Wybory 2017

 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją wyborczą

Przedstawiamy instrukcję wyborczą dla członków komisji skrutacyjnej. Powinny się z nią zapoznać osoby, które chcą poznać przebieg głosowania. O terminie i miejscu głosowania zawiadamia Biuro Izby listem imiennym do każdego członka rejonu. Przypominamy, że wybory w rejonach odbywają się od 1 czerwca do 31 października 2017 r.

Joanna Dałek

dyrektor Biura OIL w Gdańsku

Instrukcja wyborcza

 

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w rejonach wyborczych

W dniu 1 czerwca 2017r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku dokonała zamknięcia list kandydatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Tym samym rozpoczyna się faza wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy, która potrwa do dnia 31 października 2017r.

W najbliższych miesiącach będą Państwo otrzymywali pocztą zawiadomienia o miejscu i terminie, okresie oraz sposobie głosowania w rejonach wyborczych wraz kartami do głosowania i niezbędnymi kopertami.

 

OSTATECZNA LISTA KANDYDATÓW

Alfabetyczna lista kandydatów

Listy kandydatów wg rejonów

INFORMACJE O KANDYDATACH

K8-REJ-053 Praktyki lekarskie w Gdańsku - lekarze dentyści 1

K8-REJ-059 Grupa lekarzy - Seniorzy

K8-REJ-060 Grupa lekarzy dentystów - Seniorzy

 

Poniżej instrukcja głosowania w wyborach:

 1. Proszę zapoznać się z listą kandydatów i ewentualnie z dodatkowymi o nich informacjami umieszczonymi na stronie internetowej izby.
 2. Na Karcie do głosowania (kolor zielony) proszę dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku znaku „x”, „+” lub „v”. Można zaznaczyć maksymalnie tylu kandydatów, ile wynosi liczba mandatów dla danego rejonu wyborczego, podana na Karcie do głosowania.
 3. Karty do głosowania, na których nie wskazano żadnego kandydata – tzw. „puste głosy”, są traktowane jako głosy wstrzymujące się.
 4. Kartę do głosowania należy umieścić w nieoznakowanej, najmniejszej z nadesłanych kopert. Zaklejona, nieoznakowana koperta z Kartą do głosowania to GŁOS wyborczy.
 5. GŁOS wyborczy proszę włożyć do koperty zwrotnej – z wydrukowanym adresem Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Gdańsku.
 6. Po zaklejeniu koperty zwrotnej GŁOS należy autoryzować przystawiając w zaznaczonym polu na jej odwrocie imienną pieczątkę lekarską oraz złożyć podpis. Niedokonanie tych czynności spowoduje nieważność oddanego głosu.
 7. Taką przesyłkę należy wysłać pocztą lub przekazać do Okręgowej Komisji Wyborczej OIL, przestrzegając podanego w zawiadomieniu czasu głosowania. Przesyłka zwrotna jest już opłacona.

 

GŁOS = wypełnioną Kartę do głosowania, zaklejoną w białej kopercie, można również wrzucić do urny wyborczej osobiście, jeżeli nie skorzystamy z możliwości głosowania korespondencyjnego.

 

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

Okręgowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że zakończono ustalanie ostatecznych list wyborczych w poszczególnych rejonach i najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2017 roku zostaną one opublikowane na stronie internetowej OIL w Gdańsku. W kolejnym etapie będą Państwo mieli możliwość zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji VIII. Nie ma ograniczeń co do liczby zgłoszonych kandydatów. Liczba delegatów (maksymalna liczba przedstawicieli, którą może wybrać rejon) zostanie określona po ustaleniu ostatecznej liczebności poszczególnych rejonów.

Zgłoszenia może dokonać zarówno sam kandydat, jak i członek danego rejonu wyborczego, w którym startuje kandydat. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, poprzez wypełnienie poniższego wzoru zgłoszenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól i złożenie podpisów we właściwych miejscach. Ewentualne braki w zgłoszeniu mogą skutkować nieuwzględnieniem lekarza lub lekarza dentysty na liście kandydatów. Pisemne zgłoszenia należy składać w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk) lub wysłać pocztą. Zgłoszenie musi wpłynąć do OIL w Gdańsku najpóźniej w dniu 31 maja 2017r. 

