Kategorie

W związku docierającymi do Ministerstwa Zdrowia sygnałami odnośnie stosowania przez lekarzy i położne placówek opieki zdrowotnej nieaktualnego wzoru zaświadczenia, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką, zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród osób uprawnionych do wydawania powyższego zaświadczenia, jego nowego wzoru, obowiązującego od dnia 30 listopada 2019 r.


Wydawanie zaświadczeń niezgodnych z obowiązującym wzorem skutkuje odmową ich przyjęcia przez organ właściwy prowadzący postępowanie o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) i konieczność ponownego występowania
przez wnioskujących o zaświadczenie w placówce opieki zdrowotnej.

Aktualny wzór zaświadczenia

Nowy wzór zaświadczenia został określony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2019 r., poz. 2229). Zastąpiono w nim wymóg stosowania pieczęci zakładu opieki zdrowotnej albo praktyki lekarskiej, albo praktyki położnej wprowadzeniem rozwiązania alternatywnego polegającego na możliwości stosowania nazwy (firmy) tego podmiotu albo praktyki. Jednocześnie zastąpiono wyrazy „zakład opieki zdrowotnej” określeniem
„podmiot leczniczy” dostosowując terminologię do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto, należy mieć na uwadze, że zaświadczenia potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. wydane do dnia 29 listopada 2019 r.) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Pismo do NRPiP oraz NRL


Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

 

 

W związku z nagminnym zgłaszaniem się do aptek w Chojnicach pacjentów z niewypełnionymi przez osoby uprawnione do wystawiania recept drukami na leki przeczyszczające przed kolonoskopią Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska zwraca się z uprzejmą prośbą przekazania Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, zwłaszcza gastroenterologom, informacji o prawidłowo wypełnionych drukach recept. Brak danych pacjenta i osoby uprawnionej do wystawienia recepty oraz daty wystawienia recepty uniemożliwia realizację recepty i wydanie leku znajdującego się na wykazie leków wydawanych z apteki na podstawie recepty. Pacjenci narażeni są na konieczność ponownej wizyty u lekarza, a czasami jest to związane z niemożliwością rozpoczęcia stosowania leku w ustalonym terminie. Najczęściej spotykane są druki na CitraFleet, ale równie często spotykane były druki z Moviprepem.

Z upoważnienia Prezesa GORA Pana Michała Pietrzykowskiego,

z poważaniem,

Anna Kalicka

Kierownik biura GOIA

Rozpoczęto procedurę składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta (edycja XII).  Serdecznie zapraszamy do składania wniosków i uhonorowania pracy szczególnie na to zasługujących przedstawicieli gdańskiej służby zdrowia.

Prezydent Miasta Gdańska przyznaje Nagrodę główną i 3 wyróżnienia w następujących wysokościach: 

 1. Nagroda główna w wysokości 15.000,00 zł,
 2. Trzy wyróżnienia po 5.000,00 zł.

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności: 

 1. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej służbie zdrowia,
 2. stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 3. cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 4. propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 5. wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 6. buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 7. inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 8. dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 9. angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta Gdańska lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na odpowiednich formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać do dnia 9 października 2020 roku. 

Szczegóły: 

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/komunikaty/rozpoczecie-procedury-skladania-wnioskow-o-nagrode-prezydenta-miasta-gdanska-dla-pracownikow-gdanskiej-sluzby-zdrowia,a,179071 

 

 

Konferencja Hybrydowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego „Nadciśnienie tętnicze w dobie pandemii – nowe czasy, stare problemy”, 16-17 października 2020 roku

Zapraszamy do udziału w Konferencji Hybrydowej Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego „Nadciśnienie tętnicze w dobie pandemii – nowe czasy, stare problemy”. Konferencja, odbędzie się w dniach 16-17 października 2020 roku w Radisson Hotel & Suites w Gdańsku.

Przygotowaliśmy dla Państwa interesujący program wydarzenia, w którym znajduje się wiele istotnych w dobie pandemii COVID–19 tematów. Poza sesjami edukacyjnymi i prezentacją doniesień naukowych, odbędą się interaktywne dyskusje ekspertów poświęcone ciekawym i trudnym przypadkom z praktyki klinicznej.

 

 DOSTĘPNE SĄ DWIE FORMY REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ:

 • BEZPŁATNY udział w Virtual Meeting— dostęp do transmisji poprzez dedykowaną platformę internetową.
 • udział osobisty w miejscu wydarzenia — płatny dostęp dla ograniczonej liczby osób, zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi,

Konferencja hybrydowa łączy możliwość udziału osobistego, w miejscu wydarzenia, z udziałem w Virtual Meeting przeznaczonym dla wszystkich zainteresowanych znajdujących się w innym miejscu – w Polsce i na świecie.

