Kategorie

26 kwietnia 2021r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak za rok 2020 przyznanej kol. kol. Aleksandrze i Krzysztofowi Kicińskim.

 

Przyznanie Nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak w siedzibie gdańskiej OIL. Nz. (z lewej) Państo Kicińscy z dziećmi, obok Ewa Siewierska Chomeniuk, wiceprezes OIL, Tomasz Gorczyński, członek ORL, przedstawiciel Kapituły Nagrody, (z tyłu z prawej) Dariusz Kutella, prezes ORL w Gdańsku 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku w 1993 roku ustanowiła doroczną Nagrodę im. dr Aleksandry Gabrysiak, za szczególne dokonania wykraczające poza obowiązki lekarza, w szczególności:

– kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie,

– organizowanie i prowadzenie opieki nad ludźmi z zagrożonych środowisk, uzależnionymi oraz dziećmi,

– organizowanie akcji społecznych wspierających działalność medyczną,

– organizowanie fundacji medycznych o profilu charytatywnym.

Odznaczenie nadawane jest lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym zawód na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

 

Kapitule Nagrody przewodniczy, od momentu jej ustanowienia, prof. Grażyna Świątecka.

 

Nagroda im. dr Aleksandry Gabrysiak w 2021 roku po raz pierwszy w historii przyznana została małżeństwu

 

 

Laureaci nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za rok 2020

Dr n.med. Aleksandra Maria Kicińska oraz dr n. med. Krzysztof Kiciński są rówieśnikami, mają po 44 lata. Po raz pierwszy w historii tej nagrody przyznana jest ona małżeństwu. Choć każde z małżonków ma swój własny zakres działalności, wynikający z odrębnych specjalizacji medycznych, to główne wielkie dzieło, któremu służą i dynamicznie rozwijają, jest wynikiem ich wspólnej pracy. Przyjrzyjmy się najpierw dr Aleksandrze Kicińskiej. Jest ona absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z r. 2002. Pracę doktorską obroniła w 2009 r. (promotor – prof. M. Lichodziejewska-Niemierko). Równolegle z doktoratem intensywnie pracowała nad pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych, zdobywając specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, a w późniejszym czasie także z immunologii klinicznej. W sposób szczególny, jeszcze od czasu studiów, a potem jako młody internista, interesowała się Metodami Rozpoznawania Płodności. W szczególności wpływem chorób i zaburzeń ogólnoustrojowych na nieprawidłowości miesiączkowania i płodność. Podjęła w tym kierunku liczne szkolenia, m.in. uzyskała certyfikat instruktora Metod Rozpoznawania Płodności Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz certyfikat NFP Medical Consultant (Natural Family Planning MC) podczas szkolenia Natural Procreative Technology organizowanego przez prof. Thomasa Hilgersa z Amerykańskiej Akademii Płodności. Przez wiele lat uczyła metody obserwacji cyklu opracowanej przez ginekologów z Queen Elizabeth Birmingham Maternity Hospital w Wielkiej Brytanii i prowadziła diagnostykę oraz leczenie tych pacjentek w oparciu o ocenę biowskaźników płodności.

            Takie przygotowanie i doświadczenie pozwoliło jej na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności naukowo-dydaktycznej i lekarskiej w tej stosunkowo nowej dziedzinie, która została wprowadzona dzięki niej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Dr Kicińska jest Kierownikiem dydaktycznym przedmiotu Fizjologiczne Metody Rozpoznawania Płodności w Katedrze i Zakładzie Fizjologii GUMed. Program nauczania przedmiotu i sposób przedstawienia zagadnień dotyczących ludzkiej prokreacji jest nowatorskim pomysłem, który realizuje od 9 lat. Wykłady jak i seminaria i ćwiczenia z tego przedmiotu uzyskały bardzo wysokie oceny studentów w przeprowadzonych ankietach i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem z ich strony. Jako pracownik badawczo-naukowy GUMed aktualnie kieruje badaniem naukowym nad fizjologią cyklu kobiecego w ramach pracy habilitacyjnej. Jest kierownikiem i opiekunem studenckiego koła naukowego „Fizjologia Płodności”. Członkowie tego Koła (przed pandemią) prowadzili lekcje edukacyjno-informacyjne dla młodzieży gdańskich szkół. Dr A. Kicińska jest też pomysłodawcą i kierownikiem naukowym cyklicznych konferencji nt. „Interdyscyplinarne Leczenie Niepłodności” dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i pacjentów. Konferencje odbywają się pod protektoratem Rektora GUMedu oraz Marszałka woj. Pomorskiego. Jedna z ostatnich konferencji objęła 500 uczestników. Wskazuje to na ogromne zainteresowanie tematem oraz na wysoką merytoryczną jakość prowadzonych tu wykładów przez specjalistów – naukowców z wielu ośrodków akademickich w Polsce.

