W ostatnim czasie, część praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych rozpoczęło pobieranie od pacjentów tzw. dodatkowych opłat covidowych przy udzielaniu świadczeń komercyjnych, które są związane z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów zapewnienia wymogów sanitarnych podczas stanu epidemii. Należy w tym zakresie przypomnieć, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, to właściciel samodzielnie określa – w ramach regulaminu organizacyjnego – wysokość opłat za wszelkie świadczenia zdrowotne. Brak jest zatem przeszkód prawnych do pobierania od pacjentów opłat przewidzianych w cenniku usług. Pacjent powinien być jednak przed wykonaniem usługi wyraźnie poinformowany o jej koszcie, tak aby mógł świadomie wyrazić zgodę na zawarcie z placówką umowy przewidującej obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Opłata ta nie powinna być zatem przed pacjentem zatajana przed przystąpieniem do realizacji usługi.

Również w świetle stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16450) pobieranie dodatkowych opłat jest dopuszczalne, jeżeli o dodatkowych kosztach pacjent jest informowany przed wykonaniem zabiegu, odbyciem wizyty czy udzieleniem innego świadczenia zdrowotnego.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.