Rejestracja i szczegóły konferencji dostępne są na stronie: www.hybrydowa.ptnt.pl

 

Wyjaśnienia i regulacje wynikające z prawa atomowego

Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami, które dotyczą:

a)obowiązku przekazywania raportów z audytu klinicznego wewnętrznego przez jednostki ochrony zdrowia, oraz

b)zdobycia uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby, które na dzień 23 września 2019 r. ich nie posiadały,

– przekazuje poniżej informacje potwierdzone przez eksperta Komisji Stomatologicznej NRL  Pana dr. Pana E. Araszkiewicza.

Ad a) Raporty z audytów klinicznych wewnętrznych.

Przepis art. 33v ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 listopada 2000 r. Prawo atomowe, który zawiera obowiązek sporządzania i przekazywania raportów  z audytu klinicznego wewnętrznego przez jednostki ochrony zdrowia, wszedł w życie 23 września 2019 r. Od tego czasu na jednostkach ochrony zdrowia spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazywania kierownikowi jednostki ochrony zdrowia raportu z audytu klinicznego wewnętrznego.

Ustawa prawo atomowe zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia wzoru raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego oraz wzoru raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego (art. 33x). Jednak jak dotąd nie zostało wydane rozporządzenie na mocy art. 33x.

Przepis przejściowy zawarty w art. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, określa że do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33x ustawy zmienianej w art. 1 raport z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego oraz raport z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego zawierają:

1)nazwę i adres jednostki ochrony zdrowia, w której przeprowadzono audyt kliniczny;
2)informację o rodzaju działalności prowadzonej przez jednostkę ochrony zdrowia, w której przeprowadzono audyt kliniczny, w tym wskazanie rodzaju procedur szczegółowych wykonywanych w tej jednostce;
3)określenie zakresu przedmiotowego przeprowadzonego audytu klinicznego, w tym wskazanie rodzaju procedur szczegółowych podlegających sprawdzeniu w ramach audytu klinicznego;
4)informacje, o których mowa w art. 33v ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1;
5)opis ustaleń dokonanych podczas audytu klinicznego, w tym także ewentualne zalecenia dla jednostki ochrony zdrowia;
6)datę przeprowadzenia audytu klinicznego;
7)imiona i nazwiska osób przeprowadzających audyt kliniczny;
8)podpisy osób, o których mowa w pkt 7.

W pkt 4)  jest odwołanie do art. 33v ust. 6 ustawy prawo atomowe,  z którego wynika, że w raporcie trzeba podać przegląd procedur szczegółowych stosowanych w jednostce ochrony zdrowia, w ramach którego wyodrębnia się:

a)analizę procedur szczegółowych oraz praktyki ich stosowania, w tym liczbę zastosowań procedur szczegółowych w podziale na pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć,

b)dane pozwalające określić wielkość narażenia pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć, oraz porównanie tych wielkości z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi, w przypadku gdy zostały określone;

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przygotowało wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej), który został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej oraz informacje o trybie przekazywania raportów z audytów klinicznych wewnętrznych znajduje się na stronie internetowej Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia


Ad b) Zdobycie uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby, które na dzień 23 września 2019 r. ich nie posiadały.

Osoby, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy prawo atomowe tj. 23.09.2019 r. nie posiadały uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta, mogą uzyskać te uprawnienia w ciągu 5 lat od dnia wejście w życie nowelizacji.

Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 9) z dniem wejścia w życie  ustawy rozpoczyna się bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 33n ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Powyższe potwierdza Główny Inspektor Sanitarny, który w swoim komunikacie wskazał, że:

„Dla osób zobowiązanych do stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, które w dniu 23 września 2019 r. nie posiadały ważnego certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta ustawa Prawo atomowe przewidziała okres 5 lat na uzyskanie wymaganej liczby punktów.”

Link do komunikatu:
https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-dotyczacy-stalego-podnoszenia-kwalifikacji-z-zakresu-ochrony-radiologicznej-pacjenta-przez-osoby-wykonujace-badania-diagnostyczne-zabiegi-lub-leczenie-z-zastosowaniem-promieniowania-jonizujacego-a-takze-osoby-nadzorujace-ich-wykonywanie

Materiały opracowane przez Komisję Stomatologiczną NRL

Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Gdańsku

Lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk

Migracje są zjawiskiem powszechnym i niezbędnym z punktu widzenia rozwoju społecznego oraz gospodarczego. Na świecie w 2019 roku migrowało 271 600 000 osób, co stanowi 3,5 proc. populacji światowej. W Europie kraj zamieszkania zmieniło aż 11 proc. obywateli. Główne motywacje migracji to poprawa statusu ekonomicznego (imigranci dobrowolni) lub poszukiwanie bezpiecznego schronienia (imigranci przymusowi).