            Dr Kicińska prowadzi również rozległą działalność informacyjno-dydaktyczną na temat leczenia niepłodności metodą naturalnej prokreacji przez środki publicznego przekazu w radio w telewizji, poprzez artykuły popularno-naukowe i poglądowe w czasopismach i gazetach. Jest autorką programu edukacyjnego „Poznaj siebie” dla młodzieży gdańskich szkół pod patronatem Marszałka woj. Pomorskiego. Program ten był promowany i przedstawiany przez przeszkolonych przez nią wolontariuszy w latach 2013 – 2016. Dr Kicińska brała udział w posiedzeniach Rady Miasta Gdańska, Chojnic, w sprawie refundacji leczenia niepłodności. Ponadto współpracuje z Poradnictwem Archidiecezji Gdańskiej. Uczestniczyła także w wielu spotkaniach i wykładach z doradcami życia rodzinnego diecezji pelplińskiej, koszalińsko – kołobrzeskiej i bydgoskiej.

            Dr Kicińska prowadziła również wykłady (poza GUMedem) dotyczące problematyki płodności na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w innych ośrodkach akademickich. Aby wejść szeroko w pracę usługowo-lekarską dla społeczeństwa woj. Pomorskiego, wraz z mężem, dr n.med. Krzysztofem Kicińskim, powołała do życia Fundację In Vivo oraz Poradnię In Vivo Medical Clinic, której dr Kiciński jest prezesem. W ramach działalności Fundacji został wyprodukowany, a następnie emitowany, film „Ratujmy płodność”, promujący płodność, rodzicielstwo, rodzinę i metody naturalnej prokreacji. Także w ramach tego projektu pp. Kicińscy organizują warsztaty nieodpłatne o tej samej tematyce.

            W Poradni In Vivo Medical Clinic dr Kicińska prowadzi leczenie par cierpiących z powodu niepłodności. Polega ono na kompleksowej opiece leczniczej w ramach programu Interdyscyplinarnego Leczenia Niepłodności w oparciu o współdziałanie lekarzy specjalistów różnych dziedzin, instruktora obserwacji cyklu, dietetyka, psychologa, położnej oraz fizjoterapeuty uroginekologicznego, co stwarza możliwość profesjonalnej i całościowej opieki nad parami z niepłodnością i kobietami z zaburzeniami cyklu miesięcznego. Taki sposób postępowania daje wysoką skuteczność leczenia, wysoką liczbę poczęć i urodzeń dzieci w sposób naturalny. W ramach współpracy naukowo-badawczej prowadzonej na GUMedzie, pacjentki biorące udział w tych badaniach korzystają z nieodpłatnych zajęć z instruktorem obserwacji cyklu miesiączkowego.

            Powołanie do życia Fundacji In Vivo i praca społeczna (nieodpłatna) obojga małżonków na rzecz tej Fundacji przyczynia się do szerokiego upowszechnienia wiedzy nt. zdrowia prokreacyjnego poprzez wykłady edukacyjne dla młodzieży szkolnej, rodziców, studentów.

            Należy jeszcze podkreślić niezwykłą osobowość dr A. Kicińskiej. Sposób w jaki jest lekarzem, jej troska o każdą pacjentkę, parę małżeńską, empatia z jaką się do nich odnosi, niestosowanie limitów czasowych wobec osób tego wymagających, sprawia, że jest lekarzem wysoce cenionym i poszukiwanym. Niektóre z pacjentek swoje niezwykłe uznanie i wdzięczność wyraziły pisemnie. Podkreślają one nie tylko jej wysoką profesjonalność, ale także stanowczość i cierpliwość w przeprowadzaniu badań, co doprowadza do tego, że „niemożliwe staje się możliwe”, jak napisała jedna z pacjentek, i rodzi się upragnione dziecko.

 

 

Państwo Kicińscy są rodzicami pięciorga dzieci w wieku od 2 do 19 lat. Zdjęcie z archiwum prywatnego z rocznicy ślubu

 

Przypatrzmy się teraz współlauretaowi nagrody, doktorowi n.med. Krzysztofowi Kicińskiemu. Urodzony w Zamościu, od 21 lat mąż Aleksandry Kicińskiej, ukończył II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Dyplom lekarski otrzymał w 2002 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a specjalizację z laryngologii uzyskał pracując w Klinice Otolarygologii GUMed.

Dr Krzysztof Kiciński, zaraz po studiach zaangażował się w pracę pallotyńskiego hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC, pracując przez wiele lat z terminalnie chorymi i ich rodzinami, jako lekarz hospicjum domowego i lekarz oddziału stacjonarnego, a następnie jako wolontariusz. Podczas pracy w Hospicjum otrzymał tytuł Lekarza Roku za wyjątkową empatię i cierpliwość wobec pacjentów. Stworzył autorski program opieki laryngologicznej dla pacjentów hospicyjnych i jako wolontariusz służył podopiecznym hospicjum.