 

KARTA_ZGLOSZENIA_KANDYDATA_NA_DELEGATA_NA_OKREGOWY_ZJAZD_LEKARZY1

 

OSTATECZNE LISTY REJONÓW WYBORCZYCH

Listy imienne rejonów

Listy imienne w jednym pliku PDF

Obwieszczenie wygaśnięcie Milczarczyk

17 uchwała liczba mandatów

liczba mandatów

4_2017 uchwała ostateczne listy

3_2017 uchwała terminy zgłaszania kandydatur (1)

 

UCHWAŁA Nr 12 X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych

 

UWAGA! IMIENNE LISTY REJONÓW WYBORCZYCH

Wnioski o przeniesienie do innego rejonu wyborczego mogą być składane do dnia 30 marca 2017r. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby OIL w Gdańsku. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie zmian rejonów w obrębie poszczególnych części izby (Gdańsk, Delegatura Elbląska, Delegatura Słupska). Ostateczne listy członków rejonów - po rozpoznaniu wniosków o przeniesienie - zostaną opublikowane do dnia 14 kwietnia 2017r.

Rejony 2.2017

uchwała imienne listy

Uchwała nr 13/17/Rd w sprawie podziału na rejony

Lista nazw rejonów

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, o rozpoczęciu przygotowań do WYBORÓW DELEGATÓW na okręgowe zjazdy lekarzy oraz do innych organów okręgowych izb lekarskich, jak również do organów Naczelnej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji. Harmonogram wyborczy jest następujący:

 1. do dnia 28 lutego 2017r. - przedstawienie propozycji rejonów wyborczych,
 2. do dnia 14 kwietnia 2017r. - ostateczne ustalenie listy członków rejonu wyborczego oraz liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy, jak również rozpatrywanie wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu,
 3. do dnia 15 maja 2017r. - ustalenie listy kandydatów w rejonach wyborczych
 4. do dnia 31 października 2017r. - głosowania w rejonach wyborczych
 5. do dnia 15 listopada 2017r. - ogłoszenie wyników wyborów
 6. do dnia 15 grudnia 2017r. - rozpatrywanie protestów wyborczych
 7. do dnia 31 stycznia 2018r. - kolejne tury wyborów (w razie konieczności)
 8. do dnia 31 marca 2018r. - zwołanie sprawozdawczo – wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy – wybory do pozostałych organów
 9. do dnia 31 maja 2018r. - zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy

Obecnie rozpoczęliśmy prace nad tworzeniem propozycji imiennych list członków rejonów wyborczych. W związku z tym poniżej przedstawiamy Państwu kilka najważniejszych informacji z tym związanych.

A zatem: uchwałą 45/16/RD Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 27 października 2016r., minimalna liczebność rejonu wyborczego została ustalona na 50 osób, natomiast maksymalna na 1000 osób. Ponadto rejony wyborcze mogą obejmować zakłady lecznicze, jednostki podziału terytorialnego kraju (np. gmina lub kilka gmin), jak również grupy lekarzy. Dodatkowo grupa lekarzy i/lub lekarzy dentystów z obszaru tej samej delegatury, licząca nie mniej niż 50 osób, może złożyć pisemny wniosek o utworzenie tzw. ,,indywidualnego'' rejonu wyborczego, składającego się z listy osób składających taki wniosek. Wzór wniosku o utworzenie w/w rejonu publikujemy dla Państwa poniżej. Przy ewentualnym tworzeniu indywidualnego rejonu wyborczego proszę uwzględnić współczynnik wyborczy, który został ustalony w/w uchwałą na 1:50 – co oznacza, że 50 osób może wskazać tylko jednego delegata. Jeżeli na skutek podzielenia ogólnej liczby członków rejonu przez 50, reszta z dzielenia jest większa niż 0,5 – rejon taki jest upoważniony do wyboru dodatkowego kandydata. Przykładowo: rejon liczący 126 członków może wybrać 3 kandydatów (50+50+26 – reszta z dzielenia 26/50 jest większa niż 0,5), ale rejon liczący 120 członków – już tylko 2 kandydatów (50+50+20 – reszta z dzielenia 20/50 jest mniejsza niż 0,5).

Zważywszy na powyższe, zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustalonymi dla obecnej kadencji listami rejonów wyborczych, które zostały opublikowane na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), jak również o weryfikację ich aktualności. Informacje przekazane przez Państwa zostaną uwzględnione przy tworzeniu propozycji imiennych list rejonów.

Ogłoszenie wstępnych list rejonów wyborczych nastąpi do dnia 28 lutego. Wstępne imienne listy członków rejonu wyborczego zostaną ogłoszone za pośrednictwem BIP, jak również udostępnione do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. O wpisie na listę członków rejonu wyborczego zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie.

Lekarz lub lekarz dentysta umieszczony na liście określonego rejonu wyborczego, może w terminie 30 dni od daty opublikowania listy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), wystąpić do okręgowej komisji wyborczej o umieszczenie go na liście innego rejonu wyborczego istniejącego w obrębie tej samej delegatury. Wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu zamieszczamy poniżej.

 

Wniosek o utworzenie innego rejonu wyborczego

Wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego