Ważne komunikaty

Kategorie

UWAGA! Zbliża się termin składania sprawozdań w rejestrze  BDO

Informujemy, że w związku ze zbliżającym się terminem składania sprawozdań w rejestrze BDO, publikujemy instrukcję utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą poprzez platformę BDO.

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/moja-praktyka/5022-sprawozdanie-z-gospodarowania-odpadami

Stypendia NRL na rozwój zawodowy dla lekarzy do 35 roku życia

Od 2021 r. funkcjonuje nowy system składania wniosków o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej na rozwój zawodowy lekarzy do 35 roku życia. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na staże, kursy i warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich.

 

 

Wnioski można składać pod adresem: https://stypendia.nil.org.pl/, znajdują się tu również wszelkie informacje odnośnie stypendiów.

UWAGA! Zbliża się termin składania sprawozdań w rejestrze BDO

Uwaga!

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk, w związku z pojawiającymi się problemami technicznymi dotyczącymi składania elektronicznych sprawozdań w systemie BDO,  prosi lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają problem ze złożeniem rocznego sprawozdania o kontakt pod adresem mailowym: komisjapraktyk@oilgdansk.pl

Informujemy też, że w związku z obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów do przedłożenia w elektronicznym systemie BDO rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami do 31 października 2020 roku Urząd Marszałkowski w Gdańsku wysyła do lekarzy i lekarzy dentystów z Pomorza, którzy złożyli sprawozdanie w formie papierowej, wezwanie do przedłożenia sprawozdania w elektronicznym systemie BDO. 

 

 

Sprawozdania za 2019 r. w zakresie wytwarzanych odpadów i gospodarowaniu odpadami należy składać elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  W związku z epidemią COVID-19, sprawozdanie za 2019 r. składa się do 31 października 2020 r.

 

INSTRUKCJE- krok po kroku – moduł sprawozdawczości

 

INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ SPRAWOZDANIE ROCZNE BDO

(Materiał opracowany przez Firmę MEDIPAL Wojciech Walkowski)

 

Potrzebne informacje:

Symbol PKD  86.21.Z   praktyka lekarska ogólna

                      86.22.Z   praktyka lekarska specjalistyczna

                      86.23.Z   praktyka dentystyczna

Kod opadu medycznego

18

Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

18 01

Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80*

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82*

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02

Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

 

Objaśnienie:

* Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wszelkie informacje i instrukcje dostępne są po adresem strony

www. bdo.mos.gov.pl

 

Infolinia BDO
22 34 04 050

Konsultanci są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon: 58 32-68-555

 

DLA  LEKARZY/LEKARZY DENTYSTÓW Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/23/urzad-marszalkowski-departamenty-biura-departament-ochrony-srodowiska.html

KONTAKT:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Magdalena Strugińska-Mincewicz , nr tel. 55/ 233 75 74 wew. 100 ( m. Elbląg, elbląski)

Wyjaśnienia i regulacje wynikające z prawa atomowego

Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami, które dotyczą:

a)obowiązku przekazywania raportów z audytu klinicznego wewnętrznego przez jednostki ochrony zdrowia, oraz

b)zdobycia uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby, które na dzień 23 września 2019 r. ich nie posiadały,

– przekazuje poniżej informacje potwierdzone przez eksperta Komisji Stomatologicznej NRL  Pana dr. Pana E. Araszkiewicza.

Ad a) Raporty z audytów klinicznych wewnętrznych.

Przepis art. 33v ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 listopada 2000 r. Prawo atomowe, który zawiera obowiązek sporządzania i przekazywania raportów  z audytu klinicznego wewnętrznego przez jednostki ochrony zdrowia, wszedł w życie 23 września 2019 r. Od tego czasu na jednostkach ochrony zdrowia spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazywania kierownikowi jednostki ochrony zdrowia raportu z audytu klinicznego wewnętrznego.

Ustawa prawo atomowe zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia wzoru raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego oraz wzoru raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego (art. 33x). Jednak jak dotąd nie zostało wydane rozporządzenie na mocy art. 33x.

Przepis przejściowy zawarty w art. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, określa że do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33x ustawy zmienianej w art. 1 raport z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego oraz raport z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego zawierają:

1)nazwę i adres jednostki ochrony zdrowia, w której przeprowadzono audyt kliniczny;
2)informację o rodzaju działalności prowadzonej przez jednostkę ochrony zdrowia, w której przeprowadzono audyt kliniczny, w tym wskazanie rodzaju procedur szczegółowych wykonywanych w tej jednostce;
3)określenie zakresu przedmiotowego przeprowadzonego audytu klinicznego, w tym wskazanie rodzaju procedur szczegółowych podlegających sprawdzeniu w ramach audytu klinicznego;
4)informacje, o których mowa w art. 33v ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1;
5)opis ustaleń dokonanych podczas audytu klinicznego, w tym także ewentualne zalecenia dla jednostki ochrony zdrowia;
6)datę przeprowadzenia audytu klinicznego;
7)imiona i nazwiska osób przeprowadzających audyt kliniczny;
8)podpisy osób, o których mowa w pkt 7.

W pkt 4)  jest odwołanie do art. 33v ust. 6 ustawy prawo atomowe,  z którego wynika, że w raporcie trzeba podać przegląd procedur szczegółowych stosowanych w jednostce ochrony zdrowia, w ramach którego wyodrębnia się:

a)analizę procedur szczegółowych oraz praktyki ich stosowania, w tym liczbę zastosowań procedur szczegółowych w podziale na pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć,

b)dane pozwalające określić wielkość narażenia pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć, oraz porównanie tych wielkości z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi, w przypadku gdy zostały określone;

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przygotowało wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej), który został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej oraz informacje o trybie przekazywania raportów z audytów klinicznych wewnętrznych znajduje się na stronie internetowej Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia


Ad b) Zdobycie uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby, które na dzień 23 września 2019 r. ich nie posiadały.

Osoby, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy prawo atomowe tj. 23.09.2019 r. nie posiadały uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta, mogą uzyskać te uprawnienia w ciągu 5 lat od dnia wejście w życie nowelizacji.

Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 9) z dniem wejścia w życie  ustawy rozpoczyna się bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 33n ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Powyższe potwierdza Główny Inspektor Sanitarny, który w swoim komunikacie wskazał, że:

„Dla osób zobowiązanych do stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, które w dniu 23 września 2019 r. nie posiadały ważnego certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta ustawa Prawo atomowe przewidziała okres 5 lat na uzyskanie wymaganej liczby punktów.”

Link do komunikatu:
https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-dotyczacy-stalego-podnoszenia-kwalifikacji-z-zakresu-ochrony-radiologicznej-pacjenta-przez-osoby-wykonujace-badania-diagnostyczne-zabiegi-lub-leczenie-z-zastosowaniem-promieniowania-jonizujacego-a-takze-osoby-nadzorujace-ich-wykonywanie

Materiały opracowane przez Komisję Stomatologiczną NRL

Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Gdańsku

Lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki lekarskie, stomatologiczne i pielęgniarskie, a także pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne webinarium „RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu uzyskają Państwo możliwość uporządkowania dokumentacji RODO zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

 

 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację „RODO w twojej praktyce. Pytania i odpowiedzi”, materiały szkoleniowe (pendrive i prezentacja) oraz certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.

16.09.2020, godzina 10:00

Zapisy: sekretariat@prometriq.pl. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

Szpital Copernicus informuje, że szkolenie dla lekarzy stomatologów z medycyny ratunkowej odbędzie się od 7 do 18 września 2020 r. W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, wywołanym koronawirusem (COVID-19) i zasadami bezpieczeństwa, szpital informuje, że:

– następuje zmiana formy kursu z medycyny ratunkowej dla lekarzy stażystów dentystów, które w części teoretycznej, jak i samego egzaminu odbędzie się w formie online, za pomocą platformy szkoleniowej online (poprzedzimy je krótkim instruktażem, o czym poinformujemy Państwa do dn. 2 września br.).

– część praktyczna szkolenia odbywać się będzie w małych 6-cio osobowych grupach na terenie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (o przydziale do grup szkoleniowych, oraz terminach zajęć poinformujemy Państwa do dn. 2 września br.).

W razie pytań prosimy o kontakt z Jackiem Derengowskim

z-ca Kierownika Działu Kadr i Płac

e-mail: jderengowski@copernicus.gda.pl 

 

 

-->