Oprócz pracy zawodowej dr Kiciński udzielał się społecznie, aby wzmocnić działania na rzecz ochrony życia, zakładając gdański oddział Prawicy Marka Jurka, którego był prezesem przez 4 lata. W tym czasie organizował spotkania z ekspertami ds. rodziny dotyczące m.in. edukacji seksualnej młodzieży, promujących obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz prowadził klub dyskusyjny członków Prawicy.

Krzysztof Kiciński po zawarciu związku małżeńskiego ukończył kurs nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny PSN NPR (Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny). Wraz z żoną podjął wolontaryjną pracę jako doradca życia rodzinnego w Poradni Rodzinnej przy Parafii Św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku na Starych Szkotach. Pełnił tę służbę ponad 10 lat, nieprzerwanie nawet wtedy, kiedy urodziły się dzieci i żona pozostawała z nimi w domu.

 Ponadto dr Kiciński angażował się w pracę Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE.

Dr Kiciński jest głównym pomysłodawcą, stworzył struktury i prowadzi Ośrodek leczenia Niepłodności InVivo Medical Clinic, angażuje się nie tylko w sprawy medyczne, ale stwarza zaplecze, umożliwiając prowadzenie wszelkich działań na rzecz medycyny naturalnej prokreacji.

Utworzony przez pp. Kicińskich Podmiot Leczniczy InVivo Medical Clinic  prowadzi działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej, z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu, poprzez promowanie wartości małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz budowania trwałych więzi rodzinnych.

Trzeba jeszcze koniecznie podkreślić, że pp. Kicińscy te wszystkie swoje obowiązki zawodowo – społeczne doskonale godzą z obowiązkami rodzinnymi. Obydwoje przez wiele lat pracowali jako doradcy życia rodzinnego w Poradni Rodzinnej przy parafii św. Ignacego w Gdańsku. Państwo Kicińscy są rodzicami pięciorga dzieci w wieku od 2 do 19 lat. Dr A. Kicińska jest absolwentką kierunku wokalno-instrumentalnego Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Dzieci, podobnie jak matka, są utalentowane muzycznie, i kształcone w tym kierunku. Przez wiele lat wraz z dziećmi udzielała się w zespole wokalno-instrumentalnym „Stella Maris”, prowadzonym przez ks. Józefa Wilczyńskiego przy kościele św. Krzyża. Śpiewali tam partie solowe. Polskie pieśni patriotyczne prezentowali także za granicą, m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dr A. Kicińska z rzadko spotykaną pasją i niezwykłą pracowitością rozwija swoje liczne talenty.

            W niezwykle empatycznym podejściu do pacjentek i pacjentów, w ofiarnej, twórczej, szeroko zakrojonej działalności społecznej, lekarskiej, dydaktycznej, wdrażającej i promującej nowe kierunki leczenia niepłodności, pp. Kicińscy bardzo upodobniają się do patronki nagrody OIL – Aleksandry Gabrysiak.

Autorem laudacji jest Profesor Grażyna Świątecka 

Ustawa o wynagrodzeniach minimalnych, która – w obecnej formie – obowiązuje do końca 2020 roku, zostanie, jak chwalił się w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski „przedłużona w nieskończoność”. I to zdaniem ministra, niezrażonego krytyką płynącą m.in. ze środowiska lekarskiego i dużej części pielęgniarek, jest „pierwszy sukces”. Drugim ma być nakreślenie mapy drogowej wzrostu płac w przyszłości.

Minister Adam Niedzielski przedstawiał informację o sytuacji w ochronie zdrowia w czasie pandemii podczas kwietniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie pytali ministra, między innymi, o kwestię dodatków covidowych – przede wszystkim nierówności, polegającej na tym, że dodatki przysługują wyłącznie przedstawicielom zawodów medycznych pracujących bezpośrednio z pacjentami covidowymi, zaś osoby wykonujące zawody niemedyczne – na przykład sanitariusze czy salowe – mimo że pracują w takim samym narażeniu, dodatków nie otrzymują. Minister przeciął spekulacje – dodatki będą wypłacane tylko medykom, i – co ważniejsze – wkrótce przestaną obowiązywać. Można się spodziewać, że stanie się to wraz z wygaszeniem trzeciej fali.

Niejako w zamian – w każdym razie tak sprawę przedstawiał Adam Niedzielski – Ministerstwo Zdrowia finalizuje prace nad projektem nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych. – Dysproporcja dochodowa musi zostać zniwelowana. Dodatek jest przejściowym wyjściem i wiążemy go z covidem. Postanowiliśmy więc usiąść do negocjacji z wszystkimi, prowadzimy dialog zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami. Te rozmowy rozpoczęliśmy na początku lutego i postawiliśmy sobie ambitny cel: narysowanie sobie, jak w najbliższych latach będzie wyglądał wzrost wynagrodzeń dla medyków – mówił w Sejmie Niedzielski. – Pierwszy sukces tych negocjacji polegał na tym, że ustawa, która miała obowiązywać do 2020 r., została przedłużona w nieskończoność, bowiem wskaźniki są oparte na średnim wynagrodzeniu. A więc gdy te rosną, rosną najniższe wynagrodzenia w danej grupie. Stworzyliśmy mechanizm podwyższania wynagrodzenia. Te działania były preludium do tego, co robimy w negocjacjach – tłumaczył.

