Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż w dniu 7 listopada 2014r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014r., poz. 1544). Rozszerza ono w znacznym stopniu krąg lekarzy obowiązanych do posiadania kas fiskalnych.

    Zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem z obowiązku instalowania kasy fiskalnej zwolnieni byli co do zasady lekarze, których obrót z tytułu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. pacjentów z ulicy) nie przekroczył 20.000zł rocznie. Od 1 stycznia 2015r. to zwolnienie kwotowe zostało w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów usunięte. W tym stanie rzeczy lekarze i lekarze dentyści udzielający świadczeń zdrowotnych prywatnym pacjentom w ramach swoich praktyk zawodowych będą obowiązani do zainstalowania kas fiskalnych w roku 2015, bez względu na poziom osiąganych z tego tytułu obrotów. Daty graniczne instalacji kas fiskalnych przedstawiają się następująco:
 
1 marca 2015r.    osoby prowadzące działalność gospodarczą w roku 2014 i kontynuujące ją w roku 2015       
2 miesiące od końca miesiąca, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą    osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w roku 2015       
2 miesiące od końca miesiąca, w którym wznowiono działalność gospodarczą    osoby wznawiające działalność w roku 2015 (np. po okresie zawieszenia)    

    Z obowiązku instalowania kas fiskalnych zwolnieni będą prawdopodobnie lekarze i lekarze dentyści prowadzący wyłącznie praktyki kontraktowe (wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego), z uwagi na fakt świadczenia w takim wypadku usług wyłącznie na rzecz podmiotów leczniczych, a nie poszczególnych pacjentów. Kasy nie będą prawdopodobnie również musiały instalować osoby, które udzielają świadczeń wyłącznie w ramach własnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przy czym OIL w Gdańsku wystąpiła w tym zakresie o szczegółowe wyjaśnienie sytuacji prawnej tych lekarzy do doradcy podatkowego.
    Przypominamy również, że zgodnie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnikowi, który zainstaluje kasę fiskalną w obowiązujących terminach, przysługuje prawo do odliczenia kwotę wydatkowanej na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.