W ostatni weekend maja w Gdańsku odbyła się XXIV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Tym razem to my, Komisja Młodych Lekarzy z Gdańska, występowaliśmy w roli gospodarzy tego ważnego wydarzenia. Rangę naszej konferencji podniósł fakt, iż równolegle towarzyszyły jej Konwent Prezesów Izb Lekarskich, Ogólnopolska Konferencja Redaktorów Pism Lekarskich oraz II Pomorska Konferencja Prawników Izb Lekarskich. Wszystkie te wydarzenia zorganizowane zostały przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.

Młodzi lekarze o swoich problemach

Pierwszego dnia 29 maja 2015 r. w budynku Izby Lekarskiej w Gdańsku odbyło się spotkanie robocze. Na  wstępie pani Beata Krudkopad-Szaturska zapoznała nas z tajnikami tzw. kompetencji miękkich, dzięki warsztatom „Tajemnice skutecznej komunikacji”. Kiedy już poznaliśmy sekrety skutecznej negocjacji i „stawiania na swoim”, przeszliśmy do realizacji kolejnego punktu spotkania – podsumowania roku działalności Komisji Młodych Lekarzy, oceny naszych wspólnych działań oraz ich owoców. Ponadto kolejny raz omówiona została aktualna sytuacja młodych lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych częściach kraju. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że nasza działalność jest potrzebna, a lista wyzwań i problemów nadal jest bardzo długa. Na koniec oficjalnej części spotkania analizowaliśmy przesłane uprzednio przez poszczególne Komisje propozycje apeli i stanowisk. Tym samym zakończył się dla nas ciężki, piątkowy dzień pracy i z czystym sumieniem mogliśmy udać się do hotelu, aby kontynuować rozmowy na mniej formalnym gruncie.

 

Medialna machina a w niej lekarze

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się panelem dyskusyjnym, który poprowadził Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński wspólnie z Ryszardem Golańskim (Gazeta Lekarska). W panelu wzięli udział wszyscy goście: prezesi, młodzi lekarze, redaktorzy pism medycznych oraz prawnicy. W pierwszej kolejności poruszyliśmy problem niezwykle dla nas istotny, czyli kształt mediów samorządu lekarskiego. W tym zakresie szczególną uwagę poświęciliśmy oczekiwaniom dotyczącym komunikacji wewnętrznej oraz kreowaniu właściwego wizerunku lekarza w mediach publicznych. Należy wskazać w tym zakresie na szczególną rolę „Gazety Lekarskiej”, która obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji miała miejsce projekcja filmu stworzonego specjalnie na ów jubileusz a także prezenacja nowej szaty graficznej wirtualnej odsłony „Gazety Lekarskiej”. Należy także podkreślić, że dzięki ciekawym wypowiedziom i prelekcjom redaktorów pism medycznych, zostaliśmy wprowadzeni w tajniki medialnej machiny. Po tych ekscytujących wydarzenia przyszedł czas na łyczek kawy i pierwsze kuluarowe dyskusje.

Młodzi lekarze mówią o sobie 

Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi panel. W nim szeroką inicjatywą wykazali się przedstawiciele młodych lekarzy, którzy przygotowali i przeprowadzili ankietę wśród dwóch grup: studentów medycyny i lekarzy-stażystów oraz wśród lekarzy z Prawem Wykonywania Zawodu. Opierając się na uzyskanych wynikach sformułowano tematy do dyskusji, do której wprowadzali nas kolejno Ewelina Pączek, Arkadiusz Szycman, Agnieszka Niemirycz- Makurat i Agnieszka Poznańska. Pod dyskusję poddano następujące zagadnienia:

–        Likwidacja stażu podyplomowego – za i przeciw.

–        Jakość i dostępność kształcenia podyplomowego lekarzy.

–        Młody lekarz za granicą, czyli co zmusza polskich młodych lekarzy do opuszczania kraju?

–        Specjalizacje stomatologiczne w procesie kształcenia lekarzy dentystów.