Minister precyzował, że „pewne rzeczy” zostały ustalone dla 2021 roku i pod tymi ustaleniami podpisali się partnerzy społeczni (reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie organizacje lekarskie nie mają swojej reprezentacji). – Realizacja polega na przygotowaniu projektu nowelizacji. Ona zdefiniuje na nowo wskaźniki ekonomiczne. Będą one wyższe dla zawodów medycznych – zapowiedział minister, szacując że wynagrodzenia wzrosną „średnio o około tysiąc złotych”. – Nie na bazie dodatku, a na bazie ustawowego, systemowego rozwiązania zaproponujemy formułę, która poprawi sytuację tych zawodów.

Części – na pewno. Jednak podwyżka dla lekarzy, zwłaszcza specjalistów, będzie praktycznie niezauważalna, wynosząc przysłowiowe już „dziewiętnaście złotych brutto”, oprotestowywane od tygodni przez samorząd lekarski. Minister zdrowia zapewnia jednak, że po „pierwszym sukcesie” przyjdzie kolejny: z partnerami społecznymi cały czas uzgadnia dalszy „wzrost ścieżki wynagrodzeń na najbliższe co najmniej trzy lata”. Co do zasady, ten wzrost ma konsumować połowę dodatkowych środków, jakie będą spływały do systemu ochrony zdrowia. Problem polega na tym, że – przynajmniej w tym momencie – jest to klasyczne dzielenie skóry na niedźwiedziu nie tylko nieupolowanym, ale nawet takim, który się jeszcze nie urodził. Bo wzrost nakładów na ochronę zdrowia ma zostać wpisany do Nowego Ładu (być może zostanie ogłoszony w pierwszej połowie maja), ale jakie będą mechanizmy owego wzrostu, na razie nie wiadomo.

Małgorzata Solecka  

Dnia 8 i 22 kwietnia 2021 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wręczono nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae. To nagroda przyznawana osobom zasłużonym dla środowiska lekarskiego i samorządu na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. 

 

Fot. Jakub Majkowski/OIL w Gdańsku

Laureatami Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae przyznanych w 2020 roku zostali:

kol. Anna Frankiewicz

kol. Marek Haczkowski

kol. Zbigniew Jankowski

kol. Janina Śramkiewicz

 

Janina Śramkiewicz z nagrodą                                      Dariusz Kutella, prezes OIL w Gdańsku wręcza nagrodę Zbigniewowi Jankowskiemu

 

Anna Frankiewicz odbiera nagrodę z rąk Dariusza Kutelli, prezesa OIL w Gdańsku 

Fot. Mateusz Szymanowski/OIL w Gdańsku

 

Laureatami Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae przyznanych w roku 2021 zostali:

 

Nz. (Od lewej) Ewa Siewierska-Chomeniuk, wiceprezes OIL w Gdańsku, Dariusz Kutella, prezes OIL w Gdańsku i nagrodzeni lekarze: Marzena Mazur, Andrzej Zapaśnik wraz z żoną Agnieszką Zapaśnik/ Fot. Jakub Majkowski 

 

kol. Marzena Mazur

kol. Aleksandra Szczepańska

kol. Andrzej Zapaśnik

 

Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae została ustanowiona przez Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku w 2005 roku. Nagroda nadawana jest osobom zasłużonym dla środowiska lekarskiego i samorządu na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Kanclerzem Kapituły z urzędu jest Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.

Nagrody p. Aleksandrze Szczepańskiej i kol. Markowi Haczkowskiemu zostaną wręczone w siedzibie Delegatury w Słupsku.

Dariusz Kutella

Kanclerz Kapituły

 

Nagrodę Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae mogą otrzymać także osoby spoza środowiska lekarskiego, które zasłużyły się szczególnie współpracując z Okręgową Izbą Lekarską we wszystkich dziedzinach wpływających na zwiększenie prestiżu stanu lekarskiego, podniesienie poziomu kultury, sprawności fizycznej i intelektualnej lekarzy i lekarzy dentystów.

Nagroda przeznaczona jest także dla osób, które pełniąc ważne funkcje ustawodawcze lub wykonawcze w państwie polskim podejmują, wspólnie z samorządem lekarskim, wysiłek na rzecz zmiany wadliwego systemu ochrony zdrowia, wiedząc, że jest to dziedzina bliska każdemu człowiekowi.

