W maju 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która jednoznacznie określa, iż w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) mogą być zamieszczane wyłącznie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co do których przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny do nieruchomości.

Zgodnie z nowym art. 16a ustawy, każdy przedsiębiorca (w tym lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską) jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adres wskazał w CEiDG. Nie ma w tym wypadku znaczenia rodzaj tytułu prawnego (np. własność, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia). Istotne jest jedynie, aby dla każdego adresu prowadzonej działalności (głównego lub dodatkowych) istniał ważny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości nie muszą być dołączane do wniosku o wpis lub zmianę danych w CEiDG. Niemniej jednak, w wypadku powzięcia przez Ministra Gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, może on wezwać przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie (np. poprzez wykreślenie miejsca, co do którego przedsiębiorca nie posiada już tytułu prawnego), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W wypadku nieprzedstawienia żądanych dokumentów albo niedokonania zmiany wpisu Minister może w drodze decyzji administracyjnej wykreślić przedsiębiorcę z CEiDG.
W związku z powyższymi zmianami należy rozważyć wykreślenie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, co do których lekarz nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości (np. w zakresie świadczeń kontraktowych). Nowi przedsiębiorcy powinni natomiast pamiętać, aby do CEiDG wpisywać wyłącznie adresy miejsc, w których posiadają tytuł prawny do lokalu.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.