Wskazane tematy wywołały szeroką dyskusję. Wypowiadali się zarówno młodzi lekarze, jak i nasi starsi koledzy a także zaproszeni goście. Swoje zdanie wyraził m.in. prof. dr hab. med.  Janusz Moryś – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który wskazywał na konieczność weryfikacji w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów przez studentów medycyny. Warto podkreślić, że zdaniem znamienitego gościa pole do dyskusji nad formą stażu jest i powinno być otwarte. Ponadto wyraził on także swój niepokój w związku z nieprzygotowaniem bazy dydaktycznej dla studentów pozbawionych stażu oraz niedostateczne przygotowanie uczelni do nowych programów kształcenia. Swoje zdanie wyraził  również Jerzy Kruszyński – przewodniczący Komisji Kształcenia NRL, który potwierdził negatywne stanowisko Samorządu Lekarskiego w sprawie likwidacji stażu oraz wypowiedział się w sprawie jakości kształcenia, wyrażając niepokój dotyczący szybkiej ścieżki kształcenia, polegającej na tym, że nowe roczniki kierunku lekarskiego kończą studia bez odbycia stażu i rozpoczynają 5-letnią specjalizację modułową. W tym kontekście wielokrotnie padały pytania: jakie będą tego skutki, jacy będą specjaliści.

Wątpliwości te starała się rozwiać Jolanta Orłowska- Heitzman dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, która wytrwale broniła Ministerstwa Zdrowia przed zarzutami zbyt małej liczby rezydentów, nieprzygotowanej bazy dydaktycznej czy średnio ocenianej w ankietach jakości kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

W ostatniej części debaty głos zabrali lekarze dentyści, którzy poruszyli problem braku dostępu do specjalizacji dentystycznych oraz problemy z uzyskaniem akredytacji przez nowe placówki. Burzliwe dyskusje rozbudziły w nas wilczy apetyt, jednakże udało się go zaspokoić pysznym obiadem, który zakończył kolejną część konferencji.

Apele młodych lekarzy

Po posiłku zebraliśmy się ponownie w gronie młodych lekarzy, aby podsumować dwa dni konferencji. Po długich rozmowach, bogatsi o wiedzę zaczerpniętą z toczących się od rana dyskusji oraz doświadczenie, którym chętnie dzielili się z nami nasi starsi Koledzy i Koleżanki, ustaliliśmy wspólne apele i stanowiska. Wśród nich między innymi:

 1. Apel do Ministra Zdrowia w sprawie uproszczenia przepisów wykonawczych dotyczących wpisu na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów
 2. Apel do Ministra Zdrowia wprowadzenie ogólnopolskiego zintegrowanego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydenckim i pozarezydenckim
 3. Apel do Ministra Zdrowia w sprawie nadania praw pracowniczych lekarzom i lekarzom dentystom realizujących program specjalizacji w ramach umów cywilno-prawnych bez wynagrodzenia.
 4. Apel do Ministra Zdrowia w sprawie podniesienia płac lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim.
 5. Apel do Ministra Zdrowia w  sprawie systemu szkolenia specjalistycznego lekarzy dentystów
 6. Apel  do Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie możliwości ewaluacji nowych programów specjalizacyjnych
 7. Apel do Ministra Zdrowia o możliwość przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w trakcie odbywania ostatniego roku specjalizacji.
 8. Apel do Okręgowych Rad Lekarskich  niezatrudnianie w ramach umów cywilno  – prawych bez wynagrodzenia
 9. Apel do Ministra Zdrowia o przywrócenie stażu podyplomowego.

 

Podjęliśmy również dwa stanowiska:

 1. Stanowisko wyrażające zaniepokojenie nadmiernym czasem pracy lekarzy 
 2. Stanowisko poparcia ogólnopolskiego protestu pielęgniarek i położnych

 Pełni nadziei na powodzenie naszych działań oraz uwzględnienie wypracowanych na konferencji stanowisk, zakończyliśmy oficjalną część gdańskiego spotkania. Dzień zakończył się uroczystą kolacją oraz dobrą zabawą.

Trzeci dzień konferencji zarezerwowany był już na same przyjemności. Chcąc przybliżyć uczestnikom historię oraz piękno naszego miasta zaproponowaliśmy im zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK oraz spotkanie z kustoszem Muzeum Narodowego w Gdańsku, który oprowadził nas po tej placówce. Wyrażając nadzieję, że wspaniałym gościom spodobało się nasze miasto, zakończyliśmy tym miłym akcentem XXIV Ogólnopolską Konferencję Młodych Lekarzy.

 Aleksandra Rutkowska

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.