Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami, które dotyczą:

a)obowiązku przekazywania raportów z audytu klinicznego wewnętrznego przez jednostki ochrony zdrowia, oraz

b)zdobycia uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby, które na dzień 23 września 2019 r. ich nie posiadały,

– przekazuje poniżej informacje potwierdzone przez eksperta Komisji Stomatologicznej NRL  Pana dr. Pana E. Araszkiewicza.

Ad a) Raporty z audytów klinicznych wewnętrznych.

Przepis art. 33v ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 listopada 2000 r. Prawo atomowe, który zawiera obowiązek sporządzania i przekazywania raportów  z audytu klinicznego wewnętrznego przez jednostki ochrony zdrowia, wszedł w życie 23 września 2019 r. Od tego czasu na jednostkach ochrony zdrowia spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazywania kierownikowi jednostki ochrony zdrowia raportu z audytu klinicznego wewnętrznego.

Ustawa prawo atomowe zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia wzoru raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego oraz wzoru raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego (art. 33x). Jednak jak dotąd nie zostało wydane rozporządzenie na mocy art. 33x.

Przepis przejściowy zawarty w art. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, określa że do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33x ustawy zmienianej w art. 1 raport z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego oraz raport z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego zawierają:

1)nazwę i adres jednostki ochrony zdrowia, w której przeprowadzono audyt kliniczny;
2)informację o rodzaju działalności prowadzonej przez jednostkę ochrony zdrowia, w której przeprowadzono audyt kliniczny, w tym wskazanie rodzaju procedur szczegółowych wykonywanych w tej jednostce;
3)określenie zakresu przedmiotowego przeprowadzonego audytu klinicznego, w tym wskazanie rodzaju procedur szczegółowych podlegających sprawdzeniu w ramach audytu klinicznego;
4)informacje, o których mowa w art. 33v ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1;
5)opis ustaleń dokonanych podczas audytu klinicznego, w tym także ewentualne zalecenia dla jednostki ochrony zdrowia;
6)datę przeprowadzenia audytu klinicznego;
7)imiona i nazwiska osób przeprowadzających audyt kliniczny;
8)podpisy osób, o których mowa w pkt 7.

W pkt 4)  jest odwołanie do art. 33v ust. 6 ustawy prawo atomowe,  z którego wynika, że w raporcie trzeba podać przegląd procedur szczegółowych stosowanych w jednostce ochrony zdrowia, w ramach którego wyodrębnia się:

a)analizę procedur szczegółowych oraz praktyki ich stosowania, w tym liczbę zastosowań procedur szczegółowych w podziale na pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć,

b)dane pozwalające określić wielkość narażenia pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć, oraz porównanie tych wielkości z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi, w przypadku gdy zostały określone;

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przygotowało wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej), który został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej oraz informacje o trybie przekazywania raportów z audytów klinicznych wewnętrznych znajduje się na stronie internetowej Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia


Ad b) Zdobycie uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby, które na dzień 23 września 2019 r. ich nie posiadały.

Osoby, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy prawo atomowe tj. 23.09.2019 r. nie posiadały uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta, mogą uzyskać te uprawnienia w ciągu 5 lat od dnia wejście w życie nowelizacji.

Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 9) z dniem wejścia w życie  ustawy rozpoczyna się bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 33n ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Powyższe potwierdza Główny Inspektor Sanitarny, który w swoim komunikacie wskazał, że:

„Dla osób zobowiązanych do stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, które w dniu 23 września 2019 r. nie posiadały ważnego certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta ustawa Prawo atomowe przewidziała okres 5 lat na uzyskanie wymaganej liczby punktów.”

Link do komunikatu:
https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-dotyczacy-stalego-podnoszenia-kwalifikacji-z-zakresu-ochrony-radiologicznej-pacjenta-przez-osoby-wykonujace-badania-diagnostyczne-zabiegi-lub-leczenie-z-zastosowaniem-promieniowania-jonizujacego-a-takze-osoby-nadzorujace-ich-wykonywanie

Materiały opracowane przez Komisję Stomatologiczną NRL

Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Gdańsku

Lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk

Możliwość komentowania została wyłączona.