więcej informacji na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej:

https://nil.org.pl/aktualnosci/6575-zmiany-w-skladce-czlonkowskiej

UWAGA! Praktyki zawodowe – nowy sposób logowania do RPWDL (przez E-PLOZ)

Szanowni Państwo

W systemie RPWDL, został wprowadzony mechanizm logowania z użyciem elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (ePLOZ). Ta zmiana będzie wymagała prostej czynności zmigrowania bieżącego konta użytkownika w RPWDL na konto w ePLOZ. Instrukcja przeprowadzenia migracji konta została zamieszczona w sekcji częstych pytań Podmiotów Leczniczych i Praktyk Zawodowych: RPWDL – Częste pytania RPZ pt. „Instrukcja logowania do systemu RPWDL poprzez platformę ePLOZ” na samym dole strony.

 

Wszelkie problemy i zapytania dotyczące procesu migracji będą rozwiązywane przez Infolinię RPWDL, pomoc świadczona jest w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00

Telefon kontaktowy: 19 239 e-mail: rpwdl@cez.gov.pl

W przypadku wygaśnięcia uprawnień do księgi rejestrowej należy ponownie złożyć wniosek lub skontaktować się telefonicznie z Biurem Komisji Praktyk Lekarskich pod nr telefonu 58 524 32 06, 58 524 32 26.

 

Dodaj komen

-->