Aktualności biura prawnego

Ważne projekty ustaw Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia zamieściło w Biuletynie Informacji Publicznej projekty: ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz rozporządzenia w sprawie profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych...

Czytaj więcej
 

Upoważnienie do wystawiania recept refundowanych po 31 grudnia 2016 roku

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że zawarte przez lekarzy i lekarzy dentystów indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych tracą moc z końcem bieżącego roku. Po tej dacie recepty refundowane będą mogli Państwo wystawiać...

Czytaj więcej
 

Wystawianie recept refundowanych na bezpłatne leki dla pacjentów 75+

Z dniem 1 września 2016r. niektóre kategorie lekarzy zostaną wyposażone w możliwość wystawiania dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia recept na określone bezpłatne leki i wyroby medyczne.   Do wystawiania recept refundowanych na leki...

Czytaj więcej
 

Zmiany w zakresie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta

W dniu 5 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która zmienia zasady zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.   Dotychczas dysponentem w zakresie tajemnicy lekarskiej był pacjent,...

Czytaj więcej
 

Lekarz nie musi ujawniać danych pacjentów organom skarbowym

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 2016r. uznał, że organy skarbowe nie mogą karać lekarzy za odmowę przekazania danych osobowych pacjentów, którym lekarz udzielał świadczeń. W związku z prowadzoną kontrolą podatkową organ...

Czytaj więcej
 

Zmiany w zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy w Polsce

Z dniem 18 stycznia 2016r. wchodzi w życie nowa ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wprowadza dodatkowe wymogi dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli kształcenie w innym...

Czytaj więcej

Zmiany w prawie w 2016 roku

Nie tylko telemedycyna jest nowością prawną wchodzącą w życie na przełomie roku 2015/2016. Jest ich znacznie więcej: np kwestia recept i dokumentacji medycznej. Recepty refundowane bez umów Od 1 stycznia 2016 r postawą wystawiania recept...

Czytaj więcej
 

Obowiązkowe książeczki zdrowia dziecka

Z dniem 1 stycznia 2016r. wejdą w życie przepisy przewidujące obligatoryjne prowadzenie dla małoletnich pacjentów książeczek zdrowia dziecka. W dniu 9 listopada 2015r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie  Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i...

Czytaj więcej
 

Niezamówiona reklama – czy trzeba za nią płacić?

Prawdziwą plagą w ostatnich miesiącach stały się faktury przesyłane lekarzom przez firmy powołujące się na umowę zwartą telefonicznie, a przewidującą zamieszczenie w internecie reklamy gabinetu. Rekordową liczbę otrzymanych faktur zgłosił nam lekarz, który otrzymał ich...

Czytaj więcej
 

Szczepienia obowiązkowe − dokumentacja medyczna i postępowanie lekarza

Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się tym szczepieniom,...

Czytaj więcej