W ciągu kadencji nagroda przyznawana jest nie więcej niż dziesięciu członkom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Maksymalna liczba lekarzy uhonorowanych nagrodą w każdym roku nie przekracza trzech osób. W szczególnych przypadkach nagrodę można przyznać także innym osobom, bez ograniczenia ilości nagród, w ramach posiadanych środków budżetowych. Swoje kandydatury może zgłaszać każdy lekarz.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem stosowania druków recept papierowych według dotychczasowego wzoru poniżej prezentujemy Państwu nowy wzór recepty, który będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021r. 

Nowe druki recept papierowych od 1 lipca 2021r

                                                                          Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

                                                                                                     Pani Profesor

                                                                                              Janiny Suchorzewskiej

                                                                wieloletniej konsultantki naukowej Ośrodka Szkoleniowego OIL w Gdańsku,

                                                                          delegatki na Okręgowy Zjazd Lekarzy I i II kadencji,

                                                                          członkini Okręgowego Sądu Lekarskiego I i II kadencji,

                       wieloletniej kierowniczki Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a następnie Zakładu Etyki, Bioetyki i Deontologii AMG,

                                                                                           łączniczki Powstania Warszawskiego,

                                                                                     mentorki, wychowawczyni wielu pokoleń lekarzy,

                                                                                              dobrego i szlachetnego Człowieka.

                                                                                       Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia

 

                                                                                         Prezes i Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zaprasza na XII Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy w klasie Puck

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT:

28 – 30 maja 2021r. (sobota, niedziela) – Zatoka Pucka

 1. ORGANIZATOR:

 OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU  Komisja Sportu i Rekreacji

 1. WSPÓŁORGANIZATOR:

 Harcerski Ośrodek Morski

 1. BIURO REGAT:

Harcerski Ośrodek Morski  84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1

Tel. (58) 673 21 50, hom@hompuck.org

Informacji udziela:

Marcin Szczęśniak tel. 603 696 160 – organizator regat  OIL Gdańsk

Sławomir Dębicki  501 674 698 (58) 673 21 50 sprawy techniczne – Komendant HOM

 

 

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT:

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku  (wyłącznie mailowo sekretariat@oilgdansk.pl )

Druk zgłoszenia na regaty 2021 należy wypełnić, zeskanować i wraz ze zeskanowanym potwierdzeniem wpłaty wpisowego na konto HOM przesłać na adres mailowy sekretariat@oilgdansk.pl

Ilość miejsc jest ograniczona (25 załóg), decyduje kolejność zgłoszeń.

Za kompletne zgłoszenie uznajemy wypełniony druk zgłoszenia na regaty wraz z opłaconym wpisowym i dołączonym do zgłoszenia potwierdzeniem wpłaty!!!

 1. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:

Liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby. ( w tym minimum 2 lekarzy )

Prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego. ( musi być lekarzem )

Znajomość przepisów PZŻ, przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania.

 1. SPOSÓB PROWADZENIE REGAT:

Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w sobotę 29 maja 2021 roku
Cztery wyścigi w niedzielę 30 maja 2021 roku
Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. dwóch wyścigów.

 1. PROGRAM REGAT

28.05.2021r. piątek   przyjazd uczestników regat, zakwaterowanie, nocleg w HOM Puck

29.05.2021r. sobota

8.00 – 9.00                śniadanie        
9.00 – 10.00              zgłaszanie się załóg do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie      

                                 łodzi do regat (kapitanat portu HOM)             
10.00                       otwarcie regat, odprawa sterników
10.30 – 15.00             regaty – pierwsza tura regat
15.00 – 16.00             obiad

19.30 – 23.00            biesiada przy grillu i koncert szantowy EKT Gdynia (35-lecie zespołu)!!

30.05.2021r. niedziela

8.00 – 09.00             śniadanie        

10.00 – 13.30           regaty – druga tura regat
13.30 – 14.00           zdawanie sprzętu

14.00 – 15.00           obiad
15.00                      zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Wpisowe do regat  200 zł/osoba

Płatne na konto:  Bank PKO SA  11 1240 5400 1111 0010 6457 8713

HOM   84-100 Puck  ul. Żeglarzy 1,  tytuł wpłaty ( XII Regaty Lekarzy – pobyt w HOM imię i nazwisko uczestników)

 1. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 • Wyżywienie od śniadania 29.05.2021r. do obiadu 30.05.2021r.
 • Zakwaterowanie od piątku 28.05.2021r. do niedzieli 30.05.2021r. (w zgłoszeniu proszę podać ile osób i z ilu noclegów będziecie Państwo korzystać – piątek/sobota, sobota/niedziela ) Uwaga !!! Nie rezerwujecie Państwo noclegów w trakcie trwania regat indywidualnie w HOM w Pucku ! Miejsca noclegowe będą przydzielane przez organizatorów na podstawie zgłoszeń do regat. Ewentualny nocleg dla osób towarzyszących możliwy będzie jedynie po zamknięciu listy zgłoszeń do regat i zakwaterowaniu uczestników regat, jeśli zostaną wolne miejsca noclegowe w HOM. Jeśli chcecie przyjechać do Pucka kilka dni wcześniej przed regatami lub zostać dłużej po regatach, można zarezerwować indywidualnie pobyt w HOM. ( kontakt bezpośrednio z HOMem w Pucku )
 • Ubezpieczenie NW uczestników
 • Łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat
 • Nagrody dla uczestników

