Koleżanki i Koledzy Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Pismem znak ZK-IX.6310.22.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski a także pismem znak WZ-V.967.11.68.2020.MK z dnia 16 kwietnia 2020r. Wojewoda Pomorski, zwrócili się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku z pilną prośbą o przekazanie Państwu zapytania o gotowość podjęcia się pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ( załącznik nr 1 pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) oraz województwa pomorskiego ( załącznik nr 2 pismo Wojewody Pomorskiego).

Wobec powyższego w związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy informuję, że Okręgowa Izba Lekarska w Gdańska drogą mailową na adres oil@oilgdansk.pl przyjmuje do poniedziałku 20 kwietnia 2020r. a także po tym terminie w razie sukcesywnego zgłaszania się, dobrowolne zgłoszenia osób gotowych podjęcia się pracy przy zwalczaniu epidemii.

Każdy z Państwa w takim zgłoszeniu podaje dobrowolnie: imię i nazwisko, nr pesel, adres miejsca zamieszkania, dotychczasowe miejsca wykonywania świadczeń zdrowotnych, telefon komórkowy.

Informuje jednocześnie, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) zgłaszająca się osoba nie może podlegać ustawowemu wykluczeniu i będzie musiała zadeklarować pisemnie, że :

  1. nie ukończyła 60 lat,
  2. nie jest w ciąży,
  3. nie jest osobą wychowującą samotnie dzieci do 18 lat,
  4. nie jest osobą wychowującą dziecko w wieku do 14 lat,
  5. nie jest osobą wychowującą dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  6. jest osobą wychowującą dziecko powyżej 14 lat wspólnie z osobą, której przysługuje władza rodzicielska, i nie jest ona skierowana do działań związanych ze zwalczaniem epidemii,
  7. nie jest osobą, u której orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy,
  8. nie jest inwalidą ani osobą z orzeczonymi chorobami przewlekłymi.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać odpowiednio pod nr telefonu 89 52 32 595 lub kierując zapytania drogą mailową na adres katarzyna.dosla@uw.olsztyn.pl bądź nr telefonu 58 3077 178 , adres email: sekretariat@gdansk.uw.gov.pl

pismo Wojewody WARM-MAZ

pismo Wojewody Pomorskiego

 

Możliwość komentowania została wyłączona.