W Polsce odnotowuje się największą dynamikę wzrostu liczby imigrantów. W ciągu 5 lat staliśmy się krajem z dodatnim saldem migracji. W 2017 roku przyjechało do pracy 1 100 000 imigrantów, co nas umiejscowiło na pierwszym miejscu na świecie. Wyprzedziliśmy USA i Niemcy. Imigracja do Polski jest zjawiskiem młodym i dynamicznym. Według Banku Centralnego napływ imigrantów przełożył się na wzrost gospodarczy i wydajność pracy w Polsce. Praca imigrantów wpływa na poprawę kondycji finansów publicznych. Prawie 587 tysięcy z ponad 170 państw płaci składki ZUS.

Najliczniejsza grupa to Ukraińcy, kolejna Białorusini, Wietnamczycy, Mołdawianie, Rosjanie, Gruzini, Hindusi, Chińczycy, Rumunii, Włosi. Imigranci to w większości osoby między 25. a 34. rokiem życia. Dzięki temu dotacja z budżetu państwa dla ZUS była w roku 2020 mniejsza o 8,5 mld. złotych. Trudno określić, jak wygląda sytuacja w naszym regionie. Nie udało się stworzyć jednolitego, harmonijnego systemu pomiaru ruchów migracyjnych. Mamy rejestr ZUS (ze względu na siedzibę płatnika), PUP (siedziba pracodawcy), Urzędów Wojewódzkich (siedziba pracodawcy lub miejsce zamieszkania imigranta), szkół i uczelni. Regionalne dane dotyczą jedynie imigrantów krótkoterminowych, przebywających na podstawie wizy pracowniczej do 180 dni w ciągu 12 miesięcy. A taką możliwość mają obywatele tylko sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy wskazuje, że w pierwszej połowie 2020 roku w regionie, zarejestrowano 8,5 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy, pomimo pandemii spadek w stosunku do roku 2019 niewielki (11 100). Chęć osiedlenia deklaruje 56 proc. imigrantów, jednak jest to proces skomplikowany, z którym imigranci samodzielnie sobie nie radzą. Napotykają wiele barier prawnych, ale też wynikających ze stereotypów. Wyjazd po otwarciu rynku niemieckiego deklaruje 59 proc. imigrantów, głównie z powodu wyższych zarobków, prostej legalizacji, potwierdzania kwalifikacji, dostępu do mieszkań komunalnych. Ekonomiści zgodnie twierdzą, że taki scenariusz katastrofalnie wpłynie na gospodarkę. Rząd, samorządy i społeczeństwo powinno dołożyć wszelkich starań, żeby zatrzymać imigrantów. Waja Jabłonowska

Bezpieczna Przystań – projekt współfinansowany z Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 33/12-2019/ FAMI „Otwarte Pomorze – integracja w działaniu”

 

KOMENTARZ

Od kilku lat obserwujemy w Polsce wzrost liczby imigrantów, którzy wybierają nasz kraj jako miejsce do pracy lub do budowania swojego życia. Zjawisko imigracji widać również w ciągle powiększającej się liczbie lekarzy, którzy wybierają Gdańsk i region pomorski jako miejsce do osiedlenia i życia. Nie ma praktycznie posiedzenia Prezydium czy Rady, na którym nie podejmowano by uchwał dotyczących lekarzy obcokrajowców, podejmujących pracę w Polsce. Można oczywiście słusznie wnioskować, że osiedlający się w naszym regionie lekarze stanowią znikomy odsetek wybierających Polskę imigrantów. Mając na uwadze wielkość zjawiska imigracji – o czym mowa w powyższym artykule, na wniosek organizacji Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku – podjęliśmy jako Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku współpracę, która ma na celu podniesienie świadomości Koleżanek i Kolegów w zakresie problemów i sytuacji, które mogą wyniknąć przy udzielaniu świadczeń imigrantom. W cyklu publikacji w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” spróbujemy przedstawić kwestie dotyczące zarówno technicznych aspektów obsługi – jak choćby sprawdzenie ubezpieczenia, uzyskanie świadomej zgody na procedury – po bardziej złożone – jak różnice międzykulturowe występujące pomiędzy lekarzem z Polski a imigrantem. Jednocześnie będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej materiały informacyjne dotyczące rożnych aspektów obsługi medycznej wymienionych grup pacjentów.

lek. Marcin Nowiński Wiceprezes ORL

Międzynarodowa konferencja pediatryczno-neonatologiczna eProInfantis 2020 International, 8-9 października

Proinfantis to cykl konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych do pediatrów, neonatologów, położnych i pielęgniarek. Poprzednie (stacjonarne) edycje konferencji cieszyły się dużą popularnością (średnio ponad 300 osób), jednak ostatnią edycję (eProInfantis 2020) zorganizowaliśmy w dniu 19 czerwca 2020r. w formie konferencji online ze streamingiem na żywo. Oczywiście przyczyną zmiany formy Konferencji była pandemia wirusa SARS-CoV-2, która spowodowała niemałe zmiany w naszym życiu osobistym i zawodowym, co zapewne dotyka Państwa na co dzień.

eProInfantis 2020 International to konferencja z udziałem wykładowców zagranicznych oraz tłumaczeniem symultanicznym ze streamingiem na żywo. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 października 2020r. Na czwartek 8 października mamy zaplanowane e-warsztaty praktyczne w godzinach popołudniowych, natomiast w piątek 9 października całodniowe obrady. Jesteśmy w trakcie tworzenia programu, który wkrótce ujrzy światło dzienne. Liczymy, że kolejne wydarzenie z cyklu eProInfantis spotka się z równie pozytywnym odbiorem wśród Państwa.

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja:

https://www.proinfantis.pl/

https://www.facebook.com/proinfantis/

 

II Konferencja „Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety”, 6 listopada 2020r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konferencji pt. „Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety”. Tematyka Konferencji wpisuje się w najnowsze trendy naukowe i praktyczne, które dotyczą wpływu diety na zdrowie człowieka.

Przy udziale wybitnych postaci ze świata nauki, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w spotkaniu, chcemy przedstawić najnowszą wiedzę na temat nutrigenomiki, wpływu mikrobioty na zdrowie człowieka, znaczenia prawidłowej podaży folianów, żelaza i witamin dla zdrowia prokreacyjnego kobiety. Tematem spotkania będzie też współzależność potencjału genetycznego człowieka i diety oraz ich korelacja z rozwojem wewnątrzmacicznym płodu. Prawidłowe żywienie kobiety ma ogromny wpływ za zdrowie prokreacyjne i zdrowie przyszłych pokoleń. Mamy nadzieję, że dobór tematów i wykładowców zapewni najwyższy poziom Konferencji i spełni Państwa oczekiwania.

Konferencja skierowana jest do lekarzy (ginekologów, położników, pediatrów, neonatologów), dietetyków, farmaceutów oraz położnych i osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem.

 

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w formie konferencji online ze streamingiem na żywo. Nowa odsłona Konferencji to merytoryczne prelekcje z udziałem wykładowców z całej Polski, ale także dyskusje po zakończeniu każdej sesji (uczestnicy będą mogli zadawać pytania na live-czacie).

 

Głównymi zaletami konferencji w takiej formie są: bezpieczeństwo (w obecnej sytuacji epidemiologicznej uczestnicy mają możliwość wysłuchania wykładów w bezpiecznych warunkach, bez kontaktu z innymi osobami), wygoda (możliwość wzięcia udziału w konferencji „bez wychodzenia z domu” z dowolnego miejsca na Ziemi), oszczędność czasu (uczestnicy nie tracą czasu na dojazd do miejsca gdzie odbywa się konferencja), oszczędność pieniędzy (niższa opłata za udział w konferencji w porównaniu do stacjonarnej konferencji oraz brak kosztów dojazdu i noclegu) oraz dostęp do nagrań wykładów  przez okres 12 miesięcy.

Mamy nadzieję, że nowa forma konferencji online spotka się z Państwa akceptacją.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja:

https://zywienieaprokreacja.pl/

https://www.facebook.com/zywienieaprokreacja/

 

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki lekarskie, stomatologiczne i pielęgniarskie, a także pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne webinarium „RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu uzyskają Państwo możliwość uporządkowania dokumentacji RODO zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

 

 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację „RODO w twojej praktyce. Pytania i odpowiedzi”, materiały szkoleniowe (pendrive i prezentacja) oraz certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.

16.09.2020, godzina 10:00

Zapisy: sekretariat@prometriq.pl. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

Informuję, że rozpoczęła się 2. próba badania do mojej pracy magisterskiej dotyczącej związku (lub jego braku) wrażliwości empatycznej z syndromem wypalenia zawodowego personelu medycznego pracującego w kontakcie z pacjentami zmagającymi się z chorobą zakaźną i/lub potencjalnie zakaźną w dobie pandemii. Badanie prowadzone jest w formie on-line, a jego wypełnienie zajmuje 15 minut.

Przypomnę, że badanie jest anonimowe, poufne, a jego wyniki będą analizowane wyłącznie zbiorowo. Opiekunem merytorycznym pracy jest dr hab. Małgorzata Gamian – Wilk, prof. Uniwersytetu SWPS. 

Proszę, by w badaniu wzięły udział te osoby, które brały udział w 1. próbie na przełomie czerwca/lipca.

Link do badania: https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_42AfYijnGUsjvdr?fbclid=IwAR1yiBGD2w2x3qwzgiTcqNmOjIslKvK2iY9goCIBfcRDJWc34uw3y-oWo1s

Serdecznie dziękuję za chęć współpracy. 

Monika Rogalewska 

-->