Informacje o regatach i łodzi PUCK na stronie www.klasapuck.org

Ogólnopolskie Spotkania Stomatologiczne w dobie pandemii. Konferencja naukowo-szkoleniowa 15 maja 2021 r.

Koleżanki i Koledzy, Lekarze Dentyści,

Pani prof. Agnieszka Mielczarek(PTS o/Warszawa) oraz Pan dr Dariusz Paluszek ( Kds.LD), zapraszają na Ogólnopolskie Spotkania Stomatologiczne w dobie pandemii. W tym miesiącu zachęcamy do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej -15 maja 2021 r. on-line w czasie rzeczywistym, bezpłatna, 5 pkt. edukacyjnych. 

 

Program Konferencji naukowo- szkoleniowej PTS, 15 maja 2021r.

„Marihuana medyczna – fakty i mity”. Lek. Przemysław Kapała* 

*Lek. Przemysław Kapała Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada specjalizację II st. z zakresu chorób wewnętrznych, uzyskaną w 1997 r. oraz specjalizację z zakresu medycyny paliatywnej, uzyskaną w 2015 r.  Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie medycyny bólu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Doświadczenie zawodowe zdobył podczas stażu w Holandii oraz pracując w hospicjach w Gdańsku i Warszawie, a także w Poradni Leczenie Bólu i Poradni Medycyny Paliatywnej.

 

„Nowoczesne spojrzenie na problem leczenia resorpcji zewnętrznych” lek. dent. Aneta Zduniak- Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM 

„Znieczulenie- ważny element terapii stomatologicznej” lek. dent.  Konrad Michałowski- Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM (45 min.)

 

      Zapisy  przez formularz zgłoszeniowy w linku:  https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=321

 

Następne Ogólnopolskie  Spotkania Stomatologiczne PTS  po wakacjach. Zapraszamy. Do wideozobaczenia.

 

Wybory do Okręgowej Izby Lekarskiej IX kadencji

 • Rejony wyborcze

K9.REJ-001 Słupsk, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – lekarze

K9.REJ-002 Słupsk, miasto i powiat – lekarze

K9.REJ-003 Słupsk, miasto i powiat – lekarze seniorzy

K9.REJ-004 Lębork, miasto i powiat – lekarze

K9.REJ-005 Bytów, miasto i powiat – lekarze

K9.REJ-006 Człuchów, miasto i powiat – lekarze

K9.REJ-007 Słupsk miasto i powiat – lekarze dentyści

K9.REJ-008 Lębork miasto i powiat – lekarze dentyści

K9.REJ-009 Bytów i Człuchów miasta i powiat – lekarze dentyści

K9.REJ-010 Elbląg miasto i powiat, Braniewo miasto i powiat, Pasłęk miasto i gmina – lekarze i lekarze seniorzy

K9.REJ-011 Malbork miasto i powiat, Nowy Dwór Gdański miasto i powiat – lekarze i lekarze seniorzy

K9.REJ-012 Kwidzyn miasto i powiat, Sztum miasto i powiat, Prabuty miasto i gmina – lekarze i lekarze seniorzy

K9.REJ-013 Delegatura Elbląska OIL w Gdańsku – lekarze dentyści i lekarze dentyści seniorzy

K9.REJ-014 Seniorzy lekarze 1 A-K

K9.REJ-015 Seniorzy lekarze 2 L-Z

K9.REJ-016 Seniorzy lekarze dentyści

K9.REJ-017 Rejon administracyjny (POW NFZ, PPIS , WIS, PCZP, Dep. Zdr. U MArsz., ZUS, RCKiK)

K9.REJ-018 7 Szpital Mar. Woj. z Przych. SPZOZ, Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego, Gdańsk- lekarze

K9.REJ-019 Copernicus, Szpital św. Wojciecha, Gdańsk – lekarze

K9.REJ-020 Copernicus, Szpital im. Mikołaja Kopernika, Gdańsk – lekarze

K9.REJ-021 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Gdańsk – lekarze

K9.REJ-022 Nadmorskie Centrum Medyczne sp. z o.o., Gdańsk – lekarze

K9.REJ-023 NZOZ Centrum Medyczne Zaspa-Mickiewicza-Brzeźno-Suchanino – lekarze

K9.REJ-024 GUMED Collegium Biomedicum, Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Medycyny Społecznej

