Łukasz Szmygel i Arkadiusz Szycman – delegaci Komisji Młodych Lekarzy z OIL w Gdańsku – spotkali się 8 grudnia br z wiceministrem zdrowia Sławomirem Neumannem, aby zaprotestować przeciwko wprowadzanym zmianom w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
– Rozmowy na ten temat z posłami oraz senatorami, w sejmowych i senackich komisjach finansów, prowadziliśmy od kilku tygodni – mówi Łukasz Szmygel przewodniczący KML w Gdańsku. – Mimo pism z naszymi stanowiskami, spotkań na na różnych szczeblach w dalszym ciągu osoby decyzyjne w Sejmie nie podzielają naszego punktu widzenia.


Co niepokoi młodych lekarzy?   
Przede wszystkim niedopuszczalne jest, aby tak ważne i daleko idące zmiany były uchwalane przy okazji pakietu ustaw okołobudżetowych, bez konsultacji ze środowiskiem lekarskim – uważają delegaci KML z Gdańska. – Komisja Finansowa to nie jest właściwe miejsce do omawiania tego typu problemów. Ten sposób legislacji jest wbrew zasadom obowiązującym w praworządnym państwie.
Podczas wizyty lekarze dowiedzieli się też, co kierowało ustawodawcą przy zgłaszaniu omawianego projektu. Jak to często bywa u podstawy wszystkiego leżą pieniądze, a właściwie potrzeba ich zaoszczędzenia. Jednak, czy sprawy tak istotne jak kształcenie kadr medycznych, zapewnienie  bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli są najlepszym miejscem do szukania oszczędności? Od lat problemem jest finansowanie rezydentur z Funduszu Pracy. Wynikiem tego jest okrojona ilość środków jaką można przeznaczyć na ten cel. W budżecie Ministerstwa Zdrowia również nie ma wystarczających środków, aby móc ten obowiązek przejąć, przez co sytuacja w dużej mierze wydaje się być bez wyjścia.
– Poseł Neumann za ciekawą i wartą rozwinięcia uznał naszą propozycję „szybkiej ścieżki” uzyskania specjalizacji – dodaje Arkadiusz Szycman zastępca sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. – Umożliwiałaby ona maksymalnie racjonalne wykorzystanie miejsc szkoleniowych. Pomysł ten szczególnie ważny wydaje się w przypadku specjalizacji szczegółowych, w których liczba miejsc szkoleniowych jest  ograniczona. Sprawą decydującą i najtrudniejszą może okazać się zapewnienie finansowania tego rozwiązania. Rozmowy na ten temat mają być jednak kontynuowane.

A co cieszy?
Wprowadzona do pakietu ustaw okołobudżetowych poprawka umożliwiająca przeniesienie, przyznanej rezydentury do innego województwa. – Obawiamy się jednak, że będzie to jedyny sukces jaki uda się nam osiągnąć młodym lekarzom – mówią delegaci gdańskiej KML. – Z pewnością będziemy kontynuowali działania na rzecz obrony interesów młodych lekarzy. Postaramy się, aby takie pomysły jak „szybka ścieżka” uzyskania specjalizacji ujrzały światło dzienne.
Arkadiusz Szycman, red.

Możliwość komentowania została wyłączona.