Szanowni Państwo,

Jestem pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Obecnie, wraz z zespołem badawczym, realizuję projekt pt. „Wykwalifikowany obcokrajowiec potrzebny od zaraz? Analiza porównawcza reprezentacji medialnych
i doświadczeń życiowych kadr medycznych”.

Głównym celem wspomnianego projektu jest analiza porównawcza przedstawień medialnych i historii życia medyków-migrantów, którzy zdecydowali się mieszkać i pracować w Polsce. Dotychczas zrealizowaliśmy 14 wywiadów pogłębionych z medykami-obcokrajowcami, którzy urodzili się za granicą i na pewnym etapie swojej kariery zawodowej lub edukacyjnej zdecydowali się na pracę lub studia w Polsce.

 

Ze względu na bark oficjalnych danych i trudność dostępu do badanej grupy, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do badanych poprzez upowszechnienie poniższego zaproszenia wśród lekarzy i lekarek zrzeszonych w Państwa Izbie .

 

 

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU MEDYKÓW OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

 

Tytuł projektu: Wykwalifikowany obcokrajowiec potrzebny od zaraz? Analiza porównawcza reprezentacji medialnych i doświadczeń życiowych kadr medycznych

 

Jesteśmy pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Zespół projektowy tworzą socjologowie, politolodzy oraz medioznawcy. Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu medyków obcokrajowców pracujących w Polsce.

 

Cel badania

Głównym celem realizowanego projektu badawczego jest analiza porównawcza przedstawień medialnych i historii życia medyków-migrantów, którzy zdecydowali się mieszkać i pracować w Polsce.

 

Uczestnicy badania

Uczestnikami badania są medycy-obcokrajowcy (lekarze, lekarki, pielęgniarze
i pielęgniarki z dyplomem wyższych uczelni), którzy urodzili się za granicą i na pewnym etapie swojej kariery zawodowej lub edukacyjnej zdecydowali się na pracę lub studia w Polsce. Kraj pochodzenia, status zatrudnienia, status pobytu w Polsce, specjalizacja, miejsce zamieszkania, wiek czy płeć nie stanowią istotnego kryterium selekcji do badania.

 

Zgoda na udział w badaniu

Udział w badaniu jest w pełni dobrowolny, a uczestnicy mogą wycofać się w każdym momencie. Na początku każdego wywiadu ustna zgoda uczestnika zostaje nagrana przez moderatora, a żadne dokumenty zawierające jego/jej imię i nazwisko nie są gromadzone i przetwarzane.

 

Przebieg badania

Główna część badania ma charakter wywiadu pogłębionego (IDI) prowadzonego
w miejscu wskazanym przez osobę badaną lub online, ze względu na pandemię COVID-19. W przypadku wywiadu twarzą w twarz zachowane zostaną wszystkie obowiązujące prawnie procedury. Typowy wywiad trwa ok. 90 minut i jest nagrywany (po uzyskaniu ustnej zgody).

Zaplanowano przeprowadzenie 20 wywiadów pogłębionych z osobami różnych płci, reprezentującymi różne specjalizacje medyczne, mieszkających w różnych województwach, pochodzących z różnych krajów, obecnie pracującymi w polskiej systemie ochrony zdrowia.

Transkrypcja wywiadu zostaje sporządzona przez firmę zewnętrzną, która podpisze oświadczenie o poufności przekazywanych jej danych. Na etapie transkrypcji usuwane są wszelkie imiona i nazwy własne, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby badanej.

Transkrypcje są następnie kodowane w programie Atlas.ti i poddawane analizie tematycznej. Wyniki tej ostatniej procedury posłużą do stworzenia pierwszej wersji maszynopisu, nad którą Kierownik projektu będzie pracował razem z pozostałymi członkami zespołu. Za wszystkie tłumaczenia z języka polskiego na angielski odpowiada Kierownik projektu.

Uczestnictwo w projekcie nie wiąże się z żadnymi możliwymi do zidentyfikowania zagrożeniami.

Wszyscy uczestnicy otrzymają od Kierownika projektu teksty publikacji przyjętych do druku oraz, na życzenie, transkrypcję wywiadu, którego byli uczestnikami.

 

Poufność danych

W celu zachowania poufności zbieranych danych dokonana zostanie anonimizacja transkrypcji, a imię i nazwisko żadnej badanej osoby nie zostanie zapisane oraz przetwarzane, o ile nie zawiera się ono w adresie e-mail tej osoby. Wszystkie adresy e-mail, potrzebne do przesłania badanym publikacji powstałych na bazie projektu, przechowywane są w osobnym pliku i w żaden sposób nie łączą się z transkrypcjami wywiadów. Dane te nie będą przetwarzane do celów innych niż prowadzenie badania naukowego.

 

Finansowanie

Projekt jest finansowany w ramach  działalności  statutowej na rzecz podtrzymania potencjału badawczego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie.

 

Aprobata komisji etycznej

Projekt był oceniany pod względem metodologii badania i zgodności proponowanych procedur z dobrymi praktykami stosowanymi w dziedzinie przez Komisję ds. badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Osoby decyzyjne nie zgłosiły zastrzeżeń do zaproponowanego planu badania i polityki prywatności.

 

Zespół badawczy (osoby do kontaktu)

  • Dr Olga Kurek-Ochmańska, Instytut Analiz Edukacyjnych WSIiZ, okurek@wsiz.edu.pl, kierownik projektu
  • Dr Kamil Łuczaj, Instytut Analiz Edukacyjnych WSIiZ, kluczaj@wsiz.edu.pl
  • Dr Iwona Leonowicz-Bukała, Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, ileonowicz@wsiz.edu.pl
  • Dr Monika Struck-Peregończyk, Katedra Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ, mstruck@wsiz.edu.pl               

Pozdrawiam,

dr Olga Kurek-Ochmańska

Instytut Analiz Edukacji

Kierownik sekcji ds. innowacji dydaktycznych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
e-mail: okurek@wsiz.rzeszow.pl
tel.: 178661168

https://wsiz.edu.pl/kadra-akademicka/okurek/

Możliwość komentowania została wyłączona.