K9.REJ-025 UCK – Specjalności zabiegowe

K9.REJ-026 UCK – Specjalności niezabiegowe

K9.REJ-027 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej – lekarze

K9.REJ-028 UCS – lekarze dentyści oraz STS

K9.REJ-029 Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, Szpital św. Wincentego a Paulo – lekarze

K9.REJ-030 Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, Szpital Morski im. PCK – lekarze

K9.REJ-031 Chojnice, powiat chojnicki – lekarze

K9.REJ-032 Chojnice, Kościerzyna, powiaty chojnicki i kościerski – lekarze dentyści

K9.REJ-033 Powiat gdański – lekarze

K9.REJ-034 Powiat gdański, Tczew i powiat tczewski – lekarze dentyści

K9.REJ-035 Kartuzy, powiat kartuski – lekarze

K9.REJ-036 Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

K9.REJ-037 Kartuzy, powiat kartuski – lekarze dentyści

K9.REJ-038 Kościerzyna, powiat kościerski – lekarze

K9.REJ-039 Puck, powiat pucki – lekarze

K9.REJ-040 Puck, Wejherowo, powiat pucki i wejherowski – lekarze dentyści

K9.REJ-041 Starogard Gdański, powiat starogardzki – lekarze

K9.REJ-042 Starogard Gdański, powiat starogardzki – lekarze dentyści

K9.REJ-043 Sopot – lekarze

K9.REJ-044 Sopot – lekarze dentyści

K9.REJ-045 Tczew, powiat tczewski – lekarze

K9.REJ-046 Wejherowo – Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy – lekarze

K9.REJ-047 Wejherowo, powiat wejherowski – lekarze

K9.REJ-048 NZOZy Gdynia, praktyki lekarskie – lekarze

K9.REJ-049 NZOZy Gdańsk, praktyki lekarskie – lekarze 1

K9.REJ-050 NZOZy Gdańsk, praktyki lekarskie – lekarze 2

K9.REJ-051 Praktyki lekarskie w Gdyni – lekarze dentyści 1

K9.REJ-052 Praktyki lekarskie w Gdyni – lekarze dentyści 2

K9.REJ-053 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 1

K9.REJ-054 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 2

K9.REJ-055 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 3

K9.REJ-056 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 4

K9.REJ-057 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 5

K9.REJ-058 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 6

K9.REJ-059 Grupa lekarzy – Seniorzy

K9.REJ-060 Grupa lekarzy dentystów – Seniorzy

K9.REJ-061 Lekarze nie umieszczeni na listach innych rejonów wyborczych

K9.REJ-062 Lekarze dentyści nie umieszczeni na listach innych rejonów wyborczych

K9.REJ-063 Młodzi Lekarze – PWZ 2016

K9.REJ-064 Młodzi Lekarze – PWZ 2017

K9.REJ-065 Młodzi Lekarze – PWZ 2018

K9.REJ-066 Młodzi Lekarze – PWZ 2019

K9.REJ-067 Młodzi Lekarze – PWZ 2020

K9.REJ-068 Lekarze stażyści

K9.REJ-069 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2016

K9.REJ-070 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2017

K9.REJ-071 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2018

K9.REJ-072 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2019

K9.REJ-073 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2020

K9.REJ-074 Lekarze dentyści stażyści

RADA 41-21 zał do uchw podział izby na rejony

OKW uchwała 4 imienne listy rejonów

 

 

 • Wybory do organów okręgowych izb lekarskich kadencji IX

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, że przygotowania do wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy oraz do innych organów okręgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej IX kadencji weszły w kolejną fazę przygotowań.

Nadchodzący tydzień pozwoli zakończyć tworzenie imiennych list rejonów wyborczych – w braku przeszkód uchwała w tej sprawie zostanie podjęta przez Okręgową Komisję Wyborczą w dniu 29 kwietnia 2021r.

Niezwłocznie po tej dacie listy rejonów zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej naszej Izby, wyłożone do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, a także zostaną Państwo indywidualnie poinformowani o wpisie na listę danego rejonu.

Kolejne 30 dni po opublikowaniu list rejonów w BIP będą przeznaczone na umożliwienie Państwu przenoszenia się pomiędzy rejonami. Ewentualna zmiana rejonu będzie możliwa w drodze indywidualnie składanych wniosków.

Dalsze etapy prac wyborczych przedstawiają się następująco:

1) ostateczne ustalenie listy członków rejonu wyborczego i liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy, rozpatrywanie wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu – do końca maja/początku czerwca 2021r.,

2) etap wyłaniania kandydatów w rejonach – daty graniczne podamy już wkrótce

– Okręgowa Komisja Wyborcza ogłosi w PMLu oraz w BIP informacji o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych,

– kandydaci mogą być zgłaszania przez członków rejonów wyborczych,

– Okręgowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę ustalającą listy kandydatów w rejonach;

3) głosowania w rejonach wyborczych – najpóźniej do 30 listopada 2021r.,

4) ogłoszenie wyników wyborów – najpóźniej do 15 grudnia 2021r.,

5) rozpatrywanie protestów wyborczych – najpóźniej do 15 stycznia 2022r.,

6) kolejne tury wyborów (gdy konieczne) – najpóźniej do 15 stycznia 2022r.,

7) zwołanie sprawozdawczo-wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy – wybory do pozostałych organów – najpóźniej do 31 marca 2022 roku,

8) zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy – najpóźniej do 31 maja 2022 roku;

Jednocześnie w związku z najbliższymi etapami prac poniżej przedstawiamy Państwu kilka najważniejszych informacji z tym związanych:

Minimalna liczebność rejonu wyborczego została ustalona uchwałą nr 9/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021r.na 40 osób, a maksymalna na 800 osób.

Przy ewentualnym rozważaniu zgłaszania kandydatur proszę mieć na uwadze, że współczynnik wyborczy został ustalony ww. uchwałą na 1:40 – oznacza to, że 40 osób może wskazać 1 delegata. Jeżeli w wyniku podzielenia ogólnej liczby członków rejonu przez 40 reszta z dzielenia jest większa niż 0.5 rejon taki jest upoważniony do wyboru dodatkowego kandydata.

Przykładowo:

rejon liczący 59 osób (40 + 19) jest uprawniony do wyboru 1 delegata ze wszystkich zgłoszonych w tym rejonie kandydatów, ale już rejon liczący 61 osób (40 + 21) może wybrać 2 delegatów;

Wobec trwających prac zachęcamy Państwa do zapoznania się listami rejonów wyborczych ustalonymi dla obecnej kadencji – zostaną one opublikowane na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – oraz weryfikację ich aktualności.

Wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu wyborczego – WNIOSEK O PRZENIESIENIE DO INNEGO REJONU WYBORCZEGO 

Wzór wniosku zgłoszenia kandydata – KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA OZL 

O kolejnych etapach wyborów będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

 • Uchwała nr 41/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2021r.

w sprawie podziału izby na rejony wyborcze

 OKW uchwala podział izby na rejony

OKW zał do uchw podział na rejony

 

 • Uchwała nr 9/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021r.

w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego

 OKW uchwała współczynnik wyborczy 2022-26

 

 • Koniec terminu składania wniosków o utworzenie rejonu wyborczego

W dniu 21 kwietnia b.r. mija termin na składanie wniosków o utworzenie rejonu wyborczego na wniosek grupy lekarzy.  Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie organizowania wyborów na delegatów oraz do organów i stanowiska w tych organach na kolejną kadencję 2022-2026.

Wielokrotnie informowaliśmy Państwa, że istnieje możliwość utworzenia rejonu na wniosek grupy zainteresowanych lekarzy lub lekarzy dentystów.

Zgodnie z regulaminem wyborczym wniosek o utworzenie swojego rejonu może złożyć grupa lekarzy, grupa lekarzy dentystów lub grupa lekarzy i lekarzy dentystów (rejon mieszany) – członków tej samej delegatury lub obszaru izby (§ 13 pkt 8 regulaminu wyborczego).

Termin na składanie takich wniosków mija już w najbliższą środę!

Przypominamy, że minimalna liczba osób tworzących dany rejon wynosi 40. W załączeniu przestawiamy również wzór wniosku o utworzenie rejonu zaznaczając, że wniosek ten musi być złożony pisemne.

Wniosek o rejon

Przewodniczący OKW

dr n. med. Roman Budziński

Koniec terminu składania wniosków o utworzenie rejonu wyborczego

Koniec terminu składania wniosków o utworzenie rejonu wyborczego

W dniu 21 kwietnia b.r. mija termin na składanie wniosków o utworzenie rejonu wyborczego na wniosek grupy lekarzy.  Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie organizowania wyborów na delegatów oraz do organów i stanowiska w tych organach na kolejną kadencję 2022-2026.

Wielokrotnie informowaliśmy Państwa, że istnieje możliwość utworzenia rejonu na wniosek grupy zainteresowanych lekarzy lub lekarzy dentystów.

Zgodnie z regulaminem wyborczym wniosek o utworzenie swojego rejonu może złożyć grupa lekarzy, grupa lekarzy dentystów lub grupa lekarzy i lekarzy dentystów (rejon mieszany) – członków tej samej delegatury lub obszaru izby (§ 13 pkt 8 regulaminu wyborczego).

Termin na składanie takich wniosków mija już w najbliższą środę!

Przypominamy, że minimalna liczba osób tworzących dany rejon wynosi 40. W załączeniu przestawiamy również wzór wniosku o utworzenie rejonu zaznaczając, że wniosek ten musi być złożony pisemne.

Wniosek o rejon

 

Przewodniczący OKW

dr n. med. Roman